Етапи в усвояването на езика


Категория на документа: Други


 Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий "

Реферат на тема:

"Етапи в усвояването на езика"

Учебна дисциплина: Език,общество,култура

Специалност: Български език и история

Факултетен номер 76

Изготвил: Преподавател: Борислава Димитрова гл.ас.д-р. Мирослава Вътова

град: Велико Търново

дата: 09. 11. 2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод................................................

През първата година............................

През втората година............................

През петата година..............................

Децата на 6-7 годишна възраст...............

След седем годишна възраст..................

Увод

Основното средство за общуване между хората е езикът-типичното човешко явление. Той представлява вид код който употребяваме, за да предадем или изразим собствените си чувства, мисли, желания. Езикът не е вродена способност, усвоява се в определена последователност. Той е свързан със социалното развитие на човека.

Развитието на речта при децата е важна стъпка в тяхното цялостно развитие. Речта е специфичен феномен, който различава човека от животинския вид. Тя е висша форма, която осъществява взаимоотношението между хората. Езикът, който е средство за речева дейност, играе ролята да изразява и уточнява мисълта. Чрез него могат да се изразяват и предизвикват чувства, а също така участва в запомнянето и активизирането на представите. Речта оформя културата на поведението, предизвиква мисленето и стимулира въображението. Усвояването на речта променя действията на детето, които стават целенасочени. Постепенно децата формират отношението си към света.

Речта е процес, в който човекът използва езикa, който от своя страна представлява система от знаци. Днес той е обект на изследване на дисциплини като семиотика, лингвистика, а също така и на психология, поради връзката на тази знакова система с висшите психични процеси. Речта е предмет на психологическо изследване като процес, в който човекът използва езика за общуване и регулация на вътрешно-психичните процеси. Речта е важна предпоставка за цялостното психическо развитие на детето. Факторите от които зависи правилното овладяване на речта в ранна детска възраст са: здравословното състояние на детето, развитието на умствените му способности, пълноценното речево обкръжение, функционирането на нервната система и др. Също важен фактор в развитието и усвояването на езика от детето е израстването му в среда на говорещи хора, активното взаимодействие с околните. В следствие на социалното общуване - в началото с възрастните, а по - късно и с връстниците си.
Най-ранният етап във формирането на речта е от раждането до шестия месец. Детето се развива физически, с особено бързи темпове се развива и мозъкът. Слухът играе водеща роля в овладяването на речта: детето чува човешкия глас, докато се вслушва в обкръжаващия го свят, научава се да ползва звуци и думи в общуването с възрастните.

През първата година от живота си детето не може да произнася звуци, но посредством плача комуникира за нуждите си. Това е първият начин по който детето общува с обкръжаващите го хора. Изследователите на детската реч разграничават три вида сълзи- когато детето е гладно, когато е болно, когато му е скучно и иска да общува. Към края на първия месец след раждането здравото дете реагира при общуване с него, престава да плаче при контакт с човек. Още преди да навлезе в етап на езиковото си развитие детето се научава да различава и реагира на речта на възрастните. При детето още на третата седмица са установени еднозначни специфични реакции на човешки глас. То може да реагира по специфичен начин на речта на възрастния. С навършването на два месеца бебето започва да издава звуци, когато му се говори или се усмихва при появата на родителите му. Развива се гукането, проявява вълнение при общуването с човек. Гукането (агу, г, гу) се проявява като реакция на усмивка и говорене на възрастния с бебето.
На четвъртия месец при бебето се различава първият бебешки смях съпроводен с пискливи звуци при емоционално общуване с голям човек.
На петия месец детето реагира на посоката на звука, опитва се да пее, променя интонацията на гласа си.
На шест месеца детето произнася и първите си срички - ба, ма, та. То започва да разбира отправената към него реч. Вслушва се в гласа на големия човек, правилно реагира на интонацията, разпознава гласове на свои близки.
През седмия месец детето е готово за игриво общуване с възрастен. Използва различни гласови реакции за привличане на вниманието.
Към осмия месец на детското развитие се появява детския лепет, който се изразява в повтаряне на еднакви срички. При поява на непознато лице следва реакция: ма-ма, ба-ба, та-та и т.н. В речта на бебетата се използват всички гласни звукове и съгласни б, п, м.
През деветия месец на бебето е показателно общуването с жестове то може да покаже къде е мама, да си играе с нея на криеница и т.н.
На десетия месец детето използва минимум една, две лепетни думи (мама, баба, тата).
През единадесетия месец вече използва около четири лепетни думи, които имат значение в конкретни ситуации. Лепетните думи са повторение на срички от типа (та-та-та, ба-ба-ба, ма-ма-ма...) с помощта на които детето изразява своите желания и искания или просто си играе със звука на гласа си.
Когато детето навърши първата си годинка, то вече може да ходи и това му дава възможността да се срещне с нови и непознати предмети. Детето започва да чува думите, които използват възрастните за определени предмети и постепенно да се учи какви са названията на някои от тях. Нормалното дете през този период използва три, четири лепетни думи, разбира отделни думи съотнася ги с назованите от тях предмети. Разбира прости инструкции съпровождани с жестове: "На вземи!" , "Къде е мама?" , "Дай ръка!" , "Не трябва!"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етапи в усвояването на езика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.