Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.


Категория на документа: Други


Обемната маса на дървесината е значително по-ниска от относителната маса и има незначителни отклонения при различните дървесни видове В зависимост от обемната маса дървесината се разделя на лека - смърч, ела. топола, умерено лека - липа, бял бор, смрадлика, умерено тежка - бряст, явор, бреза, бор; тежка - тис. летен и зимен дъб, бук; и много тежка - габър, цер, чемшир, дрян и други. Обемната маса зависи от влажността на дървесината, от широчината на годишните пръстени, от съотношението между лятната и пролетната дървесина, от възрастта на дървото и др.
В настоящата разработка материално-техническото осигуряване на дървесината разглежда изброените три измерения на пазара на иглолистна дървесина. поотделно та изглеждат така:
- Управление на горските ресурси, включващо
- Дейности по планиране на бъдещото развитие иа горските ресурся
- Дейности по засаждане на нови дървета
- Грижа за засадените/естествените гори. което включва санитарна сеч, борба вредители и болести по дървесните видове
- Предприемане на мерки за борба с намаляване негативното вгияние ня пожарите и киселинните дъждове
- Контролиране на незаконната сеч
- Дейности по дърводобива

- Етапи на процеса на дървообработване
- Транспортиране иа отрезаните и/или събраните трупи др дървообработващото предприятие
- Подреждане и сортиране на трупите по видове и размери
- Белене на кората на трупите
- Нарязване по дължина ипи напречно
- Премахване на неравности и недостатъци, така че да се доспихе еднаква форма и обработка до достигането на еднаква дължина и широчина според предназначението
- Изсушаване на дървения материал, ако е необходимо, спосвд предназначението
- Изглаждане повърхността и допълнителна обработка до изравняване на дължина и ширина
- Транспортиране на ''завършения" продукт то крайния потребител или до друга обработваща индустрия, където ще се обработва допълнително докато се превърне в един от:
- Крайни продукти от дървесина според индустриите, където са обряботени докато се превърнат в крайни продукти
- Строителство
- Мебелно производство
- Производство на дървени въглища и биомаса
- Производство на целулоза
- Производство на хартия и картон (които все пак са производни на целулозата)

Продуктов цикъл, жизнен цикъл, пазарен цикъл

- Характеризирането на продуктовия цикъл не се излага отделно, защото споменатия по-горе механизъм за определяне на материално-техническто осигуряване включва в себе си и продуктовия цикъл. Същото донякъде е валидно и за жизнения цикъл Анализирането на жизнения цикъл (Life Cycle Analysis) може да се прави на всеки един продукт или процес поотделно ло примера на първите две измерения, в които е разгледам пазарът на иглолистна дървесина. Пазарният цикъл на стоките от иглолистна дървесина не е разгледан поради липсата на необходимата за това информация за фирмената структура на пазара
- Стандартизиране и сертифициране
- Стандартизирането на всеки един продукт е от огромно значение за развитието на международната търговия с него Наличието и утвърждаването на стандарти е предпоставка да се увеличи комкурентнослособността на пазара като цяло. като всеки един производител, потребител и търговец следват своята икномическа цел - да продават, купуват и търгуват при възможно най-добри условия
- Стандартизирането на дървесината и иглолистната дървесина в частност е обект на държавно регулиране. Пример в това отношение за стандарти, които са утвърдени и като световни, са европейските директиви за класификация на необработения дървен материал Класификацията на дървесината според директива 68/89/ЕЕС цели да синхронизира стандартите на отделните държави членки и впоследствие се възприема от голям брой страни в световен мащаб Директивата включва критерии за класификация на дървесината от гледна точка на размерите и от гледна точка на качеството й. Това става като класификациите на отделните страни относно размери и качество се синхронизират и се адаптират в стандартите на Европейския комитет за стандартизация (CEN European Commrnee for Standartization), където има над 230 стандарта за дървесината и продуктите, които се получават от нея. Някои конкретни стандарти от директива 68/89/ЕЕС. които засягат иглолистна дървесина са:
EN 1315-2 1997 Класификация относно размерите част 2: Бичен дървен метериал от мека дървесина (иглолистна дървесина)
EN 13S56 2003 Трупи и Оичям дървен материал - номенклатура на дървесината използвана в Европа
ENV 1927-1 1998 Qualitative classification of softwood round Umber Part t Spruces and firs
ENV 1927-2 1998 Qualitative classification of aoftwood round limber Part 2 Pines
ENV 1927-3 19S8 wood round timber Part 3 larches and douglas firs
Стандартите най-общо представляват сбор от принципи за:
• Измерването на трупите и поспедващите продукти по веригата на обработката нвй-често се измерват в хиляди кубични метри (1000 m3)
• Определяне иа размери по дължина и широчина - варират в зависимост от това какъв в продуктът Пример за пришита размери на трупите според диаметъра - тънки трупи с диаметър 19-29 см. средни 29-39 см. дебели 39 - 40 см, много дебели над 50см; същият пример относно дължината на трупите - къси се такива с дължина 150-275см, средни 300 до 525. дълги 525-825 см. дълги над 850 см
• Определяне на качество - варират в зависимост от продукта, пример за определяне на качеството на трупите например е - първо, второ и трето качество.
ISO стандартизацията засяга готовите крайни продуети, получени от дървесина Някои такива ISO стандарти са TC89, коийто стандарт се отнася качеството за дървените части и плоскости и ТС165 за приложенията на дърсесинвта и продуктите, получени от дъревсина ТС136 е стандарт за качеството на мебелната продукция.

Сертифицираното не горите има голямо значение за управлението на горските ресурси, а оттам и с търговията с дървесина Пример за това е решението на Европейският парламент през "пи 20t 0г да се забрани вноса на "незаконна дървесина и продукти от нея. като до момента 20% от вноса на на дървесина и производни продукти са бипи с недоказан произход Ето защо нараства значението на организвцииге. които извършват услуги по сертифицирана н" продукцията и свидетелствата за производ (Chain of custody Сос)
Сертифицираните горски площи през 2010г нарастват с 8% гпавно заради сертифицирането на гори а Русия и Северна Америка. По данни на ФАО над 26% от световното индустриално производство на трупи (иглолистни и широколистни, както и тропически) идва от сертифицирани гори. Процентът за иглолистните е по- голям. като около 40% от иглолистните гори са сертифицирани за Европейският съюз процентът е над 45%. Русия има втората в света по големина сертифицирана гора след Канада, което в по-голяма степен се отнася именно за иглолистни гори.
Двете основни сертифициращи организации в световен мащаб са
• Съвет по стопанисване на горите (The Forest Stewardship Council FSC), no чиито програми са сертифицирани 143 милиона хектара гора в света, предимно Европа и Северна Америка, в по-малка спетеи Южна Америка и Азия, почти лисват сертификати за Африка и Океания.

Програма за утвърждаване на горски сертифицикационни схеми (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC), no чиито програми са сертифицирани 232 милиона хектара гора в света, отново предимно Европа и Северна Америка, в по-малко степен Африка и Океания, много малка част от сертификатите са в Азия и Латинска Америка.
Икономическо значение на иглолистната дървесина в международния стокообмен
Както вече беше споменато в стоковия обхват на изледването, европейските гори. които са 24% от горите в света, и техните ресурси са с огромно икономическо значение като екосистема, обособен продукт за търговия, продукт, които се влага в други производства Пазарът иа дървесина може да се разглежда и като място, осигуряващо хиляди работни места на гражданите на Европа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.