Етнокултурна характеристика на българите в Австрия


Категория на документа: Други


Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Исторически факултет

Р Е Ф Е Р А Т

По Eтнокултурна характеристика на българските общности по света

НА ТЕМА:

Българите в Австрия

Изготвил: Проверил проф.д-р П.Павлов
Стефан Кръстев
Спец: Културен туризъм 3 курс
ФК № 58026

1.Българските студенти във висшите учебни заведение на Виена и Грац(1879-1918)

Българите ,които в първите десетилетия на самостоятелна държавност без съмнение са направили големи усилия България да стане по уредена,по издигната в семейството на европейските народи и в крайна сметка-достойна за уважение страна,съставляват ядрото на обществените сили,които имат най-голям принос за динамиката на прогреса у нас като целенасочена,ориентирана към бъдещето дейност.Приносът им се откроява преди всичко в две сфери-стопански напредък и духовна сфера.Така се откриват повече индивидуалисти и света за българите става по отворен.Ето за това стремежът за усвояване на нови знания са изходно начало в разбирането за интеграция.В процесите на приобщаване към новия свят студентите играят голяма роля заради своите интелектуални способности.
Oбразованието на българите в Австрия е много важно,защото благодарение на него се осъществяват контакти от многообразен характер.
В над двадесет университета и висши учебни заведения във Виена,Прага,Загреб,Грац,Лемберг се обучават хиляди млади българи.
Записването на чуждестранните студенти става възможно само по изклЮчение с лично разрешение на австрийския държавен министър.Избухването на Първата световна война и намесата на България в нея на страната на централните сили значително променп отношенията между България и Виена.Образувателната политика става една от най-важните политики за зближение между двете държави.За привличането на повече български студенти се изграждат обшежития ,които се управляват от австрийския кураториум.На 12.06.1917 създаването на "Австийско сдружение за изграждане на българско общежитие във Виена" официално е огласено ,а учредителното събрание се провежда на 24.11.1917.Основаването на българско общежитие във Виена може да се смята за най-голямата реализирана до тогава акция на Австро-Унгария в образувателната и политка на балканите.В статистическата част на Виена са вклЮчени български студенти в -Виенския университет,Техническия университет,Търговската академия,Експортната академия,Консерваторията
Висшето земеделско училище,Висщето ветеринарно училище,Художествената академия-и в Грац-Университета и Висшето техническо училище.Във Виенския университет установения общ брой обучаващи се българи е -473(1879-1918),като седем от тях са регистрирани в два факултета.По факултети те се разпределят така:Медицински факултет(253 студенти и 19 външни специалисти),150 души във Философския факултет, 50 души в Юредическия,един в Теоогическия факултет.Сумирането на данните на записалите се български студенти във Висшите цивилни заведения е 770.Установяват се три спада на в общата стабилна възходяща тенденция.Двата от тях са предизвикани от български войни,в които са привлечени много български студенти,а третия е по време на кризата.Своя дял за образуванието на новоосвободена България дават и не малко австоунгарски студенти.Мнозина от тяж остават да живеят завинаги в България.Образуванието в реномирани университети дава по голям шанс за професионална кфалификация,но и възприемането на различни идеи,изисквания и очаквания за по добър живот.В периода 1879-92 са отпуснати 478 стипендии на от българските правителства.Сумарно стипендиите изпратени от Австро-Унгария възлизат на 138 и се нареждат на второ място след тези на Франция,които са 138.
Българската нация предизвиква удивлението ,а понякога и възторг на външните наблЮдатели в постигнатото в международните отношения,отбраната,образуванието,транспорта,урбанизацията за изклЮчително кратко време от две-три десетилетия след 1878.Потокът на български студенти към Австро-Унгария с течение на времето все повече нараства въпреки представените им там символични финансови облекчения в сравнение с предлаганите по време на Възраждането в Русия,което доказва, че интензивното научно и културно общуване за българските младежи е по-важно от материалното облагодетелстване.

2.Културно-просветният и организационният живот на българите в Австрия след 1994г.до края на 50-те години на 20 век.

Установеният от Кремъл комунистически експеримент вурху държавите от Източна Европа след края на Втората световна война е наложен в България по най-грубия му евразийски модел-със зловещи антихуманни действия.
Хиляди интелигентни българи са избити или пратени в затвори където живеят в нечовешки условия.Българската комунистическа партия налага диктатурата на пролетариата.За целта са монтирани специални съдебни процеси срещу демократичните партии.След освобождението на Виена ляво настроени български студенти и някои,упражняващи свободни професии,се организират в Български антифашиски клуб.Мнозинството от българските градинари в Австрия се държат резервирано към тази българска антифашиска организация,считайки, че тя има политиески характер.Към февруари 1947г българските стъденти в Австрия са около 300 души.Записването на всички чуждестранни студенти вече се извършва по препоръка на съответните студентски дружеста на отделните народности във Виена.Ал.Цанков и неговият военен министър д-р Ив.Рогозаров изпращат повиквателни заповеди на българските граждани в Австия.През 1947г. българското официално преставителство във Виена става легация.Управляващия тази легация се казва Владимир Паскалев.
До началото на Юни 1948г българските студенти се издържат от продажба на цигари,които получават от своите близки в България с колети,без да им се налага мито,после обаче австийското правителство решава да облага цигарите което е голям удар за българските студенти .Така те започват да копуват шилинги ,които после продават в България.Българскип посленик предлага през 1948.БНБ да не отпуска парични средтва за българските студенти в чужбина .Студентите се страхуват да се приберат в България,защото може да има се откаже виза.Заради това много от българските студенти в Австия са принудени да мизерстват,поради което те не са се радвали на добро здраве.Българския просветен министър Ю.Божилов счита,че Виена представлява упастност на неукрепеното съзнание на българите.Министът Сава Гановски предлага всички студенти които не могат да завършат до Юни 1951 да се върнат в България.Българите живеещи в Долна Австрия изпитват страх да не бъдат откарани насилствено в България.Мнозинството от българските студенти нямат документи ,има неслужили войници,и такива които специализират без разрешение на българските власти.Студентската менда през 1951 година е пред фалит и заради това е дадена в частни ръце .Взема я българин ,който помага на нашите студенти като има дава евтина храна .
На 17 ноември 1955 в една от залите на Музикферайн във Виена се провежда учредително събрание на Австро-българското дружество.Към средата на 1958 година броят на българите в Австрия наброява 700 души,студентите ни са 41.Новите студенти са 17.Стипендии за новите студенти няма всичките са на самоиздръжка.Родителите им уреждат превеждане на суми при курс 1:1(лев за шилинг),а някой от тях работят.
В бившия студентски дом се има библиотека и се организира изучаване на български език за българските деца.БПКО има задача да се занимава с културния и обществен живот в Австрия.Организира се посрещането на Нова Година,нареждане на коледна елха за децата,и честване на националния празник на България.Изпращат се деца за летуване по нашето черноморие.Славянския комитет снабдява със средства за закопуването на разлишни учебници.Към БКПО съществува и танцова група.Към края на 1959 в Австрия работят и живеят лекари,зъболекари,градинари,търговци и чиновници.Българското дружество "Асен Златаров" е съсдадено през1945г.Организирана е менза на българските студенти,посещенич на опери и концерти.
Стипендиите които се отпускат за българските студемти не са достатъчни и порсди това те изострават с изпитите си ,но въпреки това ре се борят със всички сили да постигнат своите цели и мечти.

3.Австрия през фокуса на процесите на миграция и свободното движение на хора

Свободното движение на хора и капита е един от лостовете и от основните стълбове на идеята за Европейската икономическа общност и Европейски съЮз.Движението на хора през държавните граници на различни страни е характерно за всички етапи от развитието на човечеството и особенно за последните два века ,когато то е практически ежедневно явление.Всъщност движението на хора и миграцията са две страни на едно и също явление.Австрия се присъединява към Шенгенското споразумение през 1995.Според това споразумение гражданите на трети страни могат да влизат в друга страна с виза или разрешение за пребиваване издадени от всяка страна на Шенгенското споразумение.Австрия има свой специфичен миграционен облик от две доминиращи миграционни общности-мЮсЮлманската и и т.хар. Югославянска.Същественото формиране на общата миграционна политика в EC започва в периода1990-2000г.и Австрия се съобразява с приетите норми.За да ограничи нелегалната миграция ,в Маастрихтския договор от 1992г се въвежда нов член 100,с който да се контролират потоците от хора.Но реално всяка държава действа според своята държавна политика.Но въпреки ,че не малкото НПО организации,амбициозната държавна политика в Австрияза контрол и координиранена процеса на миграция,според индекса за интеграция на теорията на ЕС от януари 2007,обявен в БрЮксел на голямата международна конференция,е с най-ниски стойности за Европа.Неуспежът в националната миграционна политикан а Австия произлиза оттам,откъдето е започнал-а именно още през 60-те 70-те години на 20 век,когато новопрестигащите трудови групи от емигранти в западните Балкани и Турция започват да изпадат в процеси на консервация,изолация е неадаптация.

4.Резултати от билингвалната интерференция в езика на виенските българи

Българската етническа общност в Австрия е основно билингвална.Представителите й говорят по между си на книжовен български.В австрийската столица старите и новите имиранти са по често с професионална кфалификация.Те образуват големи и малки социоми които по някога подържат връзка по между си .По такъв начин те осъществяват връзки и общуват с други българи.Накратко, макар и дисперсна,българска-
та общност в Австрия е факт ,а не провизорен конструкт.Към нея трябва да отнесем и носителите на българскип семеен език,който в повечето случаи има битов характер.Българският семеен език в Австрия е от два типа.Еди-
ният се резлизира в семействата където и двамата родители са българи,а другият където само един от членовете на семейсивото е българин.Същест-
вува координиран билингвизъм и субординиран.При изучаване на немски език българите имигранти започват със субординираниятип,преминават през смесения за да стигнат до координирания.
По немски в българската реч се изговарят етикетните изрази от рода на frau dr,herr professor и др.,въпреки че на български съществува възможност за използването на българските варианти.
В заклЮчение можем да обобщим .Като следствие от възникналата междукондова интерференция езикът на виенските българи,говорен в различните микросоциуми,дисперсно разпръснати из австрийската столица,но убединени от преплетените преки и косвени връзки между речевите комуниканти,се превръща в междинен,за което свидетелстват огромния брой посочени факти въз основа на посочения материал:мно-
жество немски етикетни фрази,готови формули в крилати фрази,фразеологични съчетания,цялостно непреведени на български изречения,възклицания,поговорки и др.Интерфериращата австронемска лексика,поради по-особената си словообразувателна структура при имената,вечесилно променядеривационната форма на междинния език.Тя се превръща в композитна.Композитата започва да измества голяма част от фразеологичните съчетания.Немските заемки са подложени на масивна адаптация с български морфологични средства.Накратко българо-немския език в Австрия е несъмнен факт,документиран с огромен лингвистичен материал.

5.Женският дискурс в чуждоетичната среда

През последните години еманципаторските теми все по-активно заемат място в дискусиите за жената и нейното място,наи-общо казано,в евро-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етнокултурна характеристика на българите в Австрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.