Етична недостатъчност


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА
По дисциплината: "Култура и етика на отношенията"

на тема: Етична недостатъчност в социалната сфера

Изготвил: Проверил:

СЪДЪРЖАНИЕ:
Въведение............................................................................... 2
Етични принципи - същност и специфични особености ......................... 3
Етична недостатъчност в социалната сфера .............................................. 5
Заключение ................................................................................................... 9
Използвана литература ................................................................................ 11

С
оциалната сфера е самостоятелна сфера на обществен живот, в която се реализират разнообразни интереси и отношения на социалните обекти. В тази сфера се предоставят социални блага и услуги, тя представлява съвкупност от социални условия, влияещи върху поведението на хората. На практика социалната сфера влияе върху поведението и интересите на отделните индивиди, общности и обществото като цяло.

Тя е съвкупност от отрасли и организации, изпълняващи общоцелева функция за удовлетворяване на потребностите на населението. Социалната сфера е неизменна част от обществото, а нейното развитие е пряко следствие от еволюирането на обществото от производствено в потребителско.

Социалната сфера включва в себе си образование, здравеопазване, пътнечиски транспорт, наука и култура, изкуство и друго. Общото между тях е, че те акцентират върху човека и неговите потребности. Тази сфера има голямо значение, защото се занимава със социалното благосъстояние.

Етични принципи - същност и специфични особености

1. Същност на етичните принципи

Принципите на етиката осигуряват хомогенна среда за всяка дейност. Те по-лесно рационализират работното пространството, представляват общи критерии, правила за морална аргументация на отношенията в деловата среда. Прилагат се при вземане на решения за конкретни действия. Посочват възможни начини за решаване на сложни дилеми, подпомагат избора на поведение. Те са общ ориентир за анализ на фактическото поведение на субектите и политиката на организацията. На тази основа се формулират морални съждения за правилността или неуместността на дадени поведения или действия.

Етиката предоставя определени правила, които приложени при решаване на етични проблеми, подпомагат вземането на етично правилно решение.
2. Основни етични принципи

Най-общите етични принципи могат да бъдат сведени до три: утилитарен принцип, принцип за правата и принцип на правдата.

Тези три основни етични принципа на етиката са основа на три типа морална аргументация. Всеки от тях аргументира действията и има място при определяне поведението на субектите. Никой от тях не може да обхване изцяло характеристиките на етичното поведение в работната среда. Всеки от тях разкрива определени негови страни.

Принципът на утилитаризма поставя акцент върху съпоставката и измерването на алтернативите на поведението от гледна точка на общото благо за всички, сравнявайки положителните и отрицателни резултати.

Принципът за правата поставя акцент върху правата и свободите на личността от гледна точка на индивидуалните потребности, доброволността, съгласието за осъществяване на дадена дейност, на правото на свободен избор на конкретния индивид.

Принципът на правдата поставя акцент върху разпределението на печалбите и загубите в общността от извършване на конкретна дейност и е с по-силно изразено юридическо съдържание.

Някои изследователи в приложната етика изказват мнението, че всъщност основните принципи са само два - принципът на утилитаризма и принципът за правата.

Във всекидневната практика възникват множество проблеми от етичен характер: конфликти на интереси между колеги, неадекватни възнаграждения, проблеми с граждани от различен характер, личния живот на членовете на персонала, проблеми на околната среда. Непрекъснато се налага необходимостта от аргументиране, обосноваване, защита на конкретни решения или оценка на поведение.

Етична недостатъчност в социалната сфера

Разглеждайки въпроса за етичната недостатъчност в социалната сфера, е необходимо да се отбележи, че често пъти социалният работник трябва да навлиза в личните, интимните страни от живота на клиента, в сложната система от междуличностни отношения и конфликти. В тази връзка едно от най-важните изисквания в професионалната етика е свързано със защита интересите на клиента, което изисква такт и уважение към неговата личност и създаване на условия, при които дейността на работещия ще донесе полза или най-малкото няма да причини вреда. В това отношение от огромно значение е запазването на личното достойнство, гражданските права и свободи. Изискването за защита интересите на клиента е свързано с правилото, че използването на едни или други методи трябва да се реализира единствено върху основата на информираното съгласие на клиента, който трябва да е наясно с характера, целите и евентуалните рискове, свързани със съответната процедура.

Пораждането на етична недостатъчност в отношенията между социален работник и клиент е един двустранен процес, в който от една страна, служителят не консултира правилно клиента относно неговите права или взима решения без съгласието му, а от друга клиентът не предоставя в пълен обем цялата информация за ситуацията, в която се намира. Подобно прикриване на информация и от двете страни води до избиране на неправилен метод на работа и съответно до незадоволителни резултати. Липсата на откритост поражда взаимно недоверие между клиента и служителя, което дава негативно отражение на работния процес.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етична недостатъчност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.