Електрически вериги


Категория на документа: Други


Електрически вериги. Основни определения. Електрически величини и параметри.

І. Електрическа верига - съгласно принципа за съхраняване на енергията електрическата енергия може да се получи за сметка на друг вид енергия.

1. Генератори - устройства в които се получава електрическа енергия. Обикновено това става за сметка на механична, светлинна, топлинна, химическа и т.н.

Електрическата енегрия в бита се получава от трифазни синхронни генератори, монтирани в електроцентралите.

2. Консуматори - устройства в които става обратното преобразуване на електрическата енергия в механична, топлинна, светлинна и др.

3. Предавателна линия - към нея освен свързващите проводници спадат още: повишаващите и понижаващите трансформатори, токоизправителите, контролно-измервателната апаратура, комутационната апаратура и др.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА - съвкупност от източници на електроенергия, консуматори и предавателна линия.

Електрическата схема е графичен образ на реално съществуваща електрическа верига и служи за анализ на процесите в нея.

ІІ. Електрически величини

1. Електрически ток - насочено движение на електрически заредени частици. При металите това са електроните, а при електролитите и йонизираните газове - положителни и отрицателно заредени йони.

- големина (интензивност) на тока - количеството електричество, преминало през напречното сечение на проводник за единица време.

i = dQ/dt [Ампер] [А] променлив ток

I = Q/t [A] постоянен ток

2. Електрическо напрежение
q
q
Q
A12

Работата (А12), която извършва полето на заряда Q за преместване на единичен положителен заряд q от т. 1 в т. 2 се дефинира с понятието електрическо напрежение (потенциална разлика между т. 1 и т. 2).

U = ϕ1 - ϕ2 = A12/q [ват] [V]

ϕ1 [V], ϕ2 [V]

ϕ = A1/q - работата, която извършва полето на заряда Q за преместване на заряда q от т. 1 в безкрайността.

3. Електродвижещо напрежение

Електрическите вериги, под действие на Кулоновите сили (сили на привличане и отблъскване между зарядите) зарядите с положителен потенциал се движат от по-високия към по-ниския потенциал на захранващия източник, а отрицателно заредените частици - обратно. При достигане на полюсите на източника зарядите изчезват. Това би довело до след достатъчно дълго време до намаляване на потенциалната разлика в захранващия източники и до изчезване на електрическите ефекти. За да не се случи това е необходимо вътре в източника да бъдат разделяни разноименните заряди. Обикновено това се извършва от сили, които имат неелектрически характер и действат вътре в източника.

Работата (А21), която извършват силите от неелектрически характер за преместване на заряда q от т.2 в т.1 се дефинира с понятието електродвижещо напрежение (ЕДН).

Е = А21/q [V]

В реалните електрически вериги силите от неелектрически характер трябва да пренасят електроните от положителния към отрицателния полюс вътре в източника.

≡ - източник на ЕДНСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електрически вериги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.