Енергосъобразно осветление


Категория на документа: Други


 При всеки производствен процес под повишаване на ефективността се разбира нарастването на производството при запазване или намаляване на разходите и при запазване или повишаване на производителността.

Продукцията на осветителните уредби е светлинният поток, който пада върху работната повърхност, а разходите - това са капиталните вложения за осветителните уредби и разходите за поддържането им - на първо място подмяната на свелинните източници и заплащането на електрическата енергия. Заплащането на електрическата енергия има особен смисъл, тъй като освен плановата цена на електрическата енергия определящо е народостопанското значение на икономията на електрическата енергия.

По такъв начин задачата за повишаване на ефективността на осветителните уредби се свежда до намаляване, както на непосредствените капитални вложения, така и на експлоатационните разходи, т.е. до намаляване на разхода на електрическата енергия.

Начини за икономия на електрическата енергия и на разходи за осветление

Международната комисия по осветление (МКО) е предложила при търсене на пътища за икономия на електрическата енергия без влошаване на качеството на осветлението следния комплекс от мероприятия:
* Анализ на зрителната задача с цел определяне на нейната сложност и продължителност, като се вземе под внимание зрителното възприятие в зависимост от възрастта на работещите и някои други фактори;
* Осигуряване на необходимата осветеност за дадената зрителна задача в проектните решения;
* Избор на най-икономичните светлинни източници;
* Избор на ефективни осветители, които притежават необходимите светлоразпределителни характеристики и нужното конструктивно изпълнение;
* Увеличаване н а коефициентите на отражение на повърхностите на помещения с цел повишаване коефициента на използване на осветителните уредби;
* Осигуряване на гъвкавост на управлението на осветителните мрежи, което позволява да се изключват отделни участъци или да се намалява осветеността при необходимост;
* Съвместно използване на системи за естествено и изкуствено осветление;
* Организиране на съответни експлоатационни режими, което включва периодично почистване на осветителните тела и повърхностите на помещенията, както и подмяна на лампите.

Икономия на електрическа енергия и на разходи за осветление може да се получи чрез усъвършенстване на системите за осветление, използ-ване на ефективни светлинни източници, правилен избор и разионално раз-положение на осветителите и прилагане на нови осветителни устройства и уреди, организация на управлението на осветлението и неговата автома-тизация, рационално изграждане на осветителните мрежи, въвеждане на планова експлоатация на осветлението.

Не се допуска да се икономисва електрическа енергия в осветителните уредби за сметка на изключване на част от осветителитепрез работно време или да се използват светлинни източници с по-малка мощност (в сравнение с проектната), а също така да се прилагат регулатори, които намаляват мощността на осветителните уредби, ако това довежда до нарушаване на изискванията на нормите.

Рационалното използване на електрическата енергия и разходите за нуждите на осветлението може да бъде осигурено главно чрез оптимизация на светлотехническата част на осветителните уредби, оптимизация на осветителните мрежи и системи за управление и регулиране на осветлтнието, рационална организация на експлоатацията на осветлението.

Оптимизацията на светлотехническата част на осветителните уредби се изразява в най - подходящ избор на средствата и начините за осветление. Един от най-важните проблеми, всързан с икономичността на вътрешното осветление, е изборът на системата на осветление.

За голяма част зрителни работи в съответствие с действащите нормативни документи може да се използва както системата общо осветление, така и системата комбинирано осветление (общо и местно). Зрителните работи с много висока точност поради своята психофизическа специфика изискват винаги прилагането на комбинирана система на осветление. За зрителни работи с висока и средна точност се допуска използването и на двете системи в зависимост от резултатите на технико-икономическото им сравнение и конкретните възможности за изпълнение на осветлението. Възможностите зависят от особеностите на производствените технологии и начините на организация на работните места.

Друго направление, което позволява да се реализират икономии на материали и енергийни ресурси, изразходвани за осветление, е употребата на ефективни светлинни източници. Един от най-ефективните начини за намаляване на инсталираната мощност на осветлението е използването на светлинни източници с висок светлинен добив. В повечето осветителни уредби по принцип е целесъобразно да се употребяват газоразрядни светлинни източници: луминесцентни лампи, живачни лампи с високо налягане, метал-халогенни лампи, натриеви лампи с високо налягане и др.

Важен резерв за икомномия на електрическа енергия в осветителните уредби е обоснованият избор на ефективен осветителен уред и рационал-ната му употреба.

Условните годишни разходи и консумираната електрическа енергия могат да бъдат снижени чрез правилния избор на светлоразпределението на осветителните уреди и тяхното конструктивно изпълнение. При избора на типа на осветителя за вътрешно осветление на първо място трябва да се вземат под внимание условията на средата в осветяваното помещение. Едновременно с това трябва да се държи сметка и за другите технически изисквания (ако има такива), които налагат ограничения в конструктивното изпълнение на осветителя. След установяване на необходимата защита на осветителя от въздействието на околната среда се определя оптималното светлоразпределение, което е необходимо в разглеждания случай.

Съществуващата номенклатура на осветители дава много възможности за удовлетворяване на голям брой специфични изисквания. По тази причина при много от конкретните случаи може да се направи осветителна уредба с помощта на няколко различни типове осветители с необходимото светлоразпределение и степен на защита. Окончателният избор на осветителя трябва да се извършва по технико-икономически съображения въз основа на сравняване на възможните варианти на осветителната уредбапо светлотехническите изчисления.

Ефективен начин за икономия на електрическа енергия при осветление с луминесцентни лампи е използването на осветители, окомплектовани със стартерни пусково-регулиращи апарати (ПРА). Загубите на мощност при стартерните схеми на запалване са по-малки, отколкото при безстартерните, от 1.5 до 2 пъти. Стартерните схеми за запалване осигуряват също така по-ниски годишни относителни разходи.Областта на приложение на безстартерните ПРА трябва да се ограничи само за случаите, когато решаващи са не технико-икономически, а специфични технически съображения.

Особено внимание трябва да се отделя на избора на схемата на разположение на осветителите. За повишаване на икономичността на осветителните уредби освен прилаганите по традиция "равномерни" схеми с разположение на осветителите във върховете на правоъгълници или ромбове перспективно е използването на редица така наречени неравномерни схеми на разположение. Енергийната ефективност на осветителните уредби при неравномерно разположение на осветителите се повишав в тези случаи, когато при тяхното равномерно разположение се получава рязко увеличаване на коефициента на неравномерност на осветлението. Това довежда до увеличаване на броя на осветителите, което пък предизвиква нарастване на годишните условни разходи и повишен разход на електрическа енергия.

В помещения с окачен таван,обзаведени с уредби за кондициониране на въздуха или с вентилация, се препоръчва използването на вграждащи се осветители, съвместими със системата за кондициониране или вентилация. Това може да намали инсталираната мощност до 15-20 %, както и мощността на кондиционерите. Изследванията са показали, че светлотехническите и електротехническите характеристики, а следователно и енергийната икономичност на осветителите с луминисцентни лампи зависят от топлинния режим на осветителите. Това се обяснява с обстоятелството, че параметрите на разряда в луминесцентните лампи се определят главно от налягането на живачните пари, което зависи от температурата на стените на колбите. Светлинният поток на луминесцентните лампи се намалява значително под оптималната си стойност при повишаване на температурата на стените на колбите на лампите. Мощността на луминесцентните лампи при намаление на светлинния поток също се намалява, но в по-малка степен, отколкото светлинният поток. Това довежда до намаляване на светлинния добив на лампите и до необходимост от увеличаване на инсталираната мощност. Повишаването на температурата на колбите на луминесцентните лампи над оптималната довежда и до други нежелателни последствия-намаляване на експлоатационния срок на лампите, намаляване на надеждността на запалването и др.

Големи възможности за икономия на електрическа енергия в уредбите за външно осветление на промишлени предприятия, градове и населени места се създават при използването на устройства за централизирано дистанционно или телемеханично, а също така автоматично управление на осветлението. Такива устройства позволяват да се намали консумацията на електрическа енергия за уличното осветление с до 50%.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Енергосъобразно осветление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.