Електронен бизнес


Категория на документа: Други


Тема 15. Електронен бизнес
Електронен бизнес. Електронно правителство
Същност на електронните услуги (е-услуги). Електронен бизнес (E-Business).

Същност на електронните услуги (е-услуги)
Същността на електронните услуги се изразява най-точно чрез следните елементи:
. Достъп до информационни ресурси - Дава на потребителите достъп до информация за продукти и услуги, която преди е била недостъпна или е била достъпна на висока цена.
2. Избор - Предлага на потребителите възможността за избор и им помага да направят най-добрия избор.
3. Удобство - Премахва ограниченията, свързани с времето (работно време на администрацията) и пространството (териториална отдалеченост), предоставяйки на потребителите достъп от всяко едно работно място, свързано към Интернет.
4. Персонализация - Предлага персонализирано отношение и дава на потребителите възможност да изберат услуги според потребностите и желанията си.
5. Спестява финансови ресурси - Намалява цените като използва Интернет за рационализиране на процесите, премахване на бариерите и по-добро управление на услугите.
6. Общност - Предлага на потребителите възможност да се присъединят към онлайн общности и да предложат или получат продукти и услуги, към които общността вече е проявила интерес.
7. Развлечение - Предлага на потребителите уникална и мощна среда за развлечение и интерактивни дейности.
8. Сигурност - Елиминира потребителските опасения показвайки, че Интернет може да осигурява едновременно качествени услуги и сигурност (конфиденциалност), като същевременно предлага лесен за употреба потребителски интерфейс.
2 Електронен бизнес (E-Business)
Електронният бизнес се дефинира като процес на използване на електронните технологии за осъществяване на бизнес.
Електронният бизнес е начин за повишаване на производителността, тъй като предлага нови и оригинални услуги, както и увеличава качеството на бизнеса. Той е форма за правене на бизнес, но по различен начин, тъй като предлага нови инструменти, реализиращи старите бизнес модели. При е-бизнеса традиционните физически дейности се заместват от електронни транзакции (взаимодействия), като традиционните производствени вериги се разширяват във виртуални вериги за добавяне на стойност.
Електронният бизнес трансформира ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) при осъществяване на бизнеса от спестяване на пари, чрез ефективни вътрешнофирмени операции (back-office processing) в печелене на пари и подобряване на качеството на стоките и услугите чрез иновации и ефективни взаимоотношенията с клиентите и доставчиците (front-office processing). Чрез ИКТ технологиите, която се прилагат е-бизнесът оптимизира процесите, организацията, процедурите и мениджмънта на фирмите с цел - удовлетворяване нуждите на клиентите.
2.1 Категории е-бизнес
Електронният бизнес е съвкупност от различни бизнес процеси, които са компютъризирани и работят в Интернет. Е-бизнес категорията се дефинира от конкретния бизнес, а не от технологията използвана за неговата реализация.
2.1.1 Е-банкиране
Интернет банкиране е една сравнително новa информационна технология (ИТ), която фирмите могат да използват за извършване на разплащания със своите бизнес клиенти, държавната, данъчната и митническата администрация в реално време (онлайн) от всяко едно работно място в офиса с връзка с Интернет, като фирмите не са зависими от почивни дни, празници и работно време на служителите в обслужващите банки.
Предимства при интернет банкиране:
. Удобство - За разлика от традиционното банково обслужване, сайтовете за онлайн банкиране са достъпни 24 часа на ден и 7 дни в седмицата.
2. Мобилност - услугите, свързани с Интернет банкиране, предлагани от българските банки са достъпни и могат да се използват и извън страната по схемата 24/7.
3. Скорост на транзакцията - Tранзакциите, входящи и изходящи се изпълняват и потвърждават по-бързо, отколкото това става при традиционното банкиране и използване на банкомат (АТМ терминал), използвайки платежните системи Бисера и Рингс за България и Swift за други страни.
4. Ефикасност - Управлението на финансовите ресурси онлайн, става от всяко едно работно място в офиса, централен или отдалечен, струвайки в пъти по-евтино, например изпращането на едно платежно нареждане онлайн е стотинки, докато при традиционната услуга е поне няколко лева.
5. Ефективност - Поддържат се множество услуги за ефективно управление на финансовите ресурси, дори и такива, които традиционното банкиране не предлага, каквато например е услугата виртуален депозит, при който лихвата е по-висока, в сравнение с традиционния депозит при равни други условия - срок на депозита, размер на сумата, вид на валутата.
6. Сигурност - използват се защитени канали за достъп до банковия сайт, чрез протокола https.

Недостатъци при интернет банкиране:
7. За да се регистрирате за онлайн банкиране, което се предлага от вашата обслужваща банка, е необходимо лично да представите документ за самоличност и да подпишете договор в клон на банката, като предварително се попълва онлайн форма за регистрация за услугата.
8. Първоначално е необходимо определено време за разучаване на навигацията в сайта на банката.
9. Банките периодично разширяват функционалността на онлайн услугите си, добавяйки нови възможности, на променени или непознати места на сайта.
0. По-голямата част от потребителите на услугата нямат доверие в сигурността на Интернет банкирането.
Типове операции, извършвани при Интернет банкиране:
Пасивни операции - проверка в реално време и извеждане на справки, за сметка или сметки, банкова карта, период, транзакции и т.н., които се извеждат за определен период (дневен, седмичен, месечен, и т.н.) за:
* Наличността - съдържа информация за наименование на сметка, вид, вътрешен банков номер, вид валута, наличност (салдо) по посочената сметка.
* Постъпления - информация в табличен вид за входящи транзакции (постъпления) по избраната банкова сметка (разплащателна, спестовна, депозитна), за даден период. Включва - дата, основание, наредител, номер сметка на наредителя, сума.
* Извършени преводи и плащания (изходящи транзакции) - съдържа информация в табличен вид за извършени преводи от наредени от клиента плащания, със следните реквизитите - дата, основание, получател, сметка на получателя, сума. Например справка за извършените плащания към ютилити сектора (за ток, вода, телефон, газ и др.).
* Банкови карти, дебитни и кредитни с информация за:
o Вид на картата, номер, срок на валидност, име на клиент върху картата, към сметка.
o Транзакции - извежда информация за извършените транзакции - дата и час на извършване, вид на транзакцията, място на извършване, сума (вид валута). Например операциите, извършени с банкови карти, от ATM и POS терминали и статут на картите.
* Информация за отпуснати кредити - потребителски и ипотечни (главница, остатък, размер на вноската, дата на падеж, лихвен процент).
* Размерът на начислената до момента лихва по спестовни сметки и депозити, срок, дата на падеж, сума на депозита, лихвен процент и др.
* Дялове, притежавани в инвестиционни фондове.
* Справка по осигурителни партиди в пенсионни фондове - избира се период и фонд (Доброволен, Професионален, Универсален, ДПФ по професионални схеми).
* Месечни извлечения в PDF формат - съдържа информация в PDF формат за извършени преводи и плащания за определен месец, с реквизити - титуляр, сметка, наличност, постъпления, разходи, салдо, дата на операцията, вид на операцията, сума (вид валута).
Активни операции - нареждане на преводи, като в този случай е необходим обикновен цифров сертификат, издаден от Банката или Универсален електронен подпис, издаден от една от фирмите, лицензирана от КРС1[1] като Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ) - "Банксервиз" АД, "Инфонотари" EАД, "Информационно обслужване" АД, "Спектър" АД или "СЕП България" АД:
* Преводите между сметки на титуляра в обслужващата банка - в лева и валута, задават се като параметри - от коя сметка, по коя сметка, сума (валута), основание.
* Преводите към сметки на трети лица в обслужващата банка - задава се от коя сметка на титуляра, получател, IBAN на сметката, вид валута, сума (валута), основание, пояснения (коментар).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронен бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.