Електронен подпис


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

КУРСОВА РАБОТА
НА
ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА
СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР : D113047
ТЕМА:

'' Електронен подпис- същност и видове''

Преподавател: доц. д-р Снежина Кабаиванова

Съдържания:
I. Увод
II. Характеристика на електронния подпис
III. Видове електронни подписи
1. Усъвършенстван електронен подпис
2. Квалифициран електронен подпис
IV. Доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ)
1. Обща характеристика
2. Приложение на електронния подпис
V. Заключение

I. Увод

В началото на XXI-ви век обхвата на електронния обмен и комуникации, както и навлизането на електронни приложения и услуги във всички сектори на обществения живот полагат основите на глобална цифрова икономика. IT Компаниите създават световни мрежи, които обединяват научните изследвания, производството и разпространението, което е предпоставка за възникването нови бизнес конфигурации и отношения. По глобалните мрежи се предлагат голямо разнообразие от услуги - информационни, административни, транспортни, банкови, търговски, развлекателни и др. Динамичното развитие на Интернет и на електронните приложения и услуги поставя огромни предизвикателства пред правителствата, индустрията и потребителите. Наред с това възникващата електронна икономика съдържа потенциал за растеж, конкурентноспособност и създаване на работни места. Преимуществата са безспорни - икономичност, бързина, улеснение, възможност за неограничено съхраняване на стари съобщения, различни форми за комуникация - видеоконференции, IP телефония, електронна поща, чат, форуми, мейлинг листи и т.н

Наред с предимствата на електронния обмен същствуват и някои проблеми, с които субектите се сблъскват при този начин на комуникация. Едни от тях е свързан със сигурността, цялостта и автентичността на изпращаните електронни изявления. Необходимо е да бъде установено кой точно е автор на изпратено съобщение, как да се постигне сигурност, че съобщението не е променяно от момента на изпращането до момента на получаването и в определени случаи по какъв начин текстът на съобщението да се защити и стане достояние единствено и само на лицето, към което е адресирано.

При традиционните средства за комуникация сигурността се постига с поставянето на саморъчен подпис, което гарантира автентичността на изявлението и неговия автор, цялостта му и възможност за последваща проверка на тези факти. Респективно липсата на подпис води до затруднения и несигурност при установяване и доказване на авторството и евентуалното съгласие с писменото изявление. С развитието на информационните технологии, като аналог на саморъчния подпис, за осигуряване на гаранция за сигурност и възможност за доказване на авторството на електронните изявления, е разработена концепцията за електронния подпис.

II. Характеристика на електронния подпис

Българският "Закон за електронния документ и електронния подпис" е базиран на основата на Директива 1999/93/ЕС и влиза в сила на 06.10.2001г. Законодателният подход при дефиниране на понятието "електронен подпис" е уреждането на статута и правните последици на различните видове електронни подписи.

Електронният подпис е легалното техническо средство, което дава възможност на всяко лице да прави изявления по електронен път и те да бъдат приравнени на неговите изявления, подписани със саморъчен подпис. Законът за електронния документ и електронния подпис дава възможност да се правят изявления по електронен път и те да бъдат със същата правна валидност, както изявленията, направени в писмена форма, подписани саморъчно. Електронният подпис по своята същност е едно техническо средство, набор от математически символи, които се прибавят към електронния документ, съставен от автора, и които гарантират невъзможността от последваща промяна на този документ, без тя да бъде видяна и за нея да бъде информирана страната, която е получател на един такъв подписан електронен документ. Информацията, свързана с електронното изявление е съгласувана между автора и адресата и достатъчно сигурена като отговаря на:
* разкрива самоличността на автора;
* разкрива съгласието на автора с електронното изявление;
* защитава съдържанието на електронното изявление от последващи промени

Процесът на използване на електронния подпис се състои от две части:
1.- удостоверяване на съдържанието на електронния документ. При това се използва закритият (личният) ключ от електронният цифров подпис за подписване на електронния документ;
2.- проверка на достоверността и целостта на електронния документ, която се осъществява с използването на открития ключ на електронния цифров подпис за проверка на подписа на лицето, подписало електронния документ.

III. Видове електронни подписи

Нашият закон възвежда относителна правна сила на различните видове електронни подписи. И квалифициран и усъвършенствания електронни подписи са приравнени по правни последици на саморъчния подпис, но само доколкото титуляр или адресат на електронното изявление не е държавен орган или орган на местното самоуправление. Единствено квалифицирания електронен подпис има значението на саморъчен по отношение на всички. Според българското законодателство удостоверенията за електронен подпис са два вида - за усъвършенстван електронен подпис и за квалифициран електронен подпис. Разликата в двата вида подписи е по отнушение на тяхната приложимост. Кваифицираният електронен подпис е с възможно най-широко приложение - използва когато адресат или автор на едно електронно изявление е държавата, държавен орган или орган на местно самоуправление. Когато гражданите или фирмите подават информация към администрацията, задължително се използват удостоверения за квалифициран електронен подпис. Тези удостоверения се издават от доставчици на удостоверителни услуги, регистрирани от държавният орган, който има контролни функции по изпълнение на закона за електронния документ и електронния подпис.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронен подпис 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.