Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.


Категория на документа: Други


От разглежданите четири предстaвителя най-завършен етап на обработка има шперплата, който се получава при слепването не три или повече на брой тънки листа фурнир, което дава на шперплата голяма устойчивост и здравина. Освен от фурнирни листове шперплат може да се направи от листове от сърцевината ма дървесина. както и при смесване на фурнирни и други листове.
Териториапкиапна рамка
Териториалният обхват на изследването включва държавите от Европа с някои уточнения. Преди всичко трябва да се има предвид, че с цел повишаване представителността на проучването Русия се разглежда като част от Европа което само по себе си е приемливо, при положение, че географски е част от континента. Основен акцент пада върху страните от Европейския съюз и Русия, но в изследването са включитени и останалите европейски страни, които не са членки. Изследването разглежда още данните на Украйна и Беларус (уточнението за последните две страни се прави, защото според статистиката на Комитетът по дървесина на икономическа комисия за Европа към Обединените нации, данните за тях се разглеждат извън контекста на Европа, друга такава държава с ло-малко значение за международната търговия с иглолистна дървесина е Молдова, (данните за нея също влизат в разработката). Турция също е включена.
Разглеждани географски иглолистните гори се намират преди всичко в Тайгата където се добива 75% от иглолистната дървесина, а именно в умерения климатичен пояс на Евразия и Северна Америка характерен с преобладаващи блата и мочурищата, които покриват континенталната част на Канада и северната чест не Сибир. Тайгата произвежда основната маса от свободен кислород за разлика от тропическите гори, които използват обретно 80-90% от кислорода в процеса на гниене В Европа заема почти целия Скандинавски полуостров и Финландия На територията на Русия, южната граница на тайгата започва на ширината на Санкт Петербург, продължава до горното течение на река Волга, северна Москва, Урал до Ноеосибирск, а оттам до Хебероеск и Находка в Далечния изток Целият западен и източен Сибир планинските месиви не Урвл, Алтай, Сеян и територията около езерото Беймал са покрити с иглилистни гори. Ширината й в европейската част на Русия е 900 километра, а западен и източен Сибир - 2190 километра, което е съизмерно с територията на Европа. Сибирската тайга, която лежи на юг от тундрите. е най- голямата иглолистна гора а света, само в Русия се намират 50% от иглолистните гори в света.
В Северна Америка тайгата се простира северно от Великите американски езера практически по границата на САЩ и Канада, но разработката така или иначе не обхваща Северна Америка, а само на места се маркират взаимозависимостите на европейския и северноамериканския пазар.
Освен а полярната и планинската природни зони, иглолистна растителност се среща в умерената природна зона и в сухата природна зона (Средиземноморската иглолистна растителност), както и по-малко във влажната и тропическата природна зона.
Цел на проучването
Настоящето разработка има учебно-изследователската цел да разгледа основнкте положения и особености на европейския пазар на иглолистна дървесина, като се проследят етапите на възпроизводствения процес в неговата цялост. На база на изледвания времеви хоризонт от 2005 до 2010г се цели да се открои тенденцията в развитието на пазара и да се направи средносрочна прогноза как това развитие ще продължи до 2015г.

Времеви хоризонт
Настоящото изследване разглежда периода 2005-2010г. а като сравнителна година е използвана 2000, на която се гледа като година, в която световната икономика е в подем и е регистриран сериозен растеж Въпреки това и тогава са валидни икономически обстоятелства като растящи цени на петрола, нестабилни валутни курсове на основните валути, нестабилност на капиталовите пазари и растящ дял на деривативните финансови инструменти, които предизвикват растяща нестабилност е световната икономика, което я довежда в крайна сметка довежда до дълбока рецесия Разгледан е и времевият хоризонт 2011г до 2015г. като първата година се гледа еъе вида на кратосрочна, а останалите години до 2015г като средносрочна прогноза.
Изследователски задачи
Очертаването на няколко конкретни задачи, проектирани от спомената по-горе цел на проучването, цели да се даде насока на изследването към изясняването на особеностите на европейския пазар на иглолистна дървесина Той се разглежда в взаимосвързаносттта на фукнционирането на неговия пазарен механизъм - баланса между търсенето и предлагането и връзката му и движението и анализа на цените. В тази взаимовръзка трябва да се включи и разглеждането на структурата от държавите, които са основни вносители и износители на европейския пазар на иглолистна дървесина, разлеждане на фирмите в това отношение не е възможно. Проследяването на всички тези връзки води до опит да се определят бъдещите преспективи за развитие на пазара в средносрочен план.
Съзнателно възприети ограничения на изледването
Изготвянето на настоящето пазарно-ценово проучване е неизбежно свързано с определянето на редица съзнателно възприети ограничения, поради различни обстоятелства. С цел систематизиране, те ще бъдат посочени в отделните глави.
В първата гпава има следните особености и съзнателно възприети ограничения:
Настоящата разработка се стреми да пресъздаде анализ на пазарната ситуация в търговията с иглолистна дървесина на европейските страни Навсякъде в изслдването, където се употребява европейски пазар на иглолистна дървесина се има предвид европейският пазар за иглолистни трупи. Навсякъде, където се споменават европейски страни и Европа се има предвид и Руската федерация. При разглеждане на европейския пазар за иглолистна дървесина се имат предвид и нивата на руския пазар, ако противното не е изрично посочено, включването на Русия в изследването е съвсем логично поради факта, че страната се намира отчасти на територията на Европа. По-важното обстоятелство в случая е това. че включването Русия дава по-голяма представителност на изследването поради това, че страната има изключително голямо значение за международната търговия с иглолистна дървесина - близо 50% от иглолистните гори на света се намират там, а оттук страната е и водещ износител с близък до горния процент в международната търговия с иглолистна дървесина.
Относно стоковия обхват на изследването - Анализирането на бичената дървесина, фурнирните листове и шперплата поотделно в изследването се прави преди всичко във връзка със сравнение на цените между отделните стокови представители. Отделни анализи за пазарите на бичена дървесина, фурнир и шперплат не са обект на изследването. Цялото внимание е разработката се концентрира в изследване възпроизводственият цикъл на иглолистните трупи.
Публикуваните статистически данни от официалните служби и професионалните организации за производството, потреблението, вноса и износа, както и чисто фзктологичните анализи на ФАО и UNECE за бичената дървесина, фурнира и оперилата не са особено подробни. Ако се анализират пазарите на бичена дървесина, фурнирни листове и шперплат, това се отбелязва изрично.
Ползваните като основени статистически източници за изготвятнето на настоящата разработка - статистиките на Timber Bulletin: Forest Product Statistics 2005-2009 издавана от Комитета по дървесина на икономическа комисия за Европа към Обединените нации, и на "Forest Products 2005-2009", издавана от Департамента по горско стопанство на ФАО. са най-представителни и най-пълни. Двата са изцяло сравними т.е. общите данни в тях са едни и същи (ползвана е еднаква методология и данните са събирани чрез Общия въпросник за горите, който се ползва от UNECE, FAO, EUROSTAT и ITTO). В същото време всеки от тях предоставя информация, която не е налична в другия. Например данните на Европейската комисия към ОН са по-подробни в частта за Европа и разглеждането на отделните стокови представители (фурнир, шперплат, трупи, бичена дървесина). Данните на ФАО дават информация за регионите, в които липсват данни в статистиката на UNECE - Африка, Южна Америка, Азия и Океания, т.е. изясняват се измеренията на световното производство, потребление, внос, износ, но пък при тези данни няма разбивка за иглолистни фурнирни листове и шперплат.
Други статистически данни не са използвани предвид представителността и достоверността на данните за производство, потребление и международна търговия на посочените по-горе два източника. Още повече те предостваят данни за вноса и износа не само физическия обем в куб метри на изтъргуваната продукция, но и като стойностния обем на тази продукция в щатски долари, което дава възможност да се получат средностатистически цени по вноса и износа, което се ползват приоритетно като най-представителни за целите на разработката. В този смисъл в глава 3, в която се разглеждат международните цени на иглолистната дървесина, се споменават и други видове публикуема информация, но направените анализи се базирт изцяло на средностатистическите експортни и импортни цени за отделните стоки.
При разглеждането на статистическата информация в изследването трябва да се има в предвид, че към момента на изготвянето му все още статистическите служби не са публикувалиофициалните данни за 2010г. В изследването се работи с прогнозни данни за 2010г., които обаче идват от официалните статистически служби на UNECE и ФАО (източник на ползваните прогнози е "Timber committee forecаsts, production and trade, data for 2009-2011", публикуван от UNECE, както и UNECE Timber Committee Statement on Forest Products Markets in 2010 and 2011). Предвив особеностите на търговията с дървесина и неналичието на запаси в статистиката, такива не се разглеждат и не се счита, че оказват влияние върху търсенето и предлагането.
По-голямата част от направените в изследването анализи се отнасят като цяло за европейския пазар за иглолистна дървесина, рядко се реферират отделни страни, когато това става, те най-често са водещите участници на пазара - Русия, Швеция, Финландия и Германия. Най-подробни фактологични анализи по отношение на развитието на пазара са достъпни за ЕС и донякъде за Русия.
Настоящата разработка като цяло не разглежда особеностите на функционирането на пазарния механизъм на европейския пазар на иглолистна дървесина през 2000г., 2005-2010г. Балансовия метод не може да се приложи, защото се получават еднакви стойности на търсене и предлагане. Това е така, защото даннита на статистиката за потреблението са получени като производен показател от производството, от което е изваден износът и е добавен вносът. Т.е. има разполагаеми данни само за фактическото потребление, с което обаче не може да се определи величината на пазарното търсене или предлагане, не може да се проследи и динамиката на баланса между тях. При споменаване на потребление се има предвид видимото потребление, получено по гореспоменатата формула. Като част от особеностите във функционирането на пазарния механизъм се разглежда конкретно само ценовата еластичност на предлагането (производство + износ).
Друго съзнателно възприето ограничение засяга изграждането на сезонния профил на етапите на възпроизводството като част от общата характеристика на пазара. Предвид това, че няма разполагаема конкретна информация за възпроизводствените етапи в сезонен профил ,а са представени само годишните данни, сезонността на пазара не е обект на анализ в това изследване. Статистически данни за сезонността не са налични и не се предоставят свободно от статистическите служби, защото се счита, че биха разкрили поверителна информация за бизнеса на пазарните участници.
Във втора глава има следните особености и съзнателно наложени ограничения:
Фирмена структура и конкурентна карагтеристика на водещите фирми не е разглеждана, защото пазарната структура на фирмите които се занимават с производство и търговия с дървесина са от вида микро и малки фирми, предполага липсата на фирми от корпоративен тип. Такива са обаче фирмите от сектора на хартия и целулоза опаковки и т.н. някои от тях са разгледани накратко в глава 2, точка 2.
В глава 2. точка 1 освен основните форми и методи на търговия с иглолистни трупи е направена характеристика на общия пазар на дървесина и хартия на ЕС, към който принадлежи пазара на иглолистната дървесина на ЕС Изложените данни са от минал период но направените анализи дават представа за мястото на сектора в нефинансоеата икономика на ЕС като цяло.
В трета глава има следните особености и съзнателно възприети ограничения:
Според направеното по-горе уточение за ползваната статистическа информациия и връзката и с цените, в настоящата разработка се изследват и анализират само среднопретегпени цени по експорта и импорта движението през 2005-2010r на пазарите на бичена дървесина фурнирни пистиее и шперплат, но както беше уточнени по-горе такива не са разглеждани.
В четвърта глааа има следните особености и съзнателно възприети ограничения:
В глава 4 точка 2 липсва заложеното изискване да се направи критичен анализ не разглежданите прогнози, това се прави само отчасти за една от прогнозите

Част от предварително възприетите ограничения са споменати в самите глави. за които се отнасят. Възможно е наличието на други такива съзнателно възприети ограничения, които да не ое споменават в настоящата точка, но следва да бъдат обяснени на местата в разработката. за които се отнасят.

1. Обща характеристика на развитието на европейския пазар на иглолистна дървесина през 2000г., 2005-2010 г.
1.1 Стоковедна характесиспмеа на иглолистната дървесинина като обект на международната търговия

Характеристика и структура

Дървесината е продукт от биологичен произход с хетерогенен анатомичен строеж, сложен ХИМИЧЕН състав и анизотропни свойства. При тяхното изучаване, както и при определяме предназначението на дървесината се правят три вида разрези на стъблото напречен, който е перпендикулярен на влакната на дървесината и на оста на стъблото, радиален, минаващ през сърцевината на стъблото, успоредно на дървесните влакна, и тангенциален - също успоредно на дървесните влакна на определено разстояние от сърцевината
Микроструктурата на дървесината е съставена от клетки - микроелемент с определена форма, размери и функции. Клетките с еднаква форма, функции и разположение образуват т.нар дървесинни тъкани -механична, проводяща, асимилациокна, покривнаа и запасна. Дървесните клетки биват два вида паренхнмни и проензимни Паренхиммите клетки са живи. Те имат закръгпена или многостенча форма. В тях се съхраняват резервните хранителни вещества, необходими за поддържане на жизнените функции в растителния организъм Проензимните клетки са мъртви. Имат сито удължена форма, наподобяваща влакно, и удебелени стени придавайки здравина на дървесното влакно те изпълняват функциите на проводящи елементи в дървесината - трахеи, трахеиди ,ликови снопчета, либроформни влакна, тилли.
Макросгруктурата на дървесината се характеризира с три различни във физиолопично отношение части на стъблото - сърцевина, дървесина и кора Сърцевината минава вертикално през централната част на стъблото, но нееинаги в неговия геометричен център. В зависимост от дървесните видове може да има фъгла. овална. триъгълна звездовидна или друга форма. Различие съществува и по отношение на размерите -от 1-2 до 10 и повече милиметра. Образувана е от мека тъкан, която лесно се поддава на загниване.
Дървесината е разположена между сърцевината и кората на стъблото Изградена е от концентрични кръгове наречени годишни пръстени, или пръстени на растежа Те имат разпична широчина - от части от милиметъра до един и повече милиметра в зависимост от дървесния вид. неговата възраст, климатичните, почвените и други условия. При много дървесни видове във всички годишни пръстени са различават ясно два слоя вътрешен - от пореста, свегла и мека дървесина наречена раина или пролетна, и външен - от по-плътна, твърда и тъмна дървесина, известна като късна или лятна. От съотношението на тези два слоя се определят техническите качества на дървесината.
При някои дървесни видове централната част на дървесината е по-тъмно оцветена. Нарича се ядро. което много добре се различава от останалата по- светла периферийна част на дървесината, известна като беловина има още дървесни видове, при които централната част на дървесината не се различава по цвят и свойства от беловината. тези дървесни видове се наричат беловимни в някои дървесни видове се очертават по-светли линии, разположени радиално на стъблото Това са т.нар сърцевинни лъчи, изградени от хоризоитално разположени клетки. В тях през есента се образуват и съхраняват резервни хранителни вещества, които се използват през пролетта В дървесината на някои иглолистни видове, а по-рядко и в широколистни, се срещат т. Нар. смолни канали. Това са междуклетъчни пространства, заградени с отделителни клетки
Между кората и дървесината се намира друга тъкан, наречена камбиална, или камбиум. От нейната дейност се образува ликото на кората и дървесината. Кората е най-външната част на стъблото. Състои се от два слоя - външен, или корков, образуван от мъртви клетки, и вътрешен ликов слой. или флоема, изграден от живи клетки. Основната част на дървесината е съставена от органични съединения, в които участват химичните елементи въглерод, водород, кислород и азот. От тях са изградени целулозата, хемицелулозата и лигнинът, които влизат в състава ка клетъчните стени, съставлявайки около 96 % от сухата дървесина В междуклетъчните пространства се намират смоли, масла, багрилни и дъбилни вещества, етерични масла, алкалоиди, белтъчни вещества и др. Дървесината съдържа и неорганични вещества - вода. чието количество варира в много широки граници, и минерални вещества - 0.3 до 1,0 %, разтворени в хранителните сокове.
Инженерно-техническа характеристика

За физико-механичнзта характеристика на дървесината, свързана с нейното използване по предназначение, значение имат - цвят. блясък, обемна маса, мирис, твърдост, текстура. якост, влажост. толлопроводимост, електропроводимост и звукопроводимост
Цветът на дървесината при много дървесни видове е неустойчив белег, тъй като освен от съдържанието в дървесината на дъбилни и на смолни вещества и от продуктите на тяхното окисляване той зависи още от условията на месторастене. от възрастта на дървото и от мястото в стъблото.
Блясъкът се определя от сърцевинните лъчи и удебелените стени на механичните елементи, от състоянието на дървесината, от нейната влажност, структура и друтиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.