Електронен маркетинг


Категория на документа: Други


ЕЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ
СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАРКЕТИНГ
Интернет предложи нови възможности за успешно развитие на бизнес-средата с появата му и с внедряването на дръзки технологични решения, които агресивно навлизат в обществения живот се формира и нов облик на маркетинговата комуникация. Познатите и използвани подходи придобиха нови измерения. Глобалната комуникационна мрежа разкри богат набор от алтернативи пред предприемачите, допълвайки и обогатявайки прилаганите маркетингови приоми за обслужване на интересите на организациите. WEB пространството достойно формулира традиционните канали за комуникация и използвания от фирмите инструментариум за проучване на аудиторията. За по-ефективно въздействие и изграждане на образ в съзнанието на потребителите. Наборът от техники в онлайн средата включва промоция на стоки и услуги, рекламиране, брадинг, пазарни изследвания и обслужвания на потребителите. Интерактивната комуникация. Интерактивната комуникация осигурява постоянна връзка с клентите, предоставяйки им възможност за получаване на адекватна и навременна информация 7 дни в седмицата 24 часа в денонощието от всички краища на света. С развитието на технологиите, ръстът на доходите и информационната обезпеченост на пазарните процеси увеличи кръгът на потребителите и тяхната взискателност към продуктовото предлагане. Това отправи сериозни ретенции към днешните маркетолози усилията да диференцират, индивидуализират и изпълнят очакванията на потребителите за да получат конкретни резултати. Прицелването и изграждането на диалог с потребитлите върху индивидуална основа е формулата за успех в днешната информационна среда.
1.Изграждане на маркетингова стратегия в интернет - привличането на вниманието на потребителите в онлайн средата става все по-трудно. Ежедневно потребителят е атакуван от безброй послания и неговата чувствителност към рекламните анонси все повече се притъпява. Това е основателна причина предприемачите да насочат повече усилия при изграждане на своята онлайн стратегия, която е съобразена и води до постигане на заложените цели на организацията. При разработване на интернет маркетингова стратегия от значение са редица фактори като ясна представа за профила на потребителите, интернет поведението им, навици и интереси в интернет среда и др. Профилните характеристики на целевата аудитория трябва да са изцяло съобразени с характеристиките и типа продукти, които фирмата предлага. За тази цел е нужна предварителна сегментация на онлайн пазара на чиято база фирмата да насочи усилия към целевата си аудитория в зависимост от изискванията за пол, възраст, образование, доходи, интереси и др. След селектиране и прицелване към конкретна аудитория е необходимо да се формулират ясно целите и намеренията към нея. Осъществяване на диалог, изграждане на доверие, прилагане на бранди, стратегия за налагане на марка, усъществяване на продажби. Най-често подходът към потребителите изисква използване на няколко инструмента, които в достатъчна степен да спомагат за постигане на фирмените цели в онлайн среда. Маркетинговия инструментариум в интернет осигурява шороки възможности. Изграждане на корпоративен сайт, разработване на блог, форум, използване на предимствата на социалните мрежи, създаване на електронен магазин и др. Силата на въздействие на всеки от изроените инструменти е различна, затова избора на конкретен или комбинация от няколко зависи и е подчинен на целите на фирмата. Едно от най-важните условия е да се установи къде е позициониран целевия сегмент на организацията. Ако продуктите, които предлага фирмата са насочени към задоволяване на потребностите на младите хора, тя задължително трябва да се насочи към социалните мрежи. Важна предпоставка за успешното изграждане на интернет стратегията е осуществяването на ситуационен анализ на средата, в която функционира фирмата с отчитане на въздействието на всички външни и вътрешни фактори, кото оказват влияние върху дейността им. Обективната оценка за състоянието на наличните ресурси и пълната картина за състоянието на заобикалящата среда дава отговор до колко е в способностите на фирмата да постигне набелязаните цели. Извършването на SWOT анализ осигурява ценна информация на фирмата и възможностите и за формиране на конкурентни предимства, на чиято основа фирмата да достигне до желаните резултати в онлайн среда.

SWOT
Strengths - силни страни
Weakness - слаби страни
Opportunities - възможности
Threats - заплахи
Ситуационния анализ в интернет изисква информация в следните насоки:
-силни страни на фирмата - това са вътрешни фактори, които влиаят върху състоянието на фирмата и дават възможност за изграждане на предимства пред конкурентите.
Познаване на средата и възможностите, които предлага интернет
-познаване на бизнес моделите, които се прилагат в онлайн средата.
-фирмата вече има опит с онлайн присъствие.
-наличие на необходимия компетентен къдрови потенциал и служители с креативно мислене.
-добра информационна база и познаване на целевите потребители на фирмата.
-наличие на служители с нижната квалификация или използване на външни специалисти по SEO (оптимизация на търсачките, извеждане на сайта по ключови думи на първа страница в търсачките)
- фирмата разполага с необходимия хардуер и софтуер
-има засилено присъствие в социалните мрежи
-фирмата е позната с добра интернет репутация
-отворена е към иновации
-фирмата осъществява активен диалог с клиентите и др.
2.Слаби страни - като слаби страни можем да посочим липсата на силни страни по изброените показатели
3.Възможности - възможностите, които предоставя интернет пред развитието на бизнеса могат да се разглеждат в следните направления
-пазарът в интернет е огромен, благодарение на това фирмата може да се разгъне в друг глобален мащаб, а и възможностите за контакт са аудиторията, които мрежата предоставя са повече.
-интернет дава директен достъп до крайните потребители, като им осигурява непрекъсната обратна връзка с информационния отдел или онлайн център за потдръжка на фирмата по всяко време и от всички части на света.
-рекламата в интернет е евтино средство за популяризиране на продукти и услуги.
-онлайн средата осигурява възможност за прилагане на брандинг стратегии при налагане на нови продукти или затвърждаване на вече изграден имидж на марката.
-възможности за прилагане на Public Creations техники в онлайн средата
-благоприятни икономически изменения в реални условия имат отражение върху увеличаването на потреблението, което ще се отрази и в обема на продажбите.
-интернет предлага способи за следене, поведението на фирмите конкуренти, с което се осигурява информация за фирмата, за положението и на пазара и необходимостта от прилагане на адекватни мерки и промяна в онлайн конюктурата и др.
4.Заплахи - към тази категория фактори се отнасят всички онези, които оказват негативно въздействие върху състоянието на фирмата и такива могат да бъдат промяна в законовата уредба, регламентираща онлайн дейността на фирмите, налагане на ограничения и забрани за осъществяване на присъщи за компаниите дейности или прилаганите от тях похвати за въздействие върху аудиторията в онлайн средата.
-несигурност в интернет заплащането
-висока конкуренция в съответния бранш.
-хакерски атаки към онлайн базираните ресурси на фирмата
-наличие на софтуерни програми, които блокират рекламните съобщения и все по-честото им предложение от потребителите.
-ценови войни

Всяка уеб базирана компания трябва да направи системен анализ на пазарната ситуация. Интернет е динамична среда и всяка промяна в условията изисква бързи и адекватни реакции за адаптиране на дейността към възникналите изменения. Гъвкавостта, креативността и новаторството в онлайн решенията е силен фактор за приспособяване на фирмите към външнта среда и преодоляване на тези проблеми.
5.Маркетингови проучвания в интернет - информацията е най-ценният ресурс, а възможностите, които предоставя интернет за контакт с потребителите са изключително подходящи за успешно изучаване на навиците и нагласите в онлайн средата. Уеб базираните маркетингови средства позволяват използване на креативни техники по събиране, обработка и анализ на информацията, като предлагат възможност за по-добра комуникация с таргет групите. Интерактивната среда осигурява достъп до по-боляма аудитория, по-лесна сбираемост на информацията и възможност за адекватен отговор, съобразно предпочитанията на потребителите. Важен фактор в интерактивните комуникации е персонализацията и възможността за индивидуален подход към всеки един от потребителите. Това свойство прави мненията уникална по своята същност.

Информационната осигуреност на фирмите е важна предпоставка за вземане на целесъобразни маркетингови решения. Голяма част от информацията, фирмите набавят чрез маркетинговите изследвания. Електронният маркетиг дава възможност това да се случва в реално кратки срокове, като осигурява системност в прилагането на проучвателните техники и достигане до потребителите в два аспекта - в ширина (посланията са адресирани до голяма аудитория) и в дълбочина (прилага се индивидуален подход към всеки клиент), с минимални усилия и разход на ресурсите.

Някои от по-важните предимства на уеб като среда за провеждане на ефективни маркетингови изследвания в сравнение с традиционните начини са следните:
-възможност за по-голям брой анкетиране, което дава по-детайлна представа за вкусовете и нагласите на потребителите, както и по-голяма точност на статистическите изводи
-лесно променяне на методическия инструментариум на етап разработване на проучвателния подход, които ще се прилага.
-осигурената относителна анонимност при провеждане на анкета или интервю в онлайн среда, дава възможност за по-смели обобщения и правдимост на резултатите.
-икономия на време и ресурси за провеждане на проучване.
-намаляване влиянието на анкетиращия по време на попълване на анкетата.
-възможност за обратна връзка непосредствено след извършване на анкетирането.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронен маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.