Етични кодекси. Корупция.


Категория на документа: Други


 Корупция
Етични кодекси

Етичната инфраструктура съдържа факторите, които определят етиката в административната система. Етичната инфраструктура представлява съвкупност от елементи, които трябва да изпълняват три основни функции: насочване, контрол и управление. Елементите на инфраструктурата са взаимно свързани и дори произтичат понякога един от друг, а понякога се проявяват едновременно. Елементите в определени случаи се отнасят само до една функция. Такива са например наказателните норми, където санкциите се отнасят само до контролната функция. Относно регламентацията на производствата и процедурите в администрацията, спадат от една страна към контрола и от друга страна към управлението на етиката в държавната служба.

Културната и политико - административната среда в държавата зависят от съотношението на елементите на инфраструктурата и тяхната ефективност за изпълнение. В някои страни се отдава голямо значение на контрола и прякото управление, докато други предпочитат насочването и общото ръководство по отношение поведението на служителите в държавната администрация. Самата инфраструктура и нейната ефективност е повлияна до голяма степен от външни фактори, които ще разгледам по-подробно.

1. Политическо ръководство

Под политическо ръководство се разбира не политическите решения, които са възприели формата на правни норми, а политическите насоки, изразени в речи, изказвания, интервюта, писмени изявления на политически лица и ръководители. Правилата за етично поведение в държавната служба се оформят именно от действията и изказванията на политиците. Те създават формулират и въвеждат модел на поведение в държавната служба.

Върху етиката в държавната администрация от политиците се използват различни механизми за въздействие. Те са естествен пример за подражание, поради факта, че са в центъра на внимание и са наблюдавани от всички тяхното поведение, начин на държание, на обръщение, на изказване, на третиране на проблемите. Политиците като демонстрират високи стандарти на поведение, те могат да помогнат да се укрепи престижът на държавните институции и да се преодолее съществуващото недоверие и цинизъм. Съответно реакциите на хората са по-остри срещу неетичното, некоректното, укоримо поведение, проявено от политик. Високите стандарти на поведение помага да се укрепи престижът на държавните институции.

Членовете на политическото ръководство са представители на всички групи от обществото - в този смисъл те са отговорни пред избирателите и пред всички граждани за действията и решенията, които вземат. Много важно е зачитането на етиката, зачитането на закона и на демократичните институции.

Като членове на политическото ръководство, като законодатели те имат на разположение необходимата власт и средства да наложат техните виждания и искания. Разпореждането с финансови средства е важен тест за етиката на политиците и примера, който те трябва да дават.

Политическата власт служи на обществото и е отговорна за правилното и безпристрастно интерпретиране и прилагане на законите. Нейната основна функция, основана на върховенство на закона и независимостта, е да осигурява на гражданите състояние на свобода, сигурност и достойнство при условията на равнопоставеност и ефективна защита на основните им човешки права.

Голяма част от политиците участват в административните органи и оглавяват административни ведомства, като министър - председател, заместник министър - председателите, министрите. В органите и ведомствата, където действат наред с ролята си на модел н поведение те въздействат пряко върху правилата за поведение на държавните служителите в тази организация или изцяло в организацията на държавната служба.

В този процес, както и в изпълнение на европейските стандарти за по-добро правораздаване и укрепване на общественото доверие в него, приемането на етични правила за поведение на политическите служители е от първостепенно значение.

Етичните правила за поведение ангажират моралния дълг на политическите служители. Всеки отделен служител, осъществявайки своите професионални задължения в услуга на обществото и неговите граждани, допринася за формирането на облика на цялата политическа система. От политиците се очаква да възприемат етичните норми на поведение и да се стремят да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на професионалната етика. Несъобразяването с етичните норми на поведение води до уронване престижа и загубата на доверие в нея.

2. Контрол и отчетност се осъществяват вътре в администрацията.

Контролът и отчетността обхващат и етичните стандарти на поведение на държавните служители.

Административният контрол представлява властническа дейност, която е част от управлението. Той е предварителен, текущ и последващ. Може да бъде формален и неформален, което означава, че формалният се подчинява на определени, предварително установени правила, а неформалният не изисква определена процедура. Този контрол бива няколко вида, според различни становища.

Контролът, който се осъществява не е формалният, предвиден от закона или от организационни правила, а контролът, който горестоящият орган осъществява върху долустоящия при упражняването на непрекъсната си постоянна дейност. Формите на ежедневен неформален контрол можем да определим като: наблюдението, отчетността, който ръководителят упражнява върху служителите в неговата организация. Контролните процедури се определят като:

* изслушване на отчети или съвещания, посветени на работата с гражданите;

* обсъждане на проблеми и трудности в службата;

* организиране на приемен ден за изслушване на гражданите и другите ползватели учреждението;

* въвеждането на книга за похвали и оплаквания

Контролът върху етиката се появява в голяма степен при оценката на работата на отделния служител при повишение, преместване или проучване на нуждите от обучение. Към този механизъм могат да бъдат изградени и специални органи в самото учреждение или в по-голямата висшестояща организация, които да се занимават с въпросите на служебната етика и евентуални спорове, възникнали във връзка с това.

Контролът може да не е само съпътстващ и последващ, но и предварителен - консултации или инструкции могат да бъдат използвани и за тази цел.

3. Отговорности и стимули

Системи от отговорности и стимули при етично или при неетично поведение се изграждат в резултат на контролните механизми установяващи изпълнението на етични норми в държавната служба. Стимулирането или санкционирането при прояви на неетично поведение като елемент на етичната инфраструктура се проявява най-вече при оценката за растежа на персонала.

Административната отговорност се базира на няколко принципа:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етични кодекси. Корупция. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.