Електро измерване


Категория на документа: Други


12

Измерване на ток - за да се измери тока на даден елемент на електрическата верига,последователно на него се включва амперметър. При включване на измервателния уред във веригата нейният режим се изменя. Ако до включване на амперметъра в схемата токът във веригата е I=U/Rсх, след включването на уреда тока измерен от амперметъра ще бъде IA=U/ Rсх+RA и относителната грешка, от където се вижда, че колкото по-малко е вътрешното съпротивление на амперметъра в сравнение със съпротивлението на схемата Rсх, толкова по-малка ще е измерената грешка. При измерване на токове,чиято стойност е по-голяма от обхвата на уреда се прибягва до разширяване на обхвата. Това се получава чрез включване успоредно на уреда , на резистора с много малко и точно определено много малко съпротивление наречено шунт. Така през уреда преминава ток отговарящ на неговия обхват, а през шунта останалата част от измерения ток.При променлив ток обхвата на амперметъра може да се разшири с токов трансформатор като първичната му намотка се включи последователно във веригата, чийто ток се измерва, а към вторичната му намотка се свърже амперметъра. Амперметъра измерва вторичния ток на трансформатора, а токът в линията се определя с формулата: I1=KIH.I2 където KIH е коефициентът на трансформация на токовия трансформатор. Измерване на напрежение - за да се измери напрежението на веригата в който и да е участък към него се включва успоредно волтметър. Когато се измерва напрежението с волтметър се променя режима на работа на веригата и възниква грешка, която се дължи на метода на измерване. UR=RI, а при включване на волтметър с вътрешно съпротивление ще се промени в U`R=R'I'. От тук следва, че колкото по-голямо вътрешното съпротивление на волтметъра RV , толкова по-близо ще бъдат R до R' и V'R до VR и толкова по-голяма ще бъде грешката от измерването, внесена от уреда. За измерване на напрежението във верига за постоянен ток се използват магнитоелектрически волтметри, а във веригите за променлив ток електромагнитни волтметри. За измерване на напрежения, чиято стойност е по-голяма от обхвата на уреда се прибягва до разширяване на обхвата, като последователно на волтметъра се свързва резистор с определено съпротивление Rдоп . Rдоп=Rv(n-1). При по-големи напрежения се използват напрежителни трансформатори,които освен разширяване на обхвата осигуряват и галванично разделяне на измерваната високоволтова верига от измервателната верига. Първичната намотка на напрежителния трансформатор се свързва към точките между които трябва да се измери напрежението, а вторичната намотка се включва към волтметъра. U1=KUH.U2 Измерване на съпротивление - Измерването на съпротивление при постоянен ток става с омметър или мегаомметър, а също да се определи и чрез волтметър и амперметър. По-голяма точност при измерването се постига, чрез използването на мостови метод за измерване на съпротивление. Мостът Уитстон е уравновесен мост като за стойността на неизвестното съпротивление Rx се съди по нулевото показание на чувствителния елемент G включен в диагонала CD на моста. Нулево показание се получава при R1.R4=R2.R3. Неизвестното съпротивление се включва в едното рамо на моста и се получава, че Rx=R2. R3 Уитстоновите мостове обикновено са с вградени R4 главнометър и източник , особено когато са преносими. Те могат да измерят съпротивление по-малко от 1 ом. Измерването на съпротивление при променлив то - За измерване на капацитета и индуктивността се използват предимно мостове за променлив ток. Условието за равновесие е сходно с това за постоянен ток ϕ1+ϕ4=ϕ2+ϕ3 като показва при какво разположение на съпротивленията, в зависимост от характера им може да се уравновеси моста. Ако активните съпротивления са включени в срещуположните рамена на моста, в един от другите две рамена трябва да се включи индуктивно съпротивление, а в останалите капацитивно. В диагоналнив диагонал на моста се включва източника на променливо напрежение, а в индикаторния диагонал нулев индикатор.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електро измерване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.