Електрически измервания на неелектрични величини - преместване


Категория на документа: ДругиУниверситет по хранителни технологии
Пловдив

по

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

Катедра:ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ТЕМА: Електрически измервания на неелектрични величини-преместване

На ................................
Специалност: Компютърни системи и технологии

ПРЕПОДАВАТЕЛ.: ...................................
1. ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ

Неелектрическите величини са: линейно и ъглово преместване, деформация, сила, температура, разход, ниво, налягане, скорост, състав и концентрация на веществата и др. Те могат да бъдат измерени с или без използване на електрически методи и средства.

Контролът и измерването са основни процеси за получаване на информация за технологичните обекти. Чрез контрола се осъществява съпоставяне по пътя на физическия експеримент на дадена величина с известни нейни стойности, определящи границите на зададена област.

Структурна схема за измерване на неелектрични величини

Измерването е последователност от експериментални действия за определяне на числената стойност на дадена величи-на. За реализиране на измерването се използват различни технически средства с нормирани метрологични свойства. Методите на измерване представляват съвкуп-ност от правила, с които се определят принципите и средствата за измерване. Средствата за измерване трябва да имат нормирани метрологични характеристи-ки, т.е. определени числени стойности на величините, и свойства, които опреде-лят точността и достоверността на резултатите от измерването.

Под автоматичен контрол се разбира област от автоматизацията, която обхваща методите и средст-вата за наблюдение на обектите.

Измервателен преобразувател се нарича средството за измерване, предназ-начено за преобразуване на сигнала на измерваната информация във вид, удобен за предаване, следващо преобразуване, обработка или съхраняване, но неудобен за непосредствено възприемане от наблюдателя.

Под клас на точност се разбира обобщена характеристика, определена от границите на до-пустимата основна и допълнителна грешка, а също и от други свойства, които влияят върху точността. Класът на точност се изразява с число, което съответства на допустимата максимална основна грешка. Колкото е по-малко числото, което означава класа на точност на средството за измерване, толкова е по-малка грани-цата на допустимата му основна грешка.

Основните изисквания, които се предявяват към преобразувателите, са:

а/ осъществяване на непрекъсната и еднозначна зависимост между изходната и входната величина;

б/ достатъчна чувствителност - колкото по-голяма е чувствителността на
преобразувателя, толкова по-висока е точността на измерването;

в/ постоянство на характеристиките с течение на времето;

г/ малка инертност;

д/ отсъствие на обратно въздействие на преобразувателя върху контролирания процес;

е/ минимално влияние на външните фактори /температура, влажност, вибрации и др./ върху характеристиките на преобразувателя;

ж/ простота, технологичност и ремонтопригодност на конструкцията.

Към преобразувателите, които са предназначени за работа в системите за автоматично регулиране, се поставят и допълнителни изисквания за висока надеждност, ниско ниво на паразитните шумове и минимално влияние от външни полета /магнитни, електромагнитни, електростатични и др./
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електрически измервания на неелектрични величини - преместване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.