Електрически измервания - лекции


Категория на документа: Други
Венелин Борисов Бочев , Златин Димитров Златев

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

(Записки за лекции на електронен носител)

Ямбол, 2011г.
Основни понятия и определения

1.Измерването като основен метод на познанието.

По своята същност измерването е информационен процес и принадлежи към емпирическите методи на познанието. Заедно с наблюдението, сравнението, броенето, контрола, идентификацията и научния експеримент. Измерването се дефинира като процес, при който чрез физически експеримент се получава информация за численото съответствие между измерваната величина и една стойност приета за единица мярка. Мярката се нарича измервателна единица за величината. Получената информация при измерването се нарича ррезултат от измерването и се записва като именовано число.

2.Основни елементи на измерването.

Дефиницията за измервателен процес дава възможност да бъдат определени неговите основни елементи.

1.Измервана величина - преди измерването измерваната величина трябва да бъде систематизирана.
Пример; ток на акумулатор:

-постоянен ток - намаляващ с течение на времето.

-електрически ток - електрическа величина - няма нужда от допълнителен източник.

-токът е електрическа величина.

-тока е размерна величина - [I] = ампер.

2.Условия на измерването - същите са от съществено значение за получаване на необходимата достоверност на резултата.

Не по-малко важно е и влиянието на измервателното средство върху обекта на измерване.

3.Измервателна единица - по определение тпова е едномерна величина с измерваната чиято големина е приета да има числена стойност, равна на единица.

Международна система за измервателни единици SI.

Основни - метър (дължина), килограм (маса), секунда (време), ампер (ел.ток), Келвин (температура), кандела (за интензитет на светлината) и мол (за количество вещество).

Допълнителни - радиан (за равнинен ъгъл) и стеридиан (за пространствен ъгъл).

Производни - чрез формули свързващи основни и допълнителни единици.

4.Измервателен метод - метод на сравнение.

5.Измервателни средства - измервателен уред - аналогови и цифрови.

6.Резултат от измерването - крайна цел на измерването. Както показва опита щателно да е извършено измерването, стойността на величината не може да бъде получена. Резултата е фактически едно нейно приближение и съдържа в себе си грешката, наречена грешка при измерване.

Всеки резултат не се дава презинтервална оценка. Тя се състои от два типа: основна стойност на резултата (най-добра оценка) и грешка на резултата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електрически измервания - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.