Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.


Категория на документа: Други


Противно на случващото се в други части на света, горите е Европейския съюз. както и в Европа като цяло, постепенно се увеличават. Това обаче става с по-малки темпове след 2000г. към 2011г. За периода 1990-2000г териториите, заети от гори е Русия, се запазват с лека тенденция да намаляват след 2000г. Горите на Европа, които в по-голямата си част са иглолистни, покриват приблизително същата площ, каквато заемат и обработваемите площи на континента или около 45% от цялата площ на Европа. Разбира се, този процент варира според държавите - от 0% в Монако до 73% във Финландия. По-голямата част от европейските гори или 80% се намират на територията на Руската федерация, която има най-голямата гора в света - площ от около 810 милиона хектара, също в голямата си част са иглолистни.
Горските площи в Европа, Таблица 1

Регион
Площ в хиляди хектари
Годишна промяна в хиляди хектари

1990г.
2000г.
2010г
1990-2000г
2000-2010г.
Русия
808 950
809 269
809 090
32
-18
Европа без Русия
180 521
188 971
195 911
845
694
Европа и Русия
989 471
998 240
1005001
877
676
За света
4168399
4085063
4032905
-8334
-5216
Източник: Доклад на ФАО . The state of forest resources - a regional analysis 2011.
По данни на Доклад на ФАО за състоянието на горските ресурси през 2011 г, делът на засадените гори в гои ре на Европа (Европа и Русия) се увеличава от 6% през 1990г на 6 5% през 2000г и достига почти 7% през 2010г. Поради възприемането и провеждането на последователна политика относно управлението на горските реурси, няма такава голяма нужда да се засаждат нови дървета, каквато необходимост има например в тропическите гори, Европейските засадени гори през 1990г. са 33% от засадените в световен мащаб и спадат на 30% и 26% съответно през 2000г и 201 №.
Важна стъпка по отношение на водената европейска политика за горите е приетият през 2006 от Европейската комисия "Европейски план за действие относно горите" (EU forest action plan), чиято цел е да се изведат принципите на устойчивото развитие и разнообразното приложение на горите, като се поставят в обща рамка и се координират отделните мерки и политики, които водят страните членки по отношение на горското стопанство Планът представлява сбор от 18 действия, чрез които горната цел трябва да се развива, по-важните от тях са:
- повишаване на ''конкурентносопосбността" на европейските гори в дългосрочен план, следване на план за устойчивото развитие и оттам подобряване на позициите на европейските стоки и продукти, свързани с горското стопанство и производство
- защита на природата
- подобряване качеството на живота
- подобряване на координацията и комуникацията в процеса на работа по отделни проекти и следване на практики

Икономическото значение на иглолистната дървесина в общия международен стокообмен в нассснастоящото излследване се изразява в проследяването на това кои държави са основни износители и вносители и какво е значението на стоката за тяхната икономика. Делът на общия сектор на дървесината, хартията и техните производни осигуряват над 1% от БВП на ЕС.

Имайки предвид разпределението на горските ресурси и на иглолистните гори в частност, се очератват няколко държави, които са основни производители и потребители на иглолистни трупи в Европа и в следствие на това определят в най-голяма степен развитието на европейския пазар през 2005-2010 г. Това са Русия, Швеция, Германия, Финландия. Други заслужаващи внимание страни на пазара на иглолистни трупи са Полша, Франция, Чехия и Австрия. С оглед на наличието на горски ресурси в горепосочените държави, както и на особеностите на техните икономики и частни сектори, важна част от които са свързани именно с дървообработващата промишленост, значението на тези участници на пазара ще се запази и в дългосрочен план.

Петте най-големи потребители на иглолистна дървесина в Европа за периода 2005-2010 г. са Русия - 19%, Швеция 17%, Германия 11%, Финландия 11%, Полша 6% и Други 36%.

Данните за видимото потребление следват тези за производството, но тук концентрацията на Русия не е толкова ясно изразена заради значителния и износ. Швеция доближава Русия като потребител поради силно нарастналия внос след 2000г. (най-осезаемо расте вносът там през 2007г., когато вмпорта от 360 млн. Куб. Метра е почти двоен на внесеното количество през 2006г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.