Електросъпротивително заваряване


Категория на документа: Други


TЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА ''МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ"

КУРСОВА РАБОТА
Дисциплина: Индустриални технологии
Тема: Електро-съпротивително заваряване

Изготвил: Проверил:
/ / / /

Цел: Запознаване с технологичните особености и методите за електро-съпротивително заваряване.
Литературен обзор
ФОРМИРАНЕ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Процеса на заваряване се характеризира с много малка продължителност,
големи стойности, на заваръчния ток и притискащите сили. За формиране на съединението е необходимо наличието на обща зона стопен метал със
зададени размери, която осигурява експлоатационните свойства на съединението. Процесът протича в три етапа.

Първият етап на формирането на съединението започва с притискане на детайлите, предизвикващо пластична деформация на микро-неравностите в зоните на контактите електрод - детайл и детайл - детайл. Включването на тока и нагряването на метала
облекчава изравняването на микрорелефа, разрушаването на повърхностните филми и формирането на електрическия контакт. При релефното заваряване започва деформирането на релефа. Нагретият метал се деформира предимно в междината между детайлите и образува уплътняващия пояс.
Вторият етап се характеризира със стопяване на метала и образуване на ядрото. С протичането на тока ядрото нараства до
номиналните си размери по височина и диаметър. Протича разбъркване на метала, отстраняване на повърхностните филми и образуване на метални връзки в течната фаза. Продължават процесите на пластична деформация и топлинно разширяване на
метала. Към края на този стадий при релефно заваряване релефът практически е деформиран изцяло.
Третият етап започва с изключването на тока, което води до понижаване на температурата и кристализация на течната фаза с образуването на лято ядро. По време на охлаждането металът се свива и се образуват остатъчни напрежения. За понижаване на нивото на остатъчните напрежения и предотвратяване образуването на пукнатини и всмукнатини е необходимо прилагането на значителни сили. При ролковото заваряване пластичната деформация при втората и следващи точки е облекчена, а скоростта на охлаждане намалена за сметка на топлопренасянето. Това намалява остатъчните напрежения и опасността от образуване на дефекти.
Режимът на заваряване е съвкупност от електрически, механични и времеви параметри, осигурявани от заваръчното обзавеждане (заваръчната машина) за получаването на качествени съединения. Най-често процесът се описва чрез неговата циклограма, отразяваща развитието на притискащата сила и тока във времето. На фигурата са показани типични циклограми на процеса на точково заваряване.

РАЗНОВИДНОСТИ НА ПРОЦЕСА

3аваръчен шев

МЕДОДИ ЗА ЕЛЕКТРО-СЪПРОТИВИТЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ

ТОЧКОВО ЕЛЕКТРОСЪПРОТИВИТЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ

Точковото електро-съпротивително
заваряване (ЕСЗ) е метод, при който детайлите се заваряват по отделни участъци на допиране. Детайлите 1 се разполагат в съединение с препокриване, притискат се с определена сила F, между електродите 2, към които е свързан източникът на електрическа енергия 3 (например трансформатор). Детайлите се нагряват от кратковременен токов импулс до образуването на взаимно стопената зона 4, наричана ядро.

Нагряването на детайлите се съпровожда от пластична деформация на метала в зоната на контакта поради което методът се класифицира към заваряването без стопяване. Около ядрото се образува уплътнителен пояс 5, надеждно защитаващ течния метал от изплискване и взаимодействие с околната среда. След спирането на тока разтопеният метал бързо кристализира и се образува метална връзка между заваряваните детайли. По такъв начин съединението се формира в течно състояние. Методът може да се реализира едностранно или двустранно, а също така се използва и многоточково заваряване.

РЕЛЕФНО ЕЛЕКТРО-СЪПРОТИВИТЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ
Релефното заваряване е разновидност на точковото заваряване. На повърхността на единия от детайлите предварително се формира релеф 6, който ограничава първоначалната площ на контакта между детайлите. Често на повърхността на детайла се оформят няколко релефа или един по затворен контур (например пръстен). След реализирането на процеса се получават няколко точки или непрекъснат плътен шев.

РОЛКОВО ЕСЗ
Ролковото заваряване е метод за получаване на херметични съединения чрез образуване на поредица от препокриващи се точки. Електродите са под формата на ролки 7. Препокриването на точките се постига чрез подходящо съчетаване на скоростта на заваряване и паузата между токовите импулси. В зависимост от това дали ролките са неподвижни по време на пропускане на токовия импулс или се въртят различаваме две разновидности на метода - стъпково и непрекъснато заваряване.
Стъпковото заваряване има по-ниска производителност, но по-малко износване на ролките и по-ниска вероятност за образуване на дефекти.

ЧЕЛНО ЕЛЕКТРО-СЪПРОТИВИТЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ
Челното електро-съпротивително заваряване е метод за съединяване по цялата площ на контакта. Детайлите се закрепват в тоководещи захвати 1 и 2 единият от които е подвижен и свързан с притискащия механизъм на машината. В зависимост от степента на нагряване на челните повърхнини методът се подразделя на заваряване със и без затопяване на краищата.

При челното заваряване без затопяване на краищата детайлите първоначално се притискат един към друг след което се пропуска заваръчният ток. Челните повърхнини се нагряват до температури близки до температурата на топене след което се спира пропускането на заваръчен ток и рязко се увеличава притискащата сила. Извършва се
съществена пластична деформация в зоната на съединяването, повърхностните филми частично се изтласкват от нея, реализира се физически контакт между детайлите и се формира съединението. При челното заваряване със затопяване към детайлите се подава електрическо напрежение след което те се доближават един към друг.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електросъпротивително заваряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.