Електронен подпис


Категория на документа: Други


- подавате данъчни декларации в НАП
- подавате документи във всички държавни и общински структури
- подписвате електронна поща и файлове

В/ Юридически лица - професионален електронен подпис, с който се представлява и подписва от името на фирма или друго юридическо лице при:
- банкирате онлайн: плащате ДДС, осигуровки, заплати и др.
- издавате електронни фактури
- подавате документи: декларации, месечни справки, Интрастат и др.
- преминавате към безхартиен документооборот и архив
- комуникирате с всички държавни и общински структури
- подписвате електронна поща и файлове

Г/ Сървърен електронен подпис - издава на физическо или юридическо лице, което е отговорно за сървър или е негов собственик. Удостоверява цифрово идентичността на този Сървър и гарантира високо ниво на съответствие между нея (Domain Name/URL) и публичния ключ, удостоверен чрез издаденото удостоверение. Удостоверението може да се използва за сървърни приложения, изискващи най-високо ниво на информационна сигурност - онлайн търговски транзакции при електронна търговия, финансови транзакции, е-банкиране, защитен Web-достъп до конфиденциална информация, екстранет/интрaнет, др. Приложения на удостоверението за домейн от сървъри:
- криптирани (конфиденциални) комуникации (SSL или TSL) между сървъра и клиентите (браузър), както и проверка (гаранция/уверение) за принадлежността на сървъра към фирмата/организацията;
- взаимна автентификация на сървъра с клиентите му, изискваща наличие на издадени валидни удостоверения на клиентите (браузъра);
- взаимна автентификация и шифроване на комуникации между сървъри с издадени валидни удостоверения

Д/ Eлектронен подпис за софтуерен или информационен обект - удостоверява авторските права и е защитава срещу модифициране информационни обекти и софтуерни файлове (с данни, код, музика, графика, видео и др.) Удостоверявате автентичността на обекта или файла и това, че вие сте негов създател/собственик. Подписването на файлове с този специализиран електронен подпис гарантира, че те ще останат непроменени във вида, в който са създадени (и публикувани) от автора на съдържанието.

Е/ Приложен електронен подпис - подпис за достъп до сървър, защитена електронна поща или виртуална частна мрежа, криптиране и декриптиране на данни, както и за специфични приложения, проектирани съобразно конкретни потребности и изисквания на клиента.

Законът за електронният документ и електронният подпис /ЗЕДЕП/ изисква квалифицираните електронни подписи да бъдат съхранявани на устройство с високо ниво на сигурност. Такова устройство е смарт-картата, върху която се записват удостоверението за електронен подпис заедно с публичния и частния ключ. Достъпът до записаната върху картата информация става посредством секретен ПИН код. Върху една смарт-карта могат да бъдат записани повече от едни електронни подписи. Необходимо условие е Авторът им да е едно и също лице, тъй като достъпа до тях става посредством един общ ПИН код. Смарт-картата се свързва с компютъра посредством карточетящо устройство - карточетец. Другият вариант за съхранение на удостоверението за електронен подпис е SIM формат. При SIM формата картата и четеца се намират в едно устройство, докато при стандартния формат двете устройства са разделени.

V.Заключение

Електронният подпис може да се ползва от всички физически и юридически лица, за които общуването чрез глобалната интернет мрежа е необходимост. Съвременният виртуален модел на общуване изменя приоритетите на обществото като цяло. За да се пазарува в Интернет, да се сключват договори, да се предоставят административни услуги на гражданите и бизнеса и други он-лайн дейности от изключителна важност е:
- Запазване на автентичността и конфиденциалността на информацията при интернет транзакциите;
- Рационално използване на времевия ресурс
- Сигурност за автентичността на лицето с което кореспондирате;
- Законовата сила на електронния обмен

Чрез услугата удостоверение за електронен подпис потребителите се ползват от всички преимущества, свързани с гарантиране на сигурност и съкращаване на време и средства при работа в интернет пространството. Електронния бизнес се основава на няколко много прости свойства на Интернет - неговата комуникативност, универсалност и глобалност. Цялата съществуваща техническа база служи за това да направи възможно и да улесни размяната на информация на всички потребители в мрежата. С усъвършенстване на техническо ниво, бариерите за комуникация са вече премахнати. Хората разбират, че възможността да се пренася информация може да носи пари и усилията се насочват в комерсиализиране на мрежата. Появява се огромно търсене в областта на ИТ, това отваря и пазари за производителите на техника. Всички мениджъри разбират, че това е бъдещето и се ориентират към промяна или прекрояване на фирмената стратегия.

Литература:
1. "Електронният документ и електронният подпис. Правен режим", Изд. Сиела.
2. http://bg.wikipedia.org/wiki
3. http:// b-trust.org
4. "Закон за електронния документ и електронния подпис" http://lex.bg/laws/ldoc/2135180800

??

??

??

??

Page 1 of 14

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронен подпис 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.