Електронен бизнес


Категория на документа: Други


За целите на електронното управление ще бъде създаден бизнес модел на услугите. Той ще се формира от данните, намиращи се в отделните системи на администрацията и включва дефиниране на информационни обекти, формат на данните, правила за валидирането им и т.н. Разработването на бизнес модел за услугите, предлагани от администрациите, ще улесни обмена на информация между бизнеса и администрацията (B2G), както и между самите администрации (G2G).
Услуги
Услугите са основният градивен елемент на е-Управлението.
Електронни услуги са административните услуги, предоставяни на гражданите и организациите от административните органи, услугите, предоставяни от лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции, както и обществените услуги, като те могат да се заявяват и предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.
Една от задачите е разработване на публичен регистър за електронни услуги, като за основа могат да бъдат използвани съществуващите Регистри за оперативна съвместимост и Списъка на унифицираните наименования на административните услуги. За да се стимулира предоставянето на електронни административни услуги е необходимо да се преразгледа и опрости процедурата по вписване на електронни услуги.
Процеси
Процесите представляват последователното изпълнение на електронни услуги, предоставяни от различни доставчици в различни е-администрации.
С цел унификация ще се разработи публичен регистър за бизнес процеси. Ще се дефинира методология и стандарти за описание на бизнес процеси в е-администрацията.
Технологичен модел
Архитектурата на системите, които са част от е-Управлението, ще спазва принципите на архитектурите ориентирани към услуги, а именно: използване на отворени стандарти, съвместимост, използване на уеб услуги, използване на XML, и др. Стратегията предвижда изграждането на единна точка за достъп до услугите на администрацията от страна на бизнеса (B2G) и от други администрации (G2G) и разширяване функционалността на националния портал на електронното управление (C2G). Всички субекти, работещи с данни или информация, намиращи се в системите на държавната администрация ще ги получават по дефинираните канали за достъп до тях и в съответствие с действащите закони. Особено внимание ще се отдели на мобилните устройства за достъп до електронните административни услуги
Хардуерна и софтуерна инфраструктура
Компютърната и комуникационна инфраструктура са средството на електронното управление, чрез което се осъществява обработката, обмена и защитата на данни и информация, получени, обработени, създадени предоставени и защитени от държавните структури. Като технологична база те определят нивото и качеството на електронното управление. Така основна предпоставка за внедряване на електронното управление във всяка административна единица се явява създаването на съответното ниво на надеждност, съвременност на технологичното решение и оперативна ефективност на инсталираното оборудване.
Комуникации
Комуникационната система е основата на цялото електронно управление, от която зависи ефективността на всички участници в него. Базата на комуникационната система е реализирана чрез изграждането на комуникационната мрежа на държавната администрация - първа стъпка в посока изграждане на цялостната комуникационна система за електронно управление. Комуникационната мрежа на държавната администрация е комплексна технологична система и от гледна точка на сигурността осигурява надеждно функциониране на електронното управление. Съществуващата комуникационна среда е основа, върху която ще се градят нови комуникационни слоеве.
Сигурност
Сигурността на електронното управление представлява съвкупност от методи и средства за защита на информацията и информационните системи от неоторизиран достъп, модификация и унищожаване на данни и др.
Целта е осигуряване на достъпност и конфиденциалност при обмен на данни между отделните заинтересовани лица в електронното управление.
Постигането на тази цел се гарантира от реализиране и предоставяне на услуги, като: услуги за управление на достъпа до бизнес процеси, електронни услуги и данни, услуги за защита на данните от неавторизиран достъп и т.н.
В допълнение към реализирането на услугите ще се дефинират и различни нива на сигурност за постигане на надеждна комуникация при използване на публично достъпни канали за достъп. Осигуряването на необходимото високо ниво на сигурност и защита на данните и системите в електронното управление ще преминава през четирите основни вида дейности: планиране, дизайн, внедряване и управление.
Оперативна съвместимост
Ефективният обмен на данни между различни системи в администрацията ще бъде осигурен чрез практическа приложимост на разработените европейска и национална рамка за оперативна съвместимост и международните стандарти, на които те отговарят. Тя се явява една от важните предпоставки за успешна комуникация с потребителите на електронни услуги, предоставяни от системите на електронното управление. Оперативната съвместимост гарантира обмен на електронни услуги между различни системи и улеснява разработката на нови такива. Семантичната, технологична и организационна оперативна съвместимост, съответстваща на международно признати (отворени) стандарти и отговарящи на европейската рамка за оперативна съвместимост са гаранция за създаването на унифицирана информационно-комуникационна инфраструктура. Тя е и базата за изграждане на администрация, ориентирана към потребителя
Технологична независимост
Темповете на развитие на устройства, системи и решения в информационно-комуникационния сектор са много динамични, По тази причина системите и решенията за електронно управление трябва да отговарят на утвърдени международни стандарти и да са максимално независими от конкретни технологии и продукти. Технологичната рамка на електронното управление ще осигури максимална технологична независимост от конкретни платформи, технологии, софтуер и компании.
Технологичният модел ще се основава, доколкото е възможно, на използването на отворени стандарти.
Такива стандарти в областта на е-управлението се разработват от редица международни организации, сред които са:
* International Organization for Standardization (ISO);
* Internet Engineering Task Force (IETF);
* United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business;
* Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS);
* World Wide Web Consortium.
За реализация на технологичната среда и общи услуги са необходими системи като: регистър на потребителите, система за идентификация и авторизация, интеграционен компонент, регистър бизнес процеси, електронни услуги и информационни обекти, портал на електронното управление (www.egov.bg) инфраструктура за публични ключове (PKI) и система за отчитане на единно време. Някои от тези системи са изградени и се нуждаят от довършване и реално внедряване, други предстои да бъдат изградени.

Проект "Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги (ИАОПУ)
1.1 Проект "Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги (ИАОПУ)
Базовите компоненти, които трябва да служат за основа на е-управлението, се изграждат по проект "Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги" (ИАОПУ). Той е разделен на три основни части и всяка от тях се реализира чрез обществена поръчка от определени фирми или консорциум.
Това са:
Първата опорна точка, която се намира в квартал Бояна на град София и включва - Регистър на регистрите, Регистър на информационните обекти; Регистър на е-услугите и Система за единно време.
Втората опорна точка на електронното управление се намира в град Сливен и включва - Единен портал за достъп до административните е-услуги и Еднократна идентификация на потребителите на е-услуги.
Третата опорна точка се изгражда в град Варна и включва - Единна система за обмен на електронни документи (ЕСОЕС) и Резервиране на инфраструктура за публичен ключ.
Към момента (месец септември 2010 г.) порталът за електронно управление е достъпен от сайта egov.bg все още в тестови режим. За да мине в реална експлоатация, трябва да бъде сертифициран и вписан в определени регистри, съгласно изискванията на Закона за електронно управление (ЗЕУ).
Е-услугите, включени в проекта обслужват моделите Администрация-към-Бизнес (G2B) и Администрация-към-Граждани (G2C) и включват:
Административни услуги за бизнеса:
* Данъци, акцизи, митници.
* Финанси, хазарт, застраховане.
* Селско и горско стопанство, екология.
* Обществени поръчки, концесии.
* Енергетика, информационни технологии, съобщения, транспорт.
* Образование, култура, туризъм, интелектуална собственост.
* Здравеопазване, социални дейности и осигуряване, работодатели.
* Промишленост, търговия, строителство.
* Регистрация на юридически лица.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронен бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.