Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.


Категория на документа: ДругиПетте най-големи износителни на иглолистна дървесина в Европа са Русия 52%, Германия 9%, Франция 5%, Швеция 5%, Чехия 4%, Други 26%. Доминацията на Русия е видна и тук, като повече от 1/2 от изнесените количества идват от там.

Петте най-големи вносители на иглолистна дървесина в Европа са съответно: Австрия 20%, Финландия 15%, Германия 14%, Швеция 9%, Италия 5% и Други 38%.. Впечатление прави Австрия, която привлича 1/5 от европейския импорт с внесени 43.6 млн. Куб. метра иглолистни трупи за периода 2005-2010г. Заедно с Финландия и Германия, трите страни формират 50% от европейския внос на тази стока.
Сравнителна таблица за производството видимото потребление, вноса и износа на основните пазарни участници, данните са в хиляди куб. метра за периода 2005-2010г. Таблица 2

Страна
Производство
Потребление
Внос
Износ
Русия
606 965
440 681
1980
169 318
Швеция
387 648
391 637
18 284
14 639
Германия
260 439
261 157
29 642
29 257
Финландия
226 321
254 476
31 594
3676

Източник: съставена от автора по данни от статистиката на Timber Bulletin: Forrest Product Statistics UNECE 2010

Русия, Швеция, Германия и Финландия концентрират 61% от производството. 58% от потреблението, 67% от износа и 38% от вноса на иглолистни трупи в Европа. Тези основните участници са разпределени като един ясно изразен носител в лицето на Русия, която има чувствителна зависимост от чужди пазари, където да реализира продукцията си. Точно в противоположното положение на зависимост е нетният вносител Финландия. Външната търговия с иглолистни трупи на Германия и Швеция е по-балансирана, но и двете страни са по-скоро вносители.

1.3 Анализ на основните и производните показатели на европейския пазар на иглилистна дървесина през 200г., 2005-2010 г.

За периода 2005-2010г. делът на европейската иглолистна дървесина в общото световно производство е 41%, за сравнение - делът основния конкурент, който е северноамериканският пазар за иглолистна дървесина (САЩ и Канада) е 38%. Латинска Америка и Азия имат по около 8% дял, а останалите малки проценти са разделени между Африка и Океания.

Що се отнася до световното видимо потребление на иглолистна дървесина засъщия период - Европа държи 39%, срещу 37% общо за Канада и САЩ, третият голям потребиел са страните от Азия, предимно Китай и Япония.

Европейският експорт за иглолистна дървесина съставлява 74% от световния за периода 2005-2010г., докато делът на Северна Америка е едва 15%, останалите 10% са заети най-вече от Океания и в по-малка част от Южна Америка.

Делът на европейския пазар в общия световен импорт на иглолистна дървесина в периода 2005-2010г. е 48%, а на Северна Америка се падат 7%. Останалият внос е предназначен за страните от Азия, в които се наблюдава засилено търсене на иглолистна дървесина, както бе казано по-горе - главно Китай и Япония, които заедно с другите азиатски страни съставляват около 44% от общия внос на иглолистна дървесина. Индия е значим производител и съответно потребител от региона, но не е особено активен външен търговец.

Темпове на динамика на износа и вноса на европейския пазар на иглолистна дървесина, Таблица 3

2006
2007
2008Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.