Електронна търговия


Категория на документа: Други


Стопанска академия,,Д.А.Ценов''
Гр.Свищов

Курсова работа

Доклад на тема:Електронна търговия и нови организационни форми на компаниите
Изготвил:Виктория Георгиева Христова
,,Стопанско управление'',4 курс
Факултетен номер:107001

Съвременният динамичен свят и бързоразвиващите се технологии все по-често налагат използването на Интернет мрежата.В сравнително кратък срок Интернет направи връзка за обмен на информация в целия свят.Електронната търговия е неизменна част от развитието на съвременния бизнес.
Дефиниране на понятието електронен бизнес
Идеята за електронен бизнес се появява още преди Интернет да стане популярен. През 70-те години на 20-ти век, Е-бизнес е бил популярен например за финансовите мрежи, които използват правилни хардуерни и софтуерни решения. Електронният обмен на данни (Electronic Data Interchange - EDI) съществува още преди Интернет да се използва за тази цел. Но без Интернет, е-бизнес нямаше да бъде толкова широко разпространен. Частните мрежи, използвани през 70-те и 80-те години на 20-ти век са били много скъпи за малките предприятия и недостъпни за персонално използване.
Или най-общо електронният бизнес се дефинира като процес на използване на електронните технологии за осъществяване на бизнес.
Основни характеристики на електронната търговия
Електронната търговия променя мисията, визията и стратегиите, които фирмите използват, за да постигнат целите си. Преди да започнем да се занимаваме с е-бизнес, трябва да осъзнаем, че използването на електронните технологии изисква основно преразглеждане на начина, по който правим бизнес. Много компании приветстват електронната търговия, защото разбират, че тя е начин за повишаване на производителността, предлага нови и оригинални услуги и увеличава качеството на бизнеса им. Компаниите, които имат успех в е-бизнес, разбират, че това е съвършено различен начин за правене на бизнес, а не просто нов инструмент, който отговаря на старите модели. При е-бизнес традиционните физически дейности се заместват от електронни взаимодействия, като традиционните производствени вериги се разширяват във виртуални вериги за добавяне на стойност.Електронният бизнес трансформира ролята на информационните технологии при осъществяване на бизнеса от спестяване на пари чрез ефективни вътрешнофирмени операции (back-office processing) в печелене на пари и подобряване на стоките и услугите чрез иновации, ефективност и ефикасност при взаимоотношенията с клиентите си (front-office processing). Той се отнася много повече до процесите, организацията, процедурите и мениджмънта на фирмите, отколкото до технологията, която те прилагат. Това е не просто работа с компютри и програми, а използване на съвременни информационни технологии и системи за удовлетворяване нуждите на клиентите. Проблем за повечето фирми е, че типичният стратегически план за информационните технологии (IT) обикновено e слабо свързан с бизнесцелите на организацията. Често той е смесица от технологични и архитектурни схеми и връзки (20% информационна част "I" и 80% технологии "T"). Добре функциониращата организация интегрира стратегията на компютърните си отдели с бизнесстратегиите.
Разработване на стратегия за електронен бизнес
Има няколко основни въпроса, които всяка една компания трябва да си зададе при изграждането на рамката на стратегията за електронен бизнес. Важно е подобно спорни въпроси да бъдат изяснени както за ръководството, така и за разработчиците. Ако компанията се обърне към екип, независимо дали е вътрешен или външен, с молба за изработване на решение за електронен бизнес, то тези въпроси трябва да бъдат зададени. Някои важни въпроси, които трябва да се обмислят, са:
-Каква е като цяло нашата бизнес стратегия?
-Какво искаме, за да направим бизнес с електронни средства?
-Каква е всеобщата мярка за успех за тази компания?
-Какви резултати бихме искали да постигнем?
-Как ще разберем, че сме имали успех?
-Каква част от нашия бизнес е подходяща в най-голяма степен за електронния свят?
-Каква част от нашия бизнес е подходяща в най-малка степен за електронния свят?
-Какви аспекти от нашия бизнес очакваме или се надяваме да разработим на тази технология?

Класификация на стратегиите при електронния бизнес
В информационното общество бизнесстратегиите се изграждат върху взаимоотношенията между фирмите и отраслите, а не върху продуктите или възможностите вътре във фирмата. Основните фактори, които влияят за изграждане на успешни е-бизнес стратегии, са:
Позиционни фактори- технологии, услуги, пазари и търговска марка
Обвързващи фактори- ръководство, инфраструктура и организационно обучение
Стратегиите за успешен е-бизнес могат да се класифицират по много и различни показатели. По-важните от тях са:
В зависимост от нивото на разработване на стратегиите на фирмата за е-бизнес съществуват два подхода:
Централизиран- малка група на фирмено ниво взема стратегически решения. Участниците в нея са добре подготвени и обикновено работят на ротационен принцип.

Децентрализиран- всяка бизнесединица във фирмата взема свои стратегически решения, като се съобразява със стратегията на фирмата. Планирането и приложението на стратегиите в отделните звена е свързано и времето за реакция на промените в околната среда е по-кратко. Основните пречки за прилагане на децентрализирания подход при разработване на стратегиите са:
-липса на знания, умения и нагласи за възприемане на стратегии от работещите на ниските нива;
-затваряне на стратегическата информация във висшето ръководство, което води до различно разбиране за бизнеспроцесите;
-отделяне на малко ресурси за разработване на стратегии;
-фокусиране на мениджмънта върху краткосрочни цели.
Съвременните електронни технологии и системи съдействат за бързото преодоляване на тези проблеми.
В зависимост от етапа на реализация на е-бизнес могат да се разгледат следните четири стратегии:
Изграждане- на този етап се намират фирми, които са изостанали с изграждането на информационната си инфраструктура, услугите и транзакциите за електронния си бизнес. Те се нуждаят от разработка на план за ре-инженеринг на бизнеспроцесите и информационната инфраструктура за тяхното осъществяване. За да преодолеят изоставането е необходимо също:
-да разработят ясна визия, да изяснят мисията и да поставят дългосрочни цели за приложенията си и информационната инфраструктура;
-да въведат технологии и стандарти, чрез които да избегнат сложните и несъвместими помежду се модули и автономни подсистеми;
-да се преориентират към разпределени системи за изграждане на информационната си инфраструктура.

Управление- на този етап се намират фирмите, които са започнали преход към отделни елементи на електронен бизнес, но техните действия са били това интуитивни и хаотични, изразходвали са много средства и са загубили контрола при изпълнението. Те трябва да разработят своя дългосрочна информационна инфраструктура и да въведат стандарти, а също така:
да прекратят бързо приложенията с големи разходи
да се фокусират върху разработването на приложения с възвръщаемост на инвестициите
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронна търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.