Електрически ток


Категория на документа: Други


ПГХТ. Акад. Н.Д. Зелинский

Доклад по Електротехника
на Дениз Фикрет Чолак
Тема: Електрически ток

Приготвил: Проверил:
Дениз Ваня
Чолак Белберова
1
1.Електрически ток е насоченото движение на електричните заряди. Електрическият ток е причина за някои наблюдаеми явления, които в миналото са основно средство за установяването на неговото наличие. През 1800 година Уилям Никълсън и Антъни Карлайл установяват, че водата може да се разлага с помощта на ток, явление, известно днес като електролиза. Техните наблюдения са значително разширени от Майкъл Фарадей през 1833 година. Протичането на ток през проводници със значително съпротивление може да предизвика значително локално нагряване - това явление е изследвано отДжеймс Джаул през 1840 година. Едно от най-важните открития, свързани с тока, е направено през 1820 година от Ханс Кристиан Оерстед, който наблюдава как протичащ през проводник ток отклонява стрелката на магнитен компас. Така той стига до извода за фундаменталната връзка между електричество и магнетизъм. В електротехниката токът се разделя на постоянен и променлив, според начина, по който той се изменя във времето. Постоянно течащият в една посока ток се нарича постоянен ток , а когато посоката на протичане на тока се променя периодически, обикновено като синусоидална вълна, той е променлив ток . Променливият ток пулсира в двете посоки в проводника, без зарядът да се премества нетно във времето. Променливият ток се влияе от електрически свойства, които не засягат постоянния ток, като индуктивност и електрически капацитет.

2
2.Електрическа верига за постоянен ток. Електрическата верига е съвкупност от свързани елементи и устройства, в които протичат електрически процеси.[1] Представлява устройство за съсредоточено преобразуване, разпределение и пренасяне на електромагнитна енергия или информация чрез помощта на електричен ток. Електрическата верига може да се изгражда от линейни и нелинейни елементи, както и да се разглежда като такава със съсредоточени и с разпределени параметри. Веригите имат информационен характер, когато електромагнитните процеси се използват за пренасянето на информация чрез сигнали. Енергиен характер имат електрическите вериги, използвани за произвеждане и преобразуване на електромагнитната енергия в големи количества. Най-често електрическите вериги се изграждат от пасивни и активни елементи от електротехниката като свързващи проводници, кондензатори, резистори, бобинии или генератори,електронни лампи, диоди, транзистори, химически токозахранващи елементи и др.Електрическата верига се систои от клон, възел, контур.
- Клон е участик от електрическата верига със самостоятелен ток.
- Възел е място на връзка между отделни елементи във електризеската верига.
- Контур обхваща няколко кулона със съответните им токове.

3
3.Източници на електрическа енергия - Електрическа енергия или съкратено електроенергия е енергията на електромагнитното поле, произведена с цел използване в практиката. Електроенергията се доставя от електрически вериги изградени въз основа на законите на Кирхоф за разпределение на електрически ток и електрическо напрежение. Когато електроенергията бъде превърната в друг тип енергия (топлина, светлина, движение), тя престава да бъде електроенергия.
1.Електроцентрали:
-ТЕЦ - топлинна електроцентрала
- ВЕЦ - водна електроцентрала
- КЕЦ - кондензационна електроцентрала
- ГЕЦ - газова електроцентрала
- ТФЕЦ - топлофикационна електроцентрала
- ПАВЕЦ - помпено акумулираща водна електроцентрала
- АЕЦ - атомна електроцентрала

4
Производството на електрическа енергия се основава на преобразуване на неелектрическа енергия в електрическа енергия. Недостатък на всички електроцентрали без АЕЦ , е че при нормална работа отделят вредни емисии в атмосферата. Атомната електроцентрала само при авариен режим може да допусне изтичане на радиоактивност.
4.Алтернативни източници на енергия:
- Ветрогенератори (енергия на вятъра) - Ветрогенераторът е устройство, което преобразува кинетичната енергия на въздушните маси над земната повърхност в електрическа енергия, т.е. използвавятърна енергия за производството на електричество . Тяхното движение (вятър) е предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. Въздухът задвижва перките на ветро-енергийното съоръжение в резултат на разликата в налягането върху повърхностите на витлата. Въртенето им води до директно производство на механична енергия, която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор.

5
- Слънчеви колектори (слънчева енергия) :
1.1 Принцип на работа и типове инсталации - Използването на слънчевата енергия се осъществява чрез т.нар. "слънчеви панели", които са основен компонент в този тип системи. Панелите биват няколко типа - термални панели, фотоволтаични панели, както и някои видове концентраторни панели:

1.2. Термални панели - превръщат постъпващата енергия от слънцето в топлина. Известни са още като термосифонни системи или водогрейни панели. Основното им предназначение е да осигуряват топла вода за нуждите на домакинства, обществени сгради, фабрики или в селското стопанство. Най-разпространени са два основни типа:

- тип "плоскo-панелен" - Това са и най-старите системи за превръщане на слънчевото греене в използваема топлина. Те са изпитани в практиката и подобрени през над 30-годишния им преиод на ползване в цял свят.

6
- Енергия на приливите, отливите, язовирните отливи, речните води и др. - Хидроенергетиката е сектор в енергетиката, в който се използва и преобразува енергията на движеща се вода. Всяко водно течение се характеризира с кинетична енергия на водната маса. Потенциалът за производство на енергия на речните и морските течения е толкова по-голям, колкото е по-голямо количеството на водата. Хидроенергия може да се произвежда от воден поток при завъртането на водно колело, водна турбина или приспособление, което да е в състояние да трансформира движението на водната маса във въртеливо движение за задвижване на генератор за произвеждане на електрически ток. Водата е възобновим природен ресурс, поради периодичността на водния цикъл.

7
- Енергия на биогорива - При фотосинтеза растенията растат и създават биомаса. Също известна като биоматерия, биомасата може да бъде използвана директно като гориво или за добиване на биогорива. Биогоривата биодизел и биоетанол, които се произвеждат от биомаса на земеделски култури, могат да бъдат изгаряни в двигатели с вътрешно горене и бойлери. При изгаряне на биогоривата се отделя складираната в тях химическа енергия. Съществуват няколко основни способа за производство на биогорива, като трансестерификация на растителни мазнини, остатъчен продукт - глицерол. Напоследък често се споменават, т.нар. микробиогорива, т.е. биогорива произведени от микроорганизми - бактерии, цианобактерии и микроводорасли. Производственият процес при тях е типичен за биотехнологични процеси, но добивите им са между 40 и 300 пъти по-високи от тези на конвенционалните биогорива.

8
5.Батерии и акумулатори:
1.1. Батерия е наложилото се на практика обобщено наименование за всички видове източници на ток без подвижни части. Най-често се използва за електрохимичните източници на ток, състоящи се от един или няколко електрохимични елемента (клетки) като напримергалванични елементи, акумулатори, но също така и за горивни клетки и слънчеви батерии. През 1780 г. Луиджи Галвани открил, че ако два различни метални електрода (напр. цинк и мед) се потопят в разтвор на сол, а след това тези два метала се допрат едновременно до различни части от нерва на жабешки крак, това предизвиква съкращение на мускула му. Той нарекъл това явление "животинско електричество". По-късно комбинацията от двата метала и електролита е наречена "клетка на Галвани" или "галваничен елемент". Подобен на галваничния елемент е волтовият елемент (наричан също електрохимичен елемент или клетка), изобретен от Алесандро Волта през 1800 г. Тези открития проправят пътя на електрическите батерии!Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електрически ток 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.