Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ


Категория на документа: Други


- VI цел: намаляване на безработицата и подобряване на достъпа до работни места на социално слаби, подпомагане чрез обучение и създаване на равни възможности за мъже и жени
2007-2013 г: ще има 3 основни цели

* Втори фонд: създаден 1958 г- европейски социален фонд цели борба с безработицата в рамките на ЕС и регионите му в интеграцията на младото население, създаване на равни възможности на незаетите, преквалификация на работната ръка, подпомагане на жените за намиране на работа и различни форми на обз..

* Трети фонд: 1958 г - Европейски фонд за насърчаване и развитие на селското стопанство. Разделен е на 2 подфонда
-Занимава се с пряко субсидиране на земеделието
-Цели подпомагане и развитие на селските региони, подпомага се от Европейския социален фонд и Европейски фонд за развитие.
-От този ЕФ гар. и насърчаване на СС произлиза нов през 1994 г за управление и насърчение на рибарството, 1994 - т. нар. кохезионен фонд - насочен е към 4 държави, които се намират в най - слаба степен на развитие - Португалия, Испания, Ирландия, Гърция. Той цели намаляване на различията м/у регионите в рамките на ЕС и е насочен към подпомагане на проекти, свързани с опазване на природната среда и транспортната инфраструктура. Общият бюджет възлиза на 236 млрд. Е

Всеки от тези фондове има общностни инициативи, които са като микрофондове с насоченост за субсидиране.
- "Интервек-3" - стимулира регионалното сътрудничество с бюджет 4,855 млрд.Е
- "Урбан - 2" - цели устойчивото развитие на проблемни малки градове - 72.8 млнЕ
- ".....дер+" - подпомагане на устойчивото развитие на селските региони - 5.46 милиарда Е
- "Икуъл" - цели премахване на дискриминацията на етническа, полова и расова основа - 3,274 милиарда Е
* Към всички фондове са разработени предприсъединителни финансови инструменти
-ФАР
-ИСПА
-САПАРД

Същност и цели на САПАРД

САПАРД е съкращение от Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони
Двете и основни цели са:

* Развитие на ефективно земеделско производство и конкр. Хранително- преработвателен сектор чрез подобряване на пазарите и технологична инфраструктура, стратегическа и иновационна политика, насочена към достигане на съвременен стандарт

* Устойчиво развитие на селските райони, с най - различни екологични практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическата дейност и необходимата инфраструктура, което ще подобри условията на живот, ще увеличи възможностите за увеличаване на доходите и възможност за работа на хората в селските общини.
На базата на тези стратегически цели са разработени 4 области на българското земеделие:
1.Подбор на условията на производство, преработка и маркетинг на земеделската продукция, горски и рибни проекти, развитие на екологично съобразно горско стопанство.
2.Интеграционно развитие на селските райони с цел съхраняване и развитие на техните икономики и общности и спиране на процеса на обезлюдяване на тези райони
3. Инвестиции в човешки ресурси под формата на квалификация и обучение на заетите в производството и преработката на селскостопански, горски и рибни продукти
4.Технологична помощ
Посочените по - горе приоритети обуславят мерките за изпълнението с помощта на инвестиционни проекти, с които ще бъде конструктивна помощта на ЕС по линия на програма САПАРД.
Мерките са:
Мярка 1.1. Инвестиране в земеделски стопанства - тя включва подкр. на частни инвестиции, насочени към подобряване качеството на производство и технология на селското производство.
3 сектора - млекопроизводство и месопроизводство чрез: подбор на на породния състав:строителство иподобряване помещенията за отглеждане на животни и технологично оборудване с оглед подобряване хигиенните условия и повишаване качеството на продуктам за трайни насаждения; зелечуци; за етерично - маслени ката: за подолряване на водозахранването на ферми и за пречистване на отпадните води.
Мярка 1.2. Подобряване преработката и маркетинга на селскостопанските рибни продукти. От тази мярка се подпомагат частни инв. сектори вино, плодове и зеленчуци, мляко, месо, субпродукти, риба. Може да се кандидатират за рехабилитация на сгради и преработвателни предприятия чрез прилагане технологии за внедряване на нови проекти, пакетиране, охлаждане, замразяване, подобряване условията за съхраняване, изграждане система за управление на производството. Не се разрешава отпускане на средства за покупка на техника втора ръка.
Мярка 1.2.1. Изграждане на пазари на едро
Мярка 1.3. Развитие на стопански дейности, оказващи влияние в/у околната среда
Мярка 1.4. Лесовъдство, залесяване на зем. земи, инвестиране в горски стопанства
Мярка 1.5. Създаване на група от поизводства .....
Мярка 1.6. Управляване на водните ресурси, насочено е към разработване на проекти от общодържавно и регионално значение
Приоритетна област 2.
Мярка 2.1 разните интереси на ик.деиност. В нея се лансират приоритети с местно значение селски туризъм.Дървообработване подобрение на качеството
2.2 Обновяване и равитие на села .Опазване на селищната култура и традиции.
2.3 Развитие и подобрение на селищната инфраструктура - изграждане на 4 пътни трасета , ВИК и НЕК
Приоритетна област 3 - за развитие на човешките ресурси способни да развиват селските райони така ,че да се превърне в привлекателен център за местното население.
Приоритетна област 4 - към техн.област. Изграждане на самата агенция САПАРД, обучение и т.н.
Не могат да се закупуват машини на лизинг .
Набора на документи е много голям . Не се финансират лихви.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейска интеграция - подход за глобализация и взаимопомощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.