Електронна търговия


Категория на документа: Други


Съдържание:

1. Въведение.........................................................................................2
2. Определения и дефиниции..................................................................2
3. За електронния подпис........................................................................4
4. Видове удостоверения за електронен подпис..........................................5
5. Предназначение на удостоверението за електронен подпис.....................5
6. Приложение на удостоверението за електронен подпис...........................5
7. Използване и издаване на електронния подпис.......................................6
8. Реализирани проблеми с електронния подпис.........................................8
9. Защита на ключа за подписване.............................................................9
10. Видове удостоверения за електронен подпис........................................10
11. Прекратяване на удостоверения за електронен подпис...........................11
12. Извадки от наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите..............................................................................11
13. Използвана литература......................................................................13

Често срещан проблем при комуникациите, базирани на отворени мрежи (напр. Интернет), е този свързан със сигурността, автентичността и дори целостта на изпратените данни. Има ли начин да се осигури че полученото съобщение не е променяно след момента на изпращането и преди момента на получаването? Как можем да бъдем сигурни че съобщението ще стигне единствено и само до предназначеното място? За тази цел е създаден електронния подпис. Той представлява идентифициращото ни средство в електронното пространство, или по скоро данни добавени към оригиналния документ с които потвърждаваме самоличността си, изразяваме съгласие с информацията която съдържа и го защитаваме от бъдеща нежелана намеса от външни лица. Този подпис осигурява достоверност на електронен документ, съхранен на магнитен, оптичен или друг носител, както и в Интернет. Тези подписи се ползват при дистрибуцията на софтуер, както и при финансови транзакции или обмен на важна информация по електронен път и е важно опитите за фалшифициране да бъдат открити навреме. За криптирането, електронния подпис ползва алгоритъм, с една степен по-сигурен от алгоритмите, които използват хеш-функция за удостоверяване на самоличността на изпращача. Асиметрична криптография с двойка ключове се ползва. Те са частен и публичен, единият криптира, а другия декриптира.

Според българският Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) , електронен подпис е:
Електронно изявление
Словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Електронното изявление може да съдържа и несловесна информация,
Електронен документ
Електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ.
Електронен подпис
Всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.
Усъвършенстван електронен подпис
* Дава възможност за идентифициране на автора;
* Е свързан по уникален начин с автора;
* Е създаден със средства, които са под контрола единствено на автора;
* Е свързан с електронното изявление по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени.
Квалифициран електронен подпис
Усъвършенстван електронен подпис, който отговаря на две допълнителни изисквания:
* Придружен е от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа;
* Създаден е посредством устройство за сигурно създаване на подписа.
Този подпис има значението на саморъчен подпис.
Автор на електронно изявление
Физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител.
Титуляр на електронно изявление
Лицето, от името на което е извършено електронното изявление,
Удостоверение
Електронен документ, издаден и подписан от доставчика на удостоверителни услуги, който съдържа:
* Наименованието, адреса, единния граждански номер или единния идентификационен код на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за националността му;
* Името или фирмата, адреса, данни за регистрацията на титуляра на усъвършенствания електронен подпис;
* Основанието на овластяването, името и адреса на физическото лице (автора), което е овластено да извършва електронни изявления от името на титуляра на усъвършенствания електронен подпис;
* Публичния ключ, който съответства на частния ключ на титуляр на усъвършенствания електронен подпис и на доставчика на удостоверителни услуги;
* Датата и часа на издаването, спирането, възобновяването и прекратяването на действието;
* Срока на действие;
* Ограниченията на действието на подписа;
* Уникалния идентификационен код на удостоверението;
* Отговорността и гаранциите на доставчика на удостоверителни услуги;
* Препратка към удостоверението за електронен подпис на доставчика на удостоверителни услуги, както и към регистрацията на доставчика в КРС.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронна търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.