Енергия на вълните - приливите и отливите


Категория на документа: Други


1.49
0.4
0.33
1.11
1.28
0.38
0.93
Емине
7.25
3.4
2.15
6.93
7.56
2.13
4.64
Бургас
2.91
0.64
0.43
1.18
2.16
0.42
1.33
Ахтопол
1.03
0.12
0.10
0.32
0.70
0.09
0.41

- пълната енергия на вълната: - Мощността на вълната при използуване на посочените величини и Н = 2.а се получава , а при заместване със средноквадратичната стойност видът е : ,

периодът Т се изразява чрез дължината й λ посредством уравнението:
- мощността на вълновата енергия за 1-ца ширина на вълновият фронт:

J= EswellC = (ρgH²swell /8)gT/4π.

4.6 - На базата на получените резултати да се направи анализ на енергийният потенциал. Получените резултати спрямо т. 4.3 да се представят в табличен и графичен вид.

В зависимост от различните форми на морската вълна при ветровото вълнение и при останалите типове вълнение и различната от физична гледна точка оценка на вълновата енергия в настоящата работа е осъществен анализ на енергийния режим само на свободното (зиб) вълнение. На базата на информацията за повторяемостта на различните степени на вълнение са изчислени средномесечните стойности на височината на зиб вълната в българските крайбрежни черноморски синоптични станции (Фиг. 1.7).

Фиг. 1.7: Средномесечни стойности на височината на свободната (зиб) вълна [m] за станции Шабла, Калиакра, Варна, Емине, Бургас и Ахтопол.

На фиг. 1.8 са показани средномесечните стойности на мощността на вълновата енергия, при които се наблюдава добре изразен годишен ход. Измененията на месечните стойности на мощността на вълновата енергия имат вид на синусоидални криви с минимум през лятото и максимум през отделни месеци на зимното полугодие. Тяхната кохерентност дава основание анализирания процес на вълнообразуване и съответно на наблюдаваната мощност на вълновата енергия да се смята амплитудномодулиран в мащаб на годишна изменчивост. В допълнение трябва да се отбележи, че максималната годишна стойност на мощността на вълновата енергия на нос Емине е в резултат не само на височината на свободната вълна, а и заради концентрацията на вълновата енергия поради дифракцията при разпространението на вълните.

Фиг. 1.8.: Годишен ход на средномесечните стойности на мощността на вълновата енергия, пренасяна по посока на разпространение на вълните на единица ширина по фронта на вълната в kW/m.

VII. Контролни въпроси.
1. Кои са основните параметри на морските вълни?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Енергия на вълните - приливите и отливите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.