Европейска интеграция


Категория на документа: Други


1.Европа след Първата световна война-следкрая и на 11.11.1918 г Европа е в развалини,а над 10 млн души загиват.Бойните действия завършват с подписването на Версайския мирен д-р,а САЩ за първи път започва да играе роля в европейските дела.Създава се лигата на нациите като средство за уреждане на евентуални спорове.САЩ и СССР не влизат в нея.Европа е разделена на 38 държави.
2.Европа след Втората световна война-икономиката е съсипана,а много градове са разрушени.Военният съюз на западните държави загубва ориентация,а СССР разширява сферата си на влияние.Провалът на Московската конфереция слага краий на договора между Запада и СССР.В Европа доминират Русия и Америка.След капитулацияна на Германия 50 страни подписват Хартата на ООН в Сан Франциско.През 1946г. Чърчил споменава необходимостта от "Съединени европейски щати ".През 1947г. Е в сила американският план"Маршал"за възтановяване на европейската икономика.През 1949г. СССР,България,Унгария,Полша,Румъния,Чехословакия и бившата ГДР подписват Споразумение за икономичека взаимопомощ/СИВ/,което по-късно обхваща и Куба.През 1949г. Се подписва Северноатлантическия пакт,с който се основава НАТО.Варшавксият д-р се създава през 1955г.Югославия напуска сталинския блок през 1948г. И не се присъединява нито към СИВ,нито към Вършавския д-р.
3.Начало на интеграцията в Западна Европа-В периода 1945-1950г. Се утвърждава Организацията за европейски икономическо сътрудничество(основана през 1948г.) за разпределяне на помощта от Америка по плана "Маршал".През 1949г е създаден съвета на Европа.През 1948г. Се сключва митническия съюз на страните от Бенелюкс-Белгия,Холандия и Люксембург.Първите стъпки към единството са на Жак Моне,който е бивш председател на Френската национална организация.Планът на Европейската общност за въглища и стомана/ЕОВС/ обявен на 9.05.1950г. от Робер Шуман означава ново начало за Европа.Тя влиза в силана 10.08.1952г.Първият президент на Висшия съвет за въглища и стомана е Жан Моне.Планът "Шуман" има за цел да направи невъзможни приготовленията за война,като промишлените отрасли необходими за производството на оръжия са под строг контрол.На 18.04.1951г. се подписва Парижкия договор между Белгия,Франция,Германия,Италия,Люксембург и Холандия.Същите тези 6 страни одобряват доклада на белгийския политик Пол Хенри Спаак по въпросите за един общ икономически съюз.Това довежда до подписването на договорите в Рим през 1957г.,което доведжда до създаването на Европейската икономическа общност/ЕИО/ и Европейска общност за атомна енергия/ЕВРАТОМ/.Първоначално ЕОВС,ЕИО и ЕВРАТОМ са отделни институции,но през 1967г.Висшия съвет на ЕОВСи Комисията на ЕИО се сливат и образуват институционната цялост на ЕС.
4.Особености на европейския интеграционен процес-ЕОВС нараства.Основното изискване за членство е правителстовото на държавта да е демократично.На този етап не отговарят Гърция,Испания и Португалия.През1993г. влиза в сила Общият пазар,който остранява всички бариери пред свободното преминаване на стоки,хор,услуги и капитали в рамките на Общността.Влиза в сила и Д-ра за европейско единство,който създава икономичекса,валутна и политическа интеграция на основата на европейски гражданство.През целия етап изграждането на единна Европа е белязана от 2 неща :
-ЕОВС,ЕИО и ЕВРАТОМ са изградени на солидна икономическа основа.Това довежда до солидарност
-Европейската общност се гради върху обвързващи на законова основа д-ри,които всяка страна членка трябва да спазва.Всякакви спорове се решават о Европейския съд.Общността постига своите цели чрез единна политика и единни действия и програми.Успехът на ЕО се дължи на :
-икономическата основа,пораждаща по-голяма зависимост и солидарност
-примата на закона,изразяващ се в икономическо обвързвани д-ри,които подчертават задачите и правомощията на институциите и създаването на Европейския съд.
-демократичния процес на вземане на решения,х-ращ се с компромисии консенсус.
Постижения на Общността :
-осигурява траен мир между страните-членки
-постига целите си чрез демократично споразумение
5.Актът за единна Европа-той влиза в сила на 01.07.1987г. и определя за крайна дата за изграждането на единен пазар датата 31.12.1993г.Актът променя начина,по който Съвета на министрите взема решения.Актът привежда гласуване с мнозинство,по всички точки свързани с постигането на общ пазар.По този начин Европейската комисия получава възможност да изпълнява програмата си.Важен принцип залегнал в акта е "спомагателността"Спрямо това ролята на Общността трябва да се ограничава в онези сфери,в които се изисква колективно вземане на решение.Всички функции на управление трябва да останат в компетентността на страните-членки.
6.Договорът за Европейски съюз-През декември 1992г. Държавните и правителствени глави на 12-те се събират в Маастрихт и решават да се създаде ЕС.В резултат на това д-ра,с който се създава ЕИО на 01.01.1993г. се заменя от Д-ра за Европейски съюз.С него се създава:
-съюзно гражданство-всички граждани на страните-членки са и съюзни членове ; всеки може да се предвижва свободно и да пребивава в страните-членки ; да гласува и да издига кандидатура на общински и европейски избори ; да ползва защитата на дипломатическите и консулски власти ; да връчва петиции на Парламента и да търси посредничество н а омбудсман
-икономически съюз-общите насоки на икономичеката политика на страните-членки и на Общността се възприемат от Съвета на министрите,които освен това направляват и иконом.развитие във всяка страна членка от Общността.
-валутен съюз-от самото начало (01.01.1999г.)до самия край на изграждането на ИВС Общността се задълажа да постигне единна валутна политика ЕВРО,както и нова институция-Европейска централна банка,която заедно с централните банки на страните-членки формират Европейска с-ма на централните банки /ЕСЦБ/
-политически съюз-той има следните компоненти:
•обща политика по външните работи и сигурността /ОПРВС/
•нарастване на ролята на Ев.парламент
•нарастване на правомощията на Общността
•обща политика по социална справедливост и вътрешна политика. От една страна ЕС е международна организация,а от друга страна той не е наднационална "супердържава"Той не е нито конфедерация,нито федерация на европейски д-ви,макар че този съюз има Конституция.Овен това ЕС е съюз на д-ви,но и "съюз между народите на Европа".От 1993г. Съществува и европейско граджанство.Д-рът за ЕС подписан в Маастрих на 07.02.1992г. постулира че съвета се основава на Ев.общности,допълнени от политиките и формите на сътрудничество,създадени с настоящия д-р.На 09.05.1950г.Робер Шуман оповестява декларация,в която се предлага обединяването на въгледобива и металургията на Франция и германия под единството на единен "Върховен орган"Като резултат на 18.04.1951г.Франция,Германия,Италия,Белгия,Холандия и Люксембург подписват Д-р за създаване на Ев.общност за въглища и стомана /ЕОВС/.Той предвижда съзадването на Върховен орган,който самостоятелно да определя митата и таксите за производствоти на въглища и металите.Според д-ра се предвижда и създаването на Съвет на министрите,който представлява интересите на ДЧ както и на Парламентарна асамблея и Съд.Това е първата от 3-те Европейски общности.През 1952г е предложен проект за Европейска отбранителна общност-план 'Плевен",който предвижда създаването на еднинна ев.армия,а малко по-късно проекта за Ев.полит общност предлага и полит.обединение на Европа.Ев.полит.общност предвижда създаването на истинска федерална Европа.И двата проекта са обречени на неуспех. през 90-те години ДЧ свикват 2 междуправителствени конференции- за ИВС и политически съюз.Конференциите завършват с подписването в Маастрихт на 07.02.1992г. Д-р за ЕС.Съюзът се основава на Европейските общности,допълнени от политиките и формите на сътрудничество,създадени с настоящия д-р.Той е нов етап в процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа,в който решенията се вземат възможно май-близо до гражданите.ЕС не е юридическо лице.
7.Общността като световен партньор-бързо нарастващата иконом.мощ и влияние ч правят една от 3-те най-важни партньори.Общността разполага с малко малко суровини,но е най-голямата търговска сила с дял почти 20% от световната търговия.Тя е не само вносител на селскостопански продукти и суровини,но и най-големия доставчик на помощ за иконом.развитие.общността е подписала с 69африкански,тихоокеански и карибски страни и е сключилас някои двустранни д-ри.Тя участва в дейността на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и има статут на наблюдател в ООН.
•ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ-Великобритания първоначално не се включва в Европейската общност,но преьз 1959г. Създава Европейската асоциация за свободна търговия /ЕАСТ/.Идеята и е да се развива търговията без да се поставя суверенността на отделните д-ви в зависимост от Общността и без да се създават официални институции със законодателна власт.От 1973г насама ЕО е сключила споразумения за свободнта търговия с всяка членка от ЕАСТ.През 1984г. ЕО и ЕАСТсе споразумяват да създадат единна иконом.зона и да разширят сътрудничеството си в области като икономическа,валутна и промишлена политика.След 2 години преговори ЕАСТ и ЕО подписват през май 1972г.споразумение за Европейска икономичека зона /ЕИЗ/
8.Общността и Централна и Източна Европа
-дългото топене на леда-от 1985г. Насам на Европейския контингет се извършват фундаментални промени.Горбачов поема управлението на Съветския съюз.Въпреки че не успява да обнови радикално комунистическата с-ма усилията му създават условия за бърза пормяна в странта и в цяла Централна и Източна Европа.През 1972г.Общността прави неуспешен опит за нормализиране на отношенията си с търговките от Източна Европа.По-късно Общността предприема още няколко опита сред които се откроява предложението на Комисията от ноември 1974г. За всеобхватно търговско споразумение с всяка отделна страна -членка на СИВ.Това се постига чрез съвместната декларация от юни 1988г.Това довежда до откриване на мисии акредитиранеи към Комисията на ЕО и слага началото на преговори за сключване на д-ри за търговия и сътрудничество междустраните от Общността и СИВ.Първият от тях е подписан с Унгария през 1988г.ГДР и Б-я изчакват революционните събития за да установят по-тесен контакт с СО.
-парижка среща на високо ниво-По време на срещата на високо ниво на Групата на 7-те в Париж на 14.07.1989г. се взема решение да се отпусне финансова и икономическа помощ на Полша и Унгария и храни на Полша.С тази задача е натоварена Комисията на ЕО.Подпомагането се осъществява във вид на безвъзвратни помощиот страна на 24-те развити страни,членки на ОИСР.В рамките на помощта за Полша и Унгария от страна на Групата на 24-те ЕО разработва свой механизъм за отпускане на помоши.По този начин се създава програмата ФАР т.е Полша и Унгария:помощ за възтановяване на тяхната икономика.По-късно и Албания,Б-я,Чехословакия,Словакия,Естония,Латвия,Литва и Румъния ползват програмата ФАР.Помощта за Югославия е прекратена през ноември 1991г.През декември ЕО решава да поднови помощта за независимите републики,включили се в мирния процес.След обединението на Германия на 03.10.1992г програмата ФАР за Полша,Унгария,Чехия и Словакия е продължена в рамките на ев.споразумения за асоцииране на тези страни към ЕО сключени на 16.12.1991г. в Брюксел.
-разрушаването на берлинската стена и обедниението на Германия-на 09.10.1989г. берлинската стена влиза в историята на Европа като повратна точка.Разрушаването и става нагледно доказателство за тържеството на демокрацията и свободата на индивида.Процесът довел до това изпреварва плановете на политиците.Това предизвиква сериозни проблеми за Общността и се налага тя спешно да приеме закони,с които да позволи на източната част на Германия да бъде включена в ЕО.Западът никога не е признавал разделянето на Германия.За това Германия не е трябвало да подава официална молба за членство в ЕО.Германия прибавя към Общността още 17млн.души и това предизвиква огромниполит.последствия изискващи решения.Германия твърдо остстоява процеса на интеграция.
-съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа /СССЕ/-Многостранната структура на СССЕ има за цел да създаде моложителна атмосфера за мирни преходи на страните от Централна и Източна Европа към демокрация."парижката харта за мирна Европа" подписана през декември 1990г. От 34 страни от СССЕ и Ео потвърждава края на разделена Европа.Тази харта се основава на 3 основни принципа :човешки права,икономическо сътрудничество и сигурност ,и демокрация и основни свободи.
-споразумения за търговия и сътрудничество-съвместната декларация на ЕИО и СИВ от 25.06.1988г.поставя началото на нови търговски и политически отношения със страните от Централна и Източна Европа.В периода 1988-1991 се сключват споразумения с Унгария,Полша,Чехия,Словакия,СССР,Б-я и Румъния,а в началото на 1992г.са договорени с 3-те републики от Прибалтика и Албания.Тези споразумения са за срок от 10години а този с Полша за 5години.Тези споразумения включват търговски клаузи,чиято цел е оживяването на двустранната търговия,а също и клаузи за търговско и икономическо сътрудничество и създаване на смесени комисии като форум за постоянни консултации.За да улесни достъпа до пазара Общността решава през 1989г. Да третира вноса от Полша и Унгария по линия на Общата с-ма за търговски преференции и да преустанови или премахне количествените търговски ограничения,считано от 01.01.1990г.Тези мерки по-късно обхващат и вноса от Чехия,Б-я,Словакия и Румъния.Албания и страните от Прибалтика за почват да използват тези облекчения през 1992г.ЕОВС допринася за преструктурирането на стоманодобива и въгледобива от Централна и Източна Европа посредством споразуменя за търговия и сътрудничество чрез заеми.Цялостният търговски балан с Общността с Централна и Източна Европа е в тяхна полза.Само през 1990г.баланса на Б-я сочи изливък в полза на ЕО,докато дефицита на ЕО спрямо Албания,Полша и Румъния е най-висок.
-европейски споразумения-те надхвърлят рамките на търговските и икономически сътрудничества като гарантират институционална основа за полит.диалог.Създава се съвет за асоциирано членство
,коеот осигурява форум за дискусии по вуншна политика,осъществява се сътрудничество между Ев.парламент и съответните му инстанции в асоциираните страни посредством смесени организации, съществуваи клауза за културно сътрудничество.Тези споразумения предвиждат и преминаване към свободна двустранна търговия.Подписалите страни се задължават да проведат дълбоки реформи в областта на ценообразуването,субсидиите,данъчното облагане,валутната политика и с-мата на външна търговия.Ев.споразумения означават развитие на икономическите,научки и технологични контакти.ЕО започва официални преговори с Полша,Унгария,Чехия и Словакия през 1990г.Споразуменията подписани през 1991г.отменят сключените по-рано договорености за търговия и сътрудничество.Те завършват до края на 1992г.Междувременно търговските и икономически клаузи на договорите влизат в действие от 01.03.1992г.на основата на специални междинни споразумения.По това време време се водят подобни преговори с Б-я и Румъния.
9.Ев.икономическа общност и Ев.общност за атомна енергия-подписани са на 25.03.1957г.Те влизат в сила на 01.01.1958г.Двата договора създават наднационални институции-Асамблея,Съвет,Комисия и Съд.Така ев.общности стават 3.На 08.04.1965г.ДЧ подписват в Брюксел Д-р за сливане на Съветите на министрите на 3-те общности в единен Съвет на министрите на ЕО,а Върховния орган на ЕОВС и Комисиите на другите 2 общности се сливат в единна Комсия на Общностите.Още при подписването страните се споразумяват за създаването на единна Парламентарна асамблея и единен Съд на ЕО.В този вид 3-те ЕО продължават съществуването си подчи 30 години.През 1986г. Е подписан Единния ев.акт,който допълва 3-те учредителни д-ра с цел да направи действията на Общностите по-ефективни.Д-ра за ЕС е подписан през 1992г. В Маастрихт задълбочава интеграцията в икономиката,политиката и валутната сфера.Д-ра от Маастрихт създава ЕС.Това е съюз между д-ви.Той се основава на ев.общности,допълнени от политиките и формите на сътрудничество.Той се определя като организация без аналог и има собствена провосубектност.
-Стълбове на ЕС :
•общностен-той е основен в изграждането на Съюза.
•общата външна политика и политиката на сигурност
•сътрудничество в областта на правосъдието и външните работи.
Вторият и Третият стълб са подчинени на принципа на международно сътрудничество.
Така ЕС не замества 3-те ЕО,а Д-ра от Маастрихт не заменя учредителните д-ри.Заедно с тях той става 4-я учредителен д-р.
10.Д-р от Амстердам-подписан през 1997г.С подписването му се създава института на гражданство на ЕС и въвежда клаузата за"засилено сътрудничество".Поредната ревизия на учредителните д-ри е с Д-ра от Ница,подписан на 26.02.2001г.Той цели да реформира ЕС с оглед на бъдещото разширение на Съюза на изток.Той влиза в сила на 01.02.2003г. Д-рът за създаване на Конституция на Европа е международен д-р подписан от ДЧ на 29.10.2004г.Той все още не е влязъл в сила.За да стане това той трябва да бъде ратифициран-или от националните парламенти на ДЧ или чрез допитване до техните народи.Влизайки в сила той ще замени всички учредителни д-ри и ще отпадне стълбовата структура на ЕС.Според д-ра ЕС вече става правен субект т.е.има своя собствена юридическа личност.В текста на д-ра е инкорпорирана Хартата на основните права на Съюза.Предвиждат се нови правила относо институциите на ЕС и тяхната работа.
11.Началото на итеграционният процес-поставено е на 09.05.1950г.,тогава се навършват 5 годни от края на Втората световна война.Това е и деня на Европа.На 9 Робер Шуман излиза с декларация, с която се предлага Франция и Германия и други д-ви да обедният добива и преработката на въглища и стомана.На 18.04.1951г.в Париж Франция,Германия,Италия и 3-те д-ви от Бенелюкс подписват Д-р за Ев.общност за въглища и стомана.
12.Изграждането на общностите-През юни 1955г външните министри на 6-те ДЧ се събират на коференция в италианския град Месина.Съставена е експертна група,която е оглавена от белгийския министър председател Пол Анри Спаак.На 21.04.1952г.той предлага 2 плана-за изграждане на организацияза развитие и контрол на използването на атомна енергия за мирнии целии за създаване на общ пазар.На 25.05.1957г. в Рим са подписани 2 договора-Д-р за създаване на Европейска икономическа общност и Д-р за създаване на Европейска общност за атомна енергия /ЕВРАТОМ/.Те влизат в сила на 01.01.1958г.В Европа по това време действат 3 общности-Асамблея,Съд ,Съвет,Комисия
13.Първо разширяване-през 1961г Великобритания и Северна Ирландия подават молба за членство в ЕО,но тя среща съпротивата на Франция.През април 1969г.след оттеглянето на Шар Дьо Гол отпада френското вето за членоство на Великобритания в общностите.През януари 1972г. 3 д-ви-Дания,Ирландия и Великобританияподписват д-р за членство,който влиза в сила на 01.01.1973г.
14.Д-р за сливане-На 08.04.1965г. 6-те ДЧ подписват Д-р за сливане на Съвета на министрите на трите общности,както и на Върховните органи на ЕОВС и Комисиите на другите ЕВРАТОМ и ЕИО в Единна Комисия на Европейските общности.Още с подписването на Римските д-ри се приема протокол,според който Общата асамблеа на ЕОВС поема функциите на Асамблея на всички общности.По силата на същия протокол Съдът на ЕОВС е натоварен с функциите на единен Съд на Европейските общности.Договорите влизат сила през 1958г.,тъй като Франция парализира процедурата по вземане на решения на ЕО.Постигнатитят 'Люксембургски компромис" води до изход от създалата се криза и дава възможност на всяка ДЧ да се позове и да поиска вземане на решение не с квалифицирано мнозинство,а с единодушие.
15.Първата ревизия на учредителните д-ри-През 1986г. В Люксембург е подписан Единния европейски акт /ЕЕА/,който влиза в сила на 1.07.1987г.ЕЕА представлява първата ревизия на учредителните договори и внася изменения и допълнените в тях,засилвайки ролята на Ев.парламент в институционалната структура на Общностите.
16.Второ разширяване-Гърция става 1-та д-ва присъединила се към общностите след като на 01.01.1986г. влиза в сила д-ра и за членсъво,подписан на 29.05.1979г.1986г.Общността има 12 държави.На 01.01.1986г. влизат в сила присъединителните д-ри на Испания и Португалия.
17.Икономическа и валутна интеграция-тя преминава през различни фази :
-зона за свободна търговия-премахват се всички търговски бариери между страните-членки на зоната,но се запазват собствените тъговски политики по отношение на 3-ти страни
-митнически съюз-на този етап страните-членки изработват и прилагат вънщнотърговска политика и обща митническа тарифа
-Единен пазар/Вътрещен пазар/-на този етап митническия съюз се разширява със свободното движение на работна сила,стоки,услуги и капитали
-Икономически и валутен съюз /ИВС/-той е единен пазар с обединяване на паричната и фискална политика.На 01.07.1986г. ДЧ оповестяват приключване на изграждането на митнически съюз.Въведена е обща митническа тарифа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейска интеграция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.