Европейска интеграция


Категория на документа: Други


Европейска интеграция
Световно стопанство - за световно стопанство може да говорим едва след възникването на капитализма и формирането на световния пазар в резултат от осъществяването на международната търговия. По-важни политически предпоставки за възникването са:
* възникване на централизираните национални държави, което е една огромна историческа крачка напред в сравнение със средновековната раздробеност
* ускорената колонизация по нов-начин и с нови средства,вече в условията на капитализма
И така обусловено главно от въздействието на икономическите фактори свет.стоп. възниква като капиталистическо и просъществува като такова до края на Втората световна война.След края на войната капиталистическото стопанство представа да съществува като единно, защото в резултат от възникването на световната социалистическа система като общност от надстроени отношения , малко по-късно възниква и световно социалистическо стопанство като общност от базисни отношения.
Формиране на 2 типа свет.стоп.(противоположно) става причина както за прекратяване на хедомонията на свет.капиталистическо стоп.,така и за отдръпване на проблемите на свет.стоп.изобщо.В периода от 50-те год.на миналия век до 90-те год.може да бъде охарактеризиран като период на съревнование между двете стоп.с-ми за щастие с мирни средства. Против упорството и конфронтацията м/у 2 стоп.с-ми п/з целия този период от време не позволява да се акцентира в/у общите глобални проблеми на света , който показват че свет.стоп.никога не се е разпадало а съвсем съзнателно е разделено на 2 по политико-идеологическо съображение.
Акцентът в развитието на международните връзки (отношения) за този период пада повече в/у различията,отколкото в/у общите неща.
Роля на МИО за свет.стоп.-МИО възниква в дълбока древност,но не възниква самостоятелно.те са производни на производствените отношения,затова са вторични.Тъй като са производни имат свой собствен икономически базис доколкото все още на свет.стоп. няма натрупана достатъчно интернационална собственост,която да генерира адекватни на нея МИО. Макар и да не влияе самостоятелно на МИО непрекъснато еволюира,все повече се обособява и на определен етап от своето развитие могат обратно да влияят в/у отношенията,които са ги породили така че дори да ги променят.
В цялостната с-ма от международни отношения включваща функционално свързани подсистеми формирани от международни-икономически, политически, научно-технически, военни, религиозни и т.н.връзки и взаимоотношения между народите и организациите.
Подсистемата на МИО е свързана с абсолютните жизнени потребности като никоя друга,тъй като последствията от пълната икономическа изолация са катастрофални.Освен това единствено МИО имат непосредствено интернационален характер.
В подсистемата на МИО действат страни на отношения,субекти на който в повечето случай са различни от субектите в другите подсистеми.
Като универсални субекти на отношенията държавите заемат съвсем различно ниво в подсистемите на МИО в сравнение с другите подсистеми.
Подсистемата на МИО има особена структура и структурна конфигурация,защото отношенията тук се определят от действието на икономическите закони.
Динамиката на отношенията при МИО е по-ниска,но силите на инерцията тук са много големи.в съвременното свет.стоп. МИО са негова интегрална съставна част,която опосредствува взаимодействието м/у неговите първични елементи,а именно национално стоп.като системообразуващ фактор на свет.стоп,МИО правят възможно неговото вътрешно самодвижение като цялостна иконом.с-ма.
Фактори от който зависи развитието на МИО:
* от степента на иконом.развитие на отделните страни
* степента на развитие на структурата на производство
* наличието на природни ресурси
* характера на вътрешния пазар
* външно-икономическия курс на дадена страна
Форми на МИО:
1. МИО в сферата на обръщението(търговските и платежни отношения)
2. МИО в сферата на науката,техниката и непосредственото производство
3. МИО в сферата на междун.движения на фондовете и междун.кредитни отношения
4. Международна миграция на работната сила
5. Международни транспортно-съобщителни отношения,международен туризъм и МИО в сферата на услугите
В своето развитие като основен системообразуващ фактор в свет.стоп.МИО кореспондира най-пряко с подсистемата на международните политически отношения.
Субординация между МИО и международните политически отношения (МПО)
Направеното явление в тази връзка обосновава тезиса за определен първичен базисен характер на МИО спрямо МПО.Тази констатация обаче не бива да се превръща в груб иконом.детерминизъм,което означава да се подчинява външно-икономическата политика само на иконом.проблеми на една д-ва или група от такива независимо колко са те.
По-аналогичен начин стоят нещата и с полит.детерминизъм,което означава да се подчинява външната политика на свет.стоп.само на полит.интереси на една група от д-ви независимо колко са големи.и в двата случая се вулгаризира опростяване,сложното взаимодействие м/у МИО и МПО,като се игнорира обстоятелството,че при цялото им сложно взаимодействие те представляват самостоятелни видове отношения със своя вътрешна логика на развитие,различна динамика. Политическия детерминизъм не бива да се отъждествява с политизацията на МИО в съвременното свет.стоп.Това е нов процес,който се засилва особено след смяната на двуполюсния модел.
Политизацията на МИО се изразява в тяхното използване за разрешаване на проблеми не само от иконом.,а най-вече от политическо естество.Причината е,че МИО със съвременни форми на управление се оказват най-ефективното оръжие за разрешаване на проблеми от всякакво естество.
Фактори за политизация на МИО:
1. Изключително нарастване в съвременното стопанство,ролята на външно-иконом.сфера в иконом.живот на отделните страни
2. Необходимост от между държавно сътрудничество днес с цел отслабване стихийните последствия в световния пазар
3. Провежданата борба от развиващите се страни за установяване на нов международен икономически ред
4. Глобалните проблеми на обществото,които засягат всички,могат да доведат до края на съществуване на човешкото общество и за решаване на които е необходимо политическа воля
До какво води политизацията на МИО.Последствия:
1. Ясно изразена тенденция за отъждествяване на съвременните МИО.То ги лишава от интернационалната им идентичност,от техния фундаментален характер и ги принизява до нивото на останалите форми от отношението
2. Днес МИО са се превърнали в един от най-важните обекти на международната дипломация в един от най-важните фактори при формиране от системата от двустранни и многостранни договори.Вследствие от това след Вт.св.война възникват множество международни организации
3. Все по активното им използване днес като инструмент за постигане на определени политически цели
В крайна сметка политизацията на МИО означава едновременно с това и нарастваща икономизация на МИО.Това означава,че МИО днес се развиват все повече от нарастващото въздействие на фактори и цели от политическо естество,а международната политика превръща иконом.отношения в свой основен обект инструмент

Основни тенденции в развитието на съвременното световно стопанство
След 90-те год. на миналия век в резултат от развитието на МИО свет.стоп.отново е единно,но не е нито капитал ,нито социалистическо,а съвременно свет.стопанство,което има нови характеристики.То може да бъде характеризирано като взаимосвързана и социално-противоречива система на интернацион.организ.на производството и обмена на резултатите от иконом.дейност,която обхваща всички страни и региони по света свързани с международно разделение на труда и съвременните форми на МИО.
Съвременното световно стопанство представлява едно антагонистично цяло като социалната нееднородност в него съвсем не означава,че то е единно,то е единно макар,че страните са различни,защото са на лице следните обективни интегрални фактори на съвременното стопанство.
Интегрални фактори:
* Факта,че всички страни произвеждат стоки
* То е нещо ново в социално отношение
* Глобалните проблеми на нашето съвремие
* Свързани са с действието на обективните иконом.закони,не изразяват нито капитал,нито социално-производствени отношения,а неща който са общи ,глобални и обективни.Има 2 тенденции: глобализация и регионализация
Глобализация-възниква исторически по-рано,защото тя е вследствие от процеса на интернационализма,който е свързан с интернационалната природа на капитала.Възниква първоначално като обективен процес,който води до постепенно сближаване на развитието на национ.икон.на съвременното световно стоп,постепенно този процес започва да засяга всички сфери на обществено икон.живот.След краха на биполярния политически модел глобализацията започва да губи обективният си характер като все повече придобива субективни черти на една съгласувана и целенасочена външно-икономическа политика на една супер сила,това става причина да изпъкнат на преден план една голяма част от негативните последствия на глобализацията фокусиращи се в крайна сметка в задълбочаване на различията м/у бедните и богати страни.Всичко това е причина днес да възникнат много силни анти-глобалистски движения,които възпрепятстват работата на някои значими международни организации.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейска интеграция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.