Eтапи в усвояването на езика


Категория на документа: Други
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТ

"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

РЕФЕРАТ

по Език, общество,култура

на тема:

"Етапи в усвояването на езика"

Разработил:

Проверил:................

гл.ас.д-р

Увод:

Езикът е подложен на промени и в същото време устойчив и еднакъв за поколения наред. Връзката между езика и мисленето може да се обясни с начина по който е устроен мозъка ни (психофизиологична връзка). Езикът като средство за речева дейност изразява и уточнява мисълта, изразява и предизвиква чувства, участва в запомнянето, активизира представите. Може да се каже, че езикът е носител на знанието, с негова помощ се съхранява научната мисъл, осъществява се обмяна на културни достижения. Той не е психичен факт, но чрез него се осъществява речевата дейност, чиито признаци са заложени в нейното създаване и възприемане.
Всички деца в голяма степен научават родния си език така естествено, както се научават да ходят.

Повечето деца проговарят на около една година и до втората или третата си година вече могат да изговарят напълно граматични изречения. До предучилищна или ранна училищна възраст вече са овладели почти всички правила, които управляват родния ни език, и са в състояние да произвеждат буквално всички видове изречения, които им позволява родният език.

Речта е специфична за човешката дейност, чрез която се изразяват мисли, чувства като се използват езикови средства - звукове, думи и изречения. В лингвистиката езикът е система от материални единици, които се реализират в речевата дейност. Езикът е съвкупност и система от знакови единици на общуването в техния извлечен и абстрактен вид от езиковия материал, в тяхната комуникативна готовност, езикът това е знаков механизъм на общуването. С понятието езикова култура се разглежда като наличие на достатъчен обем от знания за езиковата система и за правилата за използване на езикови единици и то на степен, която осигурява, правилност на речта според книжовните норми.

Ролята на лингвистичния анализ на фактите от детската реч е двояка. От една страна се интересува от човешката реч изобщо. Важно е да се характеризира крайният резултат от речевото развитие на детето, когато то вече владее езика в степен, съотносима с тази на възрастните носители. От друга страна, прилагането на лингвистичен анализ помага да се проследят отликите между езика на детето и този на възрастните, за да може да се проникне по-дълбоко в природата на самото езиково знание.

Езикознанието (лингвистиката) е наука за изследване на езика. Нейната цел е описването и обясняването на човешкия език, на неговите вътрешни зависимости, на функцията и ролята му в обществото. В състава и строежа на езикознанието се включват различните дялове това са: граматика, лексика, фонетика, стилистика, а също така и на вътрешната връзка и взаимоотношенията между тия дялове.

Изложение:

Лингвистиката е да проучи езика в неговото възникване и развитие, както и отделните етапи на това развитие и да разкрие неговите закономерности. Тя събира данни чрез наблюдение и ги обяснява въз основа на една определена теория.

Обект на лингвистиката е езикът в неговата същност на многостранно човешко явление. Предмет на лингвистиката е езикът с оглед на целите и задачите за неговото изследване от даден аспект чрез съответните методи: същност, устройство, функциониране и развой, и др. Детска лингвистика - изследва детския език (от 2 до 7 г.) във фазите на неговото индивидуално развитие (онтогенеза) - от началната звукова база до елементарния синтаксис и първичните степени на владеене на езика. Детският език (детската реч) се характеризира с опростяване на фонемите, ограничено използване на граматични средства, с аналогични образувания в морфологията, с простота на синтактичното построяване на изреченията, с употребата на специални "детски думи" и пр. Когнитивна лингвистика - занимава се преди всичко с взаимната зависимост между езиковите и когнитивните (познавателните) структури: например езиковото значение, структури на паметта и пр.

Бебетата реагират на човешкия глас, на интонацията на гласа, на мелодиката на речта: плачат, когато им се повиши тон и се усмихват, когато им се говори гальовно.

През първата година след раждането бебешкият език преминава през два етапа - гукане и бъблене. Бебетата постепенно се научават да контролират говорните си органи, за да може по-късно да усвои звуковете на родния си език. Гукането е трудно за описание явление.То започва от шестата седмица след раждането и няма връзка с езика на средата, в която бебето расте.

Бъбленето обикновено започва след шестия месец. През този етап бебето произвежда много и екзотични звукове. Звуковете при бъбленето са ограничени на брой и се изговарят във вид на една, две или повече срички. Едновременно с бъбленето около осми-девети месец бебетата започват да имитират интонацията на родителската реч, което създава впечатление за истинско говорене. Около деветия месец започва процесът на усвояване на фонологичната система и разпознаването на фонологичните признаци. Продължителността на този етап е различна, обикновено продължава най-късно до 5-годишна възраст. В ранните етапи употребата на групи от две съгласни (пл, вл, дл) е рядко и често се опростяват до една съгласна. Сричките се удвояват, например па-па(пате), пи-пи (птиче). Между първия и четвъртия месец кърмачетата разпознават звучните и беззвучните съгласни, показвайки различни реакции по време на сучене. Различията между признаците звучност и беззвучност при децата стават по-късно функционално значими. Те усвояват принципа за арбитрарност на езика по-рано на около две години, отколкото принципа за дискретност.

Във възрастта между една година и година и половина детето започва да произнася отделни думи, но те всъщност заместват цели съобщения - дума-изречение. През този период бъбленето намалява чувствително. Едновременно с това започва да нараства броят на усвоените думи, които варират между 5 и 50, средно 15-20. Най-много са съществителните имена на хора и предмети, рядко се срещат и отделни глаголи. Много рядко са прилагателните, почти отсъстват съюзите и предлозите.

Около втората година децата вече правят първите си опити за комбиниране на думи и изречения. Първите истински детски изречения се състоят от две думи и се наричат телеграфна реч. Тя съдържа само пълнозначни думи. При децата този етап е характерен с липсата на функционални елементи. Етапът на телеграфната реч е качествено различен със скокообразното нарастване броя на усвоените нови думи, до две и половина години речникът на децата вече се е увеличил до неколкостотин думи. Децата питат за названието на всеки предмет и така активно разширяват словесния си запас. Процесът на попълване на речта е непрекъснат и се развива плавно и през следващите етапи - до три годишна възраст думите са вече около хиляда, до шестата година са между 8 и 14 хиляди думи.

Едновременно с натрупванията в речника се появяват и първите следи от усвояването на граматиката. Това става във възрастта между две и три и половина години, при момичетата по-рано отколкото при момчетата. "Ръстът" на граматическите знания е съотносим с нарастването на изреченията по дължина. За разлика от речника обаче, усвояването на граматиката протича на етапи. Граматическите форми започват да се усвояват на около две годишна възраст. Първите глаголни форми са обикновено в 3 л. ед. ч. сегашно време, което замества минало и бъдеще време. Първоначално третоличната форма се използва от детето обобщено - чрез нея то назовава всяко лице и предмет, включително и себе си, впоследствие се добавя формата за второ лице, и най-късно - тази за първо лице, чрез която се сигнализира окончателният акт на самоидентификация и разграничаване на "аз" от останалия свят. До три и половина годишна възраст детето е усвоило повечето граматически конструкции и в общи линии може да конструира почти всички видове изречения от езика на възрастните, въпреки че някои по-редки конструкции се усвояват преди 5-годишна възраст. Бързината, с която се усвоява езикът, и фактът, че отделните фази на процеса протичат равномерно и последователно показва, че детето само открива езика, като изгражда свои собствени хипотези, и впоследствие ги проверява, сравнявайки речта си с тази на възрастните, която му служи като база данни.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Eтапи в усвояването на езика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.