Електронна търговия – същност, предимства и недостатъци


Категория на документа: ДругиКУРСОВ ПРОЕКТ
"Електронна търговия - същност, предимства и недостатъци"

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Увод 3
II. Основна част 4
1. Същност на електронната търговия 4
2. Предимства на електронната търговия 5
3. Недостатъци на електронната търговия 7

III. Заключение. 8
IV. Използвана литература: 9

I. Увод

В края на 80-те години станахме свидетели на появата на глобалната система Интернет, която понастоящем свързва в една глобална мрежа над 400 милиона потребители, а темпото, с което се развива се очаква до няколко години да станат над 1 милиард. Това доведе до появата на едно ново общество, така нареченото информационно общество. Общество, което живее, работи и обменя данни във виртуалното пространство. Виртуално пространство, което само по себе си го наричат в някои литератури "електронен континент". Тук ще използвам конкретно термина "Виртуално пазарно пространство"

Що е то търговия? Това е процес на обмяна на стоки и пари между продавач и купувач. Бързото развитие на Интернет и компютърните технологии дадоха възможност за промяна на традиционния бизнес модел за осъществяване на търговия чрез директен обмен в по-бърз и по-лесен, на много по-мащабно ниво модел. Моделът се характеризира с пълното отсъствие на личен контакт. Тук е мястото да използвам втория конкретен термин "Електронна търговия", който реално означава и се отнася за всяка търговска сделка, осъществена чрез Интернет, където достъп до "Виртуално пазарно пространство" имат значителен брой участници в търговията. Интернет със своя бърз, директен и интерактивен начин доведе до основни промени в условията и правилата за правене на бизнес. На пазара се появиха нови играчи, които използват иновативни технологии за оптимизиране на бизнеса, чрез реални търговски сделки в Интернет. Всичко това доведе до значителни промени в бизнеса, държавното и фирменото ръководство, комуникациите.

Както споменах, с развитието на световната компютърна мрежа в ежедневието на хората се появиха много нови понятия и термини от типа на "Електронна търговия", "Електронен бизнес", "Електронна услуга", "Електронно обучение", "Електронен подпис" и подобни, които са комбинация от две думи, и подсказват основата на това бурно развитие и поява на ново направление в икономиката - виртуална среда в Интернет. Думата "Електронно" в много литератури, а и в така наречения интернет жаргон е заместена с частицата "е-" . Например "е-търговия". Тук е мястото да отбележа, че трябва да се прави разлика между термините е-бизнес и е-търговия, независимо от това, че и двете понятия се отнасят за делова активност във виртуална среда. Накратко казано Електронния бизнес е по-широко понятие, а Електронната търговия е част от него и е по-точна терминология, с по-тесен аспект за означаване на продажба на стоки и услуги с цел печалба.

Темповете на развитие на електронния бизнес и електронната търговия в последните години са изключително високи. С лидерска позиция с над 20 годишен опит в е-търговията е САЩ. В Европа този модел на бизнес също много бързо навлиза и към днешна дата е-търговията заема близо 10% от целия европейски пазар. Русия, Китай, Бразилия, Турция, Индия и други държави, сравнително нови пазари за е-търговия, в последните години също бележат изключително голям ръст.

Целта на настоящия курсов проект е да ни запознае със същността на "Електронната търговия", както и да направи оценка на предимствата и недостатъците ѝ.

II. Основна част
1. Същност на електронната търговия

Според Закона за електронната търговия, в сила от 24 Декември 2006 г., Обн. ДВ. бр. 51 от 23 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр. 41 от 22 Май 2007г. Глава Първа чл. 1 (2) Електронна търговия по смисъла на този закон е предоставянето на услуги на информационното общество. (3) Услуги на информационното общество са такива услуги, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. В Националната стратегия за Електронна търговия, одобрена от Министерския съвет на Република България през 2000 г., е формулирано следното определение: "Електронната търговия е непрекъснат цикъл от обработка и обмен на данни, чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция, независимо от сферата на дейност, отрасъла, държавата и пр." Терминът "Електронна търговия" има широко приложение, като в него се включват виртуалното разглеждане на стоки, избирането на стоки за покупка и методите за разплащане.

За да избегна сложните определения залегнали в законодателството, с цел да се възприеме още по-ясно същността на Електронната търговия бих използвал, според мен една изключително точна и много вярна терминология, а именно: "Електронна търговия (е-търговия) е всякакъв вид бизнес операции и сделки чрез използването на високотехнологични информационни технологии и комуникационни среди, за осигуряване на по-голяма ефективност за достигане на икономическите и финансови цели на фирмата". Е-търговия дава възможност за пълна автоматизация и оптимизация на процесите, за реализация на електронни процедури при извършване на сделки за покупко-продажба на стоки, сделки за извършване на дейности и сделки за предоставяне на услуги с цел реализиране на печалба. При електронната търговия няма предварителна уговорка между страните - клиент и продавач. Там не съществуват граници, време и място. Тя се осъществява през Интернет, чрез използването на всички технологии или комбинация от тях, създадени за размяна на данни в реално време. Тази технология за водене на бизнеса, осигурява пълен и затворен цикъл на електронно реализирани операции за промяна правата на собственост или правата за ползване от едно юридическо или физическо лице на друго. В тази връзка бих казал, че е-търговията обхваща отворените навън процеси, свързани с клиенти, доставчици и външни партньори. Тук се включват: маркетинг, приемане на поръчки, управление на доставките, обслужване на клиентите, реализация на плащанията, закупуване на суровини и материали за производството и снабдяване. Е-търговията е сравнително лесна за прилагане и дава възможност за големи икономически ползи на участниците в нея дори и в условията на икономическа криза.

2. Предимства на електронната търговия

Електронната търговия има редица предимства, но и редица недостатъци. По отношение на предимствата и недостатъците на електронната търговия следва да се уточни, че е-търговията е необратим процес, тъй като, тя е проникнала дълбоко в съвременните бизнес структури. Ето защо не се поставя и не бива да се поставя въпроса " за или против" електронната търговия. Следва обаче да се уточни: предимства и недостатъци за участниците в този процес - потребителите на продуктите, стоките и услугите, обект на електронна търговия, за самите фирми, които продават стоки, услуги и продукти по електронен път и в крайна сметка за държавата като регулатор на тези отношения. За по-голяма яснота и точност на понятието "предимство" бих го характеризирал в следните основни икономически ползи за участниците и естествено предимствата за клиентите:

Икономически ползи за участниците в електронната търговия
- Равни възможности за достъп до пазара на малки и големи фирми;
- Глобално присъствие на всички пазари на доставчиците и клиентите;
- Непрекъсната работа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
- Възможност за бързо изпреварване на конкурентите;
- Съкращаване на операционните разходи, разходите за поддръжка на традиционни магазини, за обмен на информация, за маркетинг, осъществяване на транзакции, реклама и др.;
- Потенциална възможност за бързо нарастване на клиентите;
- Персонализация на процеса на обслужване на клиентите;
- Разрешаване на проблемите с разстоянията;
- Увеличаване на прозрачността на пазарите и др.

Икономически ползи за фирмите - производители
- Възможност за създаване на нов канал за дистрибуция или за развитие на нови пазарни сегменти;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронна търговия – същност, предимства и недостатъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.