Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.


Категория на документа: Други


3. Международни цени и ценообразуване на евопейския пазар на иглолистна дървесина през 2000г, 2005 - 2010г.
3.1 Видове публикуема ценова информация и видове информационни редове за евопейския пазар на иглолистна дървесина за периода 2000г. 2005 - 2010 г.

3.2 Анализ на динамиката на международните цени и ценообразуващите фактори на европейския пазар на иглолистна дървесина за периода 2000г., 2005 - 2010 г.
3.2.1. Оценка на използването на пазари ата конюнктура на евопейския пазар на иглолистна дървесина от водещите страни износители и вносители през 2000г., 2005-2010г

3.3 Видове ценови съотношения на европейския пазар на иглолистна дървесина през 2000г. 2005-2010г
3.4 Анализ на динамиката и икономическата интерпретация на ценовите съотношения на евопейския пазар на игпопистна дървесина през 2000г и за периода 2005- 2010г
4. Прогноза за евопейския пазар на иглолистна дървесина до 2015г

4.1 Обща оценка за развитието на евопейския пазар на иглолистна дървесина в краткосрочен и средносрочен хоризонт

4.1.1 Основни фактори на бъдещото развитие на европейския пазар на иглолистна дървесина до 2015г
4.2 Коментар на готови пазарни прогнози за евопейския пазар на иглолистна дървесина до 2015 г
Заключение
Приложение
Използвана литература

Настоящата разработка има учебната цел да разгледа състоянието на европейския пазар на иглолистна дървесина в периода 2005-2010 като 2000г е ползвана за сравнение. В процеса на изследването стремежът е да се обхване целия възроизводствен процес, взаимовръзките на етапите на този процес с цените и конкурентната структура на пазара
Актуалност на пазарно-ценовото проучване
В настоящето пазарно-ценово изследване се разглежда иглолистна дървесина иа Европа, която освен иконмически е и природен ресурс от изключително голямо значение за поддържането на екоравновесието на планетата Използването, съхранението, защитата и управлението на горите е изключително актуален въпрос е световен мащаб не само заради нуждата от защита на самите дървесни видове, от които идва дървения материал, а също и заради влиянието на горите върху почвените и водните ресурси
Иглолистната дървесина като иномически продукт също е от голямо значение, такава се ползва в строителството, мебелното производство, производството на хартия и биогорива. Именно това са съображениета за избора на тема.
Проблемен, стоков и териториален обхват на изследването
Проблемен обхват
Настоящата разработка има за свой обект на изследване европейския пазар за иглолистна дървесина или по-конкретно европейският пазар за иглолистни трупи. За изграждането на цялостна представа за състоянието на пазара изследването се стреми да даде добра представа за това как протича възпроизводствения процес, като се обхванат неговите етапи - производство, потребление (видимо) и размяна, която се разглежда под формата на международна търговия - внос и износ на иглолистна дървесина.
Стоков обхват
Дървесината има изключително голямо икономическо значение и съпътства развитието на човешката цивилизация през целия й "път". Общият брой на изделията, които се получават от дървесина, е над 20 000, около 500 от които се получават по механичен път, а останалите - чрез химична преработка Дървесината се ползва като суровина за химичната промишленост дървесината, а също като гориво и строителен материал, при обзавеждане на жилища, в минната промишленост, при производството на амбалаж, кибрит, изкуствени тъкани, паркет, фазерни и дървесновлакнести плоскости, етерични масла, каучук, хартия и други. Дървесината е обект на биохимично преработване, химично модифициране и лирогенно разлагане, в резултат на което се получават ценни продукти като глюкоза глицерин, фурфурол. оцетна киселина дъбилни мидетм. тврп"пгмг колофон, метилов алкохол, дървени въглища, лигнин и други
Дървесината се разделя в три групи:
Иглолистна дървесина - Иглолистната дървесина се числи към меката дървесина
Широколистна дървесина - Широколистната дървесина се мисли към твърдата дървесина
Тропическа дървесина - Тропическата дървесина като балзово дърво, абанос, махагон, палисандрово и тикоео дърво се отличават с висока устойчивост на въздействия от околната среда и преди всичко с особено декоративната структура на дървесината и оцветяването.
Настоящата разработка разглежда само иглолистните трупи, за иглолистна дървесина се счита дървесината от видовете Gymnospermae или голосеменни растения. Поради големия брой дървестни видове в настоящата разработка се споменават изрично най-разпространените и най-използваните представители на иглолистните видове, които са смърч. ела. бор, кипарис, туя. кгьдър, лиственица, хвойна, мура. всеки от които има подтипове е завимост от областите, където се намират, и различните си характеристики.
Според нова класификация на горите на Европа, възприета през 2011г от Комитета по дървесина на икономическа комисия за Европа към Обединените нации и Департамента по горско стопанство на ФАО, както и от Министереската конференция за защита на горите на Европа (източник Annex to Enquiry State of Forests and Sustainable Forest Management In Europe 2011), горите в Европа са класифицирани в 13 групи
• Бореални гори
• Иглолистни и смесени (иглолистни и широколистни гори)
• Алпийски гори
• Киселинен дъб
• Широколистни гори с ниска влажност " Букови гори
• Планински букови гори
• Широколистни гори в райони с високи температури
• Широколистни вечнозелени гори
• Иглолистни гори в Средиземноморския. Анадолския и Макаронезийския регион
• Гори е блатни местности
• Мангроеи гори (гори иъв водни биоми. речни или крайбрежни)
• Немангрови гори от вида трепетлика, бреза, елша
От гореизброените групи представителите на иглоситните се срещат в 8 от 13-те групи. Представителите на иглолистните гори по класифицираните групи са: е бореалните гори - смърч и бор. в иглослитните гори - смърч и бор, от алпийските гори - ела, смърч, бор, oт Средиземноморския, Анадолския и Макаронезийския регион - бор, ела, хвойна, кипарис, кедър, тис и отровачка. Oт горите в блатни местости - смърч и бор, от мангровите гори - иглолистните видове, които се намират в Макаронезийския регион.
Въпреки че иглолистните гори преобладават пред широколистните, иглолистните представители са значително по-малко на брой Това се дължи на суровите климатични условим на местата, където се намират повечето иглолистни гори Годишните температурна амплитуда на местата, където се намира по-голямата част от иглолистните гори е в диапазона от • 40* С до 20* С. Средната лятна температура е 10' С. характерни са слаби валежи, средното количество валежи е от 300 до 900 mm годишно.
Относно стоковите представители - в резработака се разглежда пазара на иглолисти трупи, биченият дървен материал, фурнирът и шперплатът не са анализирани отделно а само във връзка със сравнеиния с трупите, най-често ценовите такива. Това е важно за да се проследи как етапите на обработка влияят на добавената стойност на продуктите които се увеличава при преминаването от необработен продукт през дървообработване - до направата на готов продукт.
Общия въпросник за горите. Joint forest sector questionnaire, който е ползван от UNECE. FAO. EUROSTAT и International Tropical Timber Organization (IТТО) определя индустриалните трупи и иглолистни такива като техен подвид като резултат от отсичането или събирането на паднали дървесните видове, т е. трупите представляват продукта, без върху него да е оказвана никаква обработка.
Следващият продукт по веригата на обработка е бичениит дървен материал, за него въпросникът дава определение, че предсатвлява нарязани по дължина или наразяни напречно трупи, които да имат заършен вид на листове с дебелина над 6 милиметра.
При фурнирът се ползват трупи, които се обелват и се правят фурнирни листове с дебелина под 6 милиметра в статистическите данни за фурнирните листове се излючеат тези фурнирни листове, които служат за направата на шперплат в същата страна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.