Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво


Категория на документа: Други


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска програма

Учебна дисциплина "Право и Интернет"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

Тема:
Електронно правителство на България - интегрирано електронно управление на национално и местно ниво

Разработил: Проверил:

Съдържание:

Въведение ............................................................................................ стр.3
Същност на понятията "електронно правителство" и "електронно управление" ...........................................................................................стр.4
Основни етапи на изграждане на електронно правителство в България ............................................................................................................. стр.5-6
Сравнителен анализ на състоянието на електронните услуги в България и Германия ........................................................................ стр.6-8
Насоки за развитие на електронното правителство в България ..................................................................................................................стр.8Заключение.......................................................................................... стр.9
Използвана литература................................................................... стр.10

Въведение

Живеем във време в което непрекъснато се развиват и усъвършенстват компютърните и телекомуникационите средства. Бързия достъп до глобалната мрежа се използва от всички, тои се е превърнал в ежедневна част от съществуването на много хора.

Към настоящият момент и не само електронното правителство е много важна част от дипломацията на всяка една цивилизовата страна. Благодарение на напредналите компютърни технологии и възможността, да се работи с тях без много затруднения, към настощят момент работата между различните организации или граждани с правителството става бързо и значително лесно.

Преди около 35 години се появява идеята за електронно правителство, но голямото си развитие получава през 90 год. на миналия век. Електронното управление включва постоянна актуализация на нормативната и технологична рамка, в която оперира администрацията, за постигане на пълно изпълнение на поставените цели, по-рационално използване на публичните средства и по-високо качество на предлаганите услуги.1

За модела на е-правителство за нашата малка страна е взето решение да работи по естонският модел. Естония е страна която е била до 2011 год. сред лидерите в света по модел на е-правителство.

Същност на понятията "електронно правителство" и електронно управление

"Електронното правителство" е един от основните елементи на "електронното управление" и представлява една "система която съчетава използването преди всичко на информационните и комуникационните съвремени технологии от държавната администрация с организационни изменения и ново придобити умения, водещи до подобряването на обществените услуги и демократичния процес" или от друга страна в български условия - "услуги, които държавата предоставя на гражданите и бизнеса по електронен път чрез използването на постиженията на съвременните информационни и комуникационни технологии".2

Главната концепция за "електронно управление" е свързана предимно с идеята за предлагане на качествено и комплексно административно обслужване за хорат, но също така залага и на много други възможности, преди всичко това са - упражняване правото на глас, достъп на гражданите до правосъдие посредством използването на информационни и комуникационни технологии, предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса от страна на органите на местно самоуправление и др. подобни.

От друга страна формирането на системата на е- управление е насочено към създаване на ефективно работещо информационно - правен механизъм за реализация на правата на гражданите в условията на глобализация на обществото. 2
Е- управление отразява предимно визията на:
* засилване ролята на индивидуалните права в обществения живот на гражданите;
* демократичното водене на процесите и явленията в обществото и утвърждаване на принципите на всяка една правова държава;
* интеграция за гражданите в неравностойно положение;
* подобряване на качеството на обществените услуги и ефективността на държавното управление;
* подобряване на взаимоотношенията между публичната власт и гражданското общество.3

Понятието "електронното - правителството" е съвкупност от органи на национално и местно ниво, в което средствата и методите са насочени към повишаване ефективноста на правителство, състоящо се от високотехнологичен бърз достъп до информация и услуги, в полза на обществото 4
Е- правителство обхваща четири компоненти за комуникация и услуги:
* администрация-граждани;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.