Енергетика


Категория на документа: Други


Енергетика
1.Значение-тя е стопански отрасъл обхващащ производството,пренасянето и трансформираните. От развитието на енергетиката до голяма степен зависи структурата...........
Структура на енергетиката-Основи на енергетиката е търсенето,проучването и добива на първични източници на енергия.В средата на миналия век селско стопанските отпадъци и дървесина се пада 3/4 , и на въглищата 1/4 от приходната част на световно енергийния баланс.През първата половина на 20 век въглищата вече осигуряват над половината от промишлено производствена енергия и внедряването на двигателите с вътрешно горене и преустройството на хотелските инсталации в промишлеността и транспорта.До повишаване на значението на нефта.В средата на 60 г.,той превишава дела на въглищата и природния газ.Промените в структурата на енергийния баланс се съпътстват с десетократно нарастване на производството и потреблението на енергия в сравнение на 20 век.
2.Добив на енергийни източниците.
-Въглища-по-голяма част от залежите на въглища са разположени на север от 30градуса с.ш..В Русия,Украйна,Китай и САЩ са 90% от запасите на въглища.Икономическо оправдано е сега разработването на 1/10 от тях.Доказаните запаси са динамични величини отразяващи степента на проученост и съществуващите икономически и технически условия на добива.Световно доказаните запаси са над 1трилион тона.Най-големи резерви от въглища в САЩ.Въгледобива в света нараства 1,2 мил.тона от 1910г.,2,3 мил.1965г. и през 2002г. достига 4,5 мил.тона.80% от въгледобива съставляват висококачествените черни и антрацитни въглища за нуждите на енергетиката и металургията.През последните две десетилетия Китай е най-големия потребител и производител.Въгледобива е ориентиран главно към осигуряване на вътрешните потребности от енергия и енергийна зависимост а Китай.Основна част от него се осъществява от басейна на черни въглища на южна .......,мините фуикун,фисин и др.Нефтените кризи от 70те години прекратиха дългосрочните тенденции на въгледобива в САЩ.След върха от 615мил.тона през 1918г. той спада до 480мил.тона в навечерието на втората световна война.В края на 50те години достига до 30мил.тона.Днес САЩ добиват 396мил.тона въглища.Основни въгледобивни бази ......... басейн които дават половината от общия въгледобив.Нефта и Природния газ през последните 50 година намалиха делът на въглищата в енергийния баланс на Русия.Главните басейни за добив на въглища се намират в азиатска част.Един от басейните е Кусбас,Кинско-агински.В Дом бас (Украйна) е най-големия въглищен в СССР.Усвояването на въглищните басейни на Великобритания,Русия и Сирийския басейн през 19 век има изключително значение за индустриализацията на страните.Изчерпването на по-рентабилните пластове прави западно-европейските въглища не конкурентно способни на европейски пазари.Те се засипват от вносни по-евтини и качествени американски,южноамерикански и австралийски въглища.Германия добива въглища за кокс предимно в руския басейн.Добива на въглища в източна Европа като най-големите от тях са Полша и Чехия-също намалява,като най-големият е спада на черни въглища.В света нараства добива в Австралия,Индия и ЮАР.Обект на международната търговия са предимно черните въглища,изнася е 1/10 от тях.Най-големи вносители са Италия,Франция и Япония.Американския износ е ориентиран към западна Европа,докато Австралия и ЮАР към Япония.По-големи износители са Полша,Чехия и Украйна.Много по ограничено е значението в световните енергетики са торфа и горливите шисти.Големи находища на торф са открити в Сибир,северните части на Европейска Русия,Ирландия,северна Германия и Канада.Горливите шисти имат органични и минерални части,потенциалните ресурси са огромни-значителни находища са разкрити в Естония,Русия и САЩ.
Нефт- Значението бързо нараства след втората световна война,както като енергоизточник така и като най-важна суровина за органичният синтез.Доказаните запаси на нефт възлизат до около 140 мил.тона.Нефтогазоносен басейн над Персийския залив концентрира 2/3 от световните запаси на площ от 500 хил.кв.км. Има разкрити 400 нефтени и нефтено-газови находища.Сред нефтените находища са открояват от .........................,Абкийк в Саудитска Арабия,Буркан в Кувейт и др.Други големи нефто-газови басейни в света са западно сибирския басейн,средиземноморски басейн,централно европейски и шелфа на Северно море.С огромно значение е добиват на нефт е шелфа,където се намира 1/6 от доказаните запаси на нефт в света.След втората световна война САЩ добиха 50% от добива на нефта, а 1/10 в края на века.Русия дава около 15% от добива на нефт,основните райони са в западен Сибир.На първо място по добив на нефт в света е Саудитска Арабия,на второ Русия,на трето САЩ.Нефто добиващите страни в близкия и средния изход са ядрото на организацията износителки на нефт ОПЕК.Големи износителки и производителки на нефт са Мексико и Индонезия от втората половина на 80те години на 20век.Бърз растеж отбелязва нефто добива в Северно море особено секторите на Норвегия,Великобритания,която има най-големи запаси.Най-големи вносителки на нефт са САЩ,Япония и западна Европа.Руските доставки на нефт са насочени преди всичко към източно европейски страни,износа се осъществява,чрез магистрален нефтопровод от западен Сибир,както и през пристанищата Новосибирска,Ивент............. . При преработка на нефт се получават нефтени горива,масла,суровини за нефтохимическа промишленост с ясно изразена пристанищна ориентация особено страни които имат голям внос или износ.
Природен газ-резервите възлизат на 148 трилиона кубични метра,по доказани запаси Русия е на първо място следвана от САЩ,Канада.Находищата са предимно в северните части на западното Сибирска равнина Орентой,Медвете.южен Урал.Открояват се газовите находища в Иран,Катар,Ирак,Саудитска Арабия той е високо ефективно топливо и ценни суровини за химическата промишлености.Отличават се с високо топло отвореност.Почти пълно изгаряне,сравнително малки разходи по добив,транспортирането му и използването му.Най-големия износител е Русия.Големи вносителки на руски газ са Итали,Чехия,Германия и Франция.Голям доставчик на западните държави на Европа е Алжир.
Уран-той се използва за гориво през 50те година,когато става възможно преобразуването на потенциалната атомна енергия в електрическа.С най-големи запаси на уран е Канада,Австралия и Русия.Около 20% от световния енергиен баланс е от ядрена енергетика.
3.Хидроенергетика-има малък около 17% дял в световната енергетика.Енергийния потенциал на течащата вода зависи от водното количество и водния лед.Обикновено хидроенергийните ресурси са отдалечени от главните промишлени райони.Използването им изисква сложно и скъпо водно строителство.Най-висок е техническия усвоим потенциал на Русия.За ускоряване на достигане приток и напор на водата се налага изграждането на язовири.За сега е усвоена 1/5 от техническия икономически достъпна хидроенергиен потенциал в света.Най-голяма е степента на усвояване в промишлено развитите страни особено в Швейцария 99%,Япония 90% и след това Норвегия и САЩ.
4.Нетрадиционни източници на енергия.Тези източници биват -изчерпаеми,неизчерпаеми,възобновими ,невъзобновими.
-Слънчево греене-в някои райони то може да бъде промишлено производство на енергия.Експериментални слънчеви електро централи са изградени в САЩ,Япония,Украйна,Франция и Мексико.
-Енергия на вятъра-тя се използва както от системи от електростанции във ветровити райони така и чрез включване на малки инсталации към електро захранването на индивидуални .................. и ферми.
-Геотермална енергия- тя се преобразува в електроенергия или може да се използва непосредствено в топли води или................ . Първите геотермални електро централи са построени в началото на 20 век в Италия(Тоскана).Най-добри са перспективите за развитието на геотермалната енергия за страните от геотермичния полюс.Централи с различна машинос са изградени в САЩ,Япония,Мексико,Филипините и др.Електроенергията е универсална тя се трансформира лесно в други видове енергия има всестранна приложимост.Възможно е формирането на електроенергийни системи,които синхронизира работа на стотици електро централи.Производството и потреблението в електроенергията съвпадат по време и е почти невъзможно натрупването на запаси.
5. Видове електроенергийни централи.
-ТЕЦ-на тях се падат 2/3 от инсталираните мощности и те осигуряват 2/3 от произведената енергия в света.Мощностите достигат 4000 м/v,работят много устойчиво в тях се използват различни горива като въглища,мазут,природен газ и др.Централите работят с местни суровини в въгледобивен район.Към пристанищата са ориентирани ТЕЦ,които използват местни горива за подобряване състоянието на въздуха в големите градове и промишлени райони са преобразува за работа с природен газ.Големи териториални съсредоточения на ТЕЦ има в северния район (южна Полша),източна Украйна(Донецк).ТЕЦ биват кондензационни и топлофикационни, те се основен доставчик на топла вода и пари за комунални и битови нужди.
-ВЕЦ-биват 18% от произведената енергия в света,оползотворяването на електрическите мощности зависи от колебанията на оттока.Широко приложение в хидроенергетиката има каскадното строителство на каскади,........................Пиковите натоварвания в електро енергийните системи се покриват най-добре от помпено-акумулативни централи.(ПАВЕЦ).Хидроенергетиката има главна роля в електро енергетиката в редица страни Норвегия,Швеция,Австрия,Швейцария,Канада,Бразилия,Венецуела и др.Най-големите ВЕЦ са построени в латинска Америка.Най-големите в бразилско-парагвайската (Итаипу) на р.Пирина 126 000 мегавата и втората по значение е в Венецуела на р.Бри(Разилеони)10 000 мегавата.Големи ВЕЦ има и в САЩ,Канада,източен Сибир.В Норвегия е построена най-голямата деривитациона (подземна) СИМА 1200 мега вата.
-АЕЦ-технологичният процес е сходен с този на ТЕЦ принципно,различно топливото и котлите (атомен реактор).АЕЦ се изграждат предимно е райони с голямо потребление на електроенергия и недостиг на енергия.АЕЦ не замърсява околната среда със серни оксиди,прах,съединения които се изграждат при въглищата.В началото на 21 век АЕЦ има в 40 страни 400 АЕЦ.Най-висок е дела електрическо производство на Франция 80%,Белгия,Швеция,Р.Корея.САЩ има над 104 атомни реактора,Франция 59,Япония 54,Германия 19.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Енергетика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.