Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.


Категория на документа: Други


2009
2010
Износ
2%
3%
-15%
-18%
11%
Внос
-3%
4%
-20%
-20%
12%


Източник: автора по данни от статистическата рамка
През 2010г се наблюдава pъсr на общия световен пазар на дървесина, а това е валидно и за европейския пазар на иглолистна дървесина. Положителната тенденция се очаква да продължи и през 2011г., за това говорят прогнозите на ФАО и водещи институти, занимаващи се с изследвания на горското стопанство и дървесината .
Оживлението на пазара на иглолистна дървесина е валидно по-скоро за Европа и Русия. За да се достигнат предкризисните нива, т.е. за да се достигне състоянието на пазара от 2007г., обаче е необходимо да се постигне растеж и от Северна Америка - най-вече САЩ, където все още секторът на жилищното строителството, които е основен потребител на иглолистната дървесина, остава почти 'замразен'. За 2010г европейският пазар на иглолистна дървесина отбелязва растеж с 8% спрямо производството през 2009г, видимото потребление расте със същия процент, експортът с 11% и импортът с 12%, Заради растящо търсене се повишават и цените, това става видно от увеличението на стойността в щатски долари на износа и вноса, като там се отбелязва ръст от съответно 19% за експорта и 21% за импорта - в абсолютни стойности това означава производство на 388 милиона кубични метра иглолистна дървесина, износът е за 45 милиона куб метра, импортът - 32 милиона куб метра, а видимото потребление, изчислено на базата на горните три е 374 милиона куб метра Стойността на европейския износ на иглолистна дървесина през 2010г. е 3,7 млрд щатски долара, докато стойността на импорта на иглолистна дървесина в европейските страни е 2.4 млдр щатски долара.
През 2010r се наблюдава и увеличение на заетостта в сектора, след като безработицата достига изключително високи нива през 2009г. През 2009г. увеличава косолидацията между фирмите, за някои малки производители това е единственият начин да се справят с трудните икономически условия и да продължат своя бизнес. За сравнение с очакваните за Европа 8% ръст на производството, в САЩ се очаква статистиката да покаже спад с 1% през 2010г спрямо предходната година. Това се дължи преди всичко на споменатия по-горе факт. че в САЩ липсва движение на пазара за недвижимости, това не е така обаче в Канада, където има известен растеж.
2010г е периодът, в което се превъзмогва големия слад от 12% а търсенето иа световния пазар на дървесина и производните продукти, който настъпва през 2009г спрямо 2008г. През 2009г производството на индустриални трупи (общо иглолистни, широколистни, от тропически гори) е приблизително 880 милиона кубични метра, което е най-ниското ниво. откакто UNECE/ФАО започват да събират данни за пазара на дървесина през 1964г Европейското производство на иглолистна дървесина за 2009г е 359 милиона кубчни метра. т е. 41% от общото световно производство на индустриални трупи за годината
Европейското търсене (на база видимо потребление + износ) на иглолистна дървесина спада за 2009 спрямо 2008 с 10% За европейския пазар на иглолистна дървесина 2008г носи най-големият спад с 13,6% по-ниско производство спрямо предната 2007г. през 2008г това са 396 5 милиона куб метра в сравнение с 457 8 милиона куб метра през 2007 Спадовете в производството на иглолистна дървесина през 2008 и 2009г. както и вноса и износа, са обясними с оглед свиването на индустриалното производство, което е предизвикано от глобаггмата икономическа криза В много голяма степен са засегнати сектора на строителството и производството на мебели и обзавеждане.
Друга от причините за огромния спад на производството на дървесина през 2009г е и увеличаването на производството на дървесната биомаса за сметка иа дървесината Биомасата е предпочитана от много производители като бизнес, към който да се насочат, поради растящите субсидии за "екопроизводстватакоито се предоставят от голям процент от правителтсвата в Европа, а и по света Най- големи потребители на дървесната биомаса са Швеция, Германия и Канада Растящият пазар на биогоривата не бива обаче да се разглежда само като причина за свиването на този на дървесината, защото именно търговията дървесна биомаса позволява на много от дървообработващи предприятия да се справят с най-трудните моменти на икономическата криза и да останат на пазара За периода 2005-2010г. 75% от произведената дървесина се използва за индустриални цепи и 25% като източник на енергия За периода 2005-2010г произведната иглолистна дървесина от Европейските страни е 2,4 милиарда куб метра.
2009r е ключова и поради друго обстоятелство - тогава експортът на индустриалните иглолистни трупи но Русия намалява с над 21%. Това се дължи както на силно затруднените икономическите условия като цяло и свиването на пазара на дървесина в частност, така и на високото експорно мито за иглолистни трупи, което е наложено от руска страна в размер на 25% от стойността на износа и минимум 15 евро на кубичен метър. Това мито остава валидно и към 2011г въпреки плануваното увеличение още през 2010r. до 80% и минимум 50 евро на кубичен метър. Въпреки спада с 21% (от 51 на 41 милиона куб метра) Русия продължава и през 2009г. да е водещ износител с пазарен дял за годината от 45% (за периода 2005-2010г - 52%) от общия европейски износ на иглолистна дървесина. За 2010г. този процент продължава да е същият заради влиянието на експортното мито. В абсолютно изражение делът на Русия е експорта през 2010г е 20,3 милиона куб метра иглолистни трупи от общо 45 милиона куб метра, изнесени от Европейските страни. За сравнение - общият импорт на Европа от иглолистни трупи за 2009г е 28,5 милиона куб метра.
2008г. е годината, в която ое появява и "разпространява'' икономическата криза, което неминуемо дева своето отражение върху европейския пазар на иглолистна дървесина По-горе е споменат чувствителния спад в производството спрямо 2007г, това важи и за външната търговия - експортът през годината спада с 20%. а импортът с 15% . като достигат съответно 51 милиона куб метра експорт и 34.7 милиона куб метра импорт. Поради рязкото спадане на производството през 2008г се увеличават цените на иглолистните трупи.
2007г. е само предвестник на кризата и е все още период на стабилност за световната икономика с изключение на сеирозните колебания във валутните курсове и волатипността на капиталовите пазари Годината се характеризира с пек растеж на износа и вноса спрямо предходната година и доста чувствителен растеж на производстовто - 14% ръст на годишна база спрямо 2006г - през 2007 производството на илголистни трупи в Европа достига 456 млн куб метра, което е и най-високото ниво за периода 2005-2010г, същото важи и за експорта (64 милиона куб метра) и импорта (41 мипиона куб метра) 2007г е характерна и с рязкото увеличение не цените на европейския пазар на иглолистна дървесина спрямо 2006, нещо което ще продължи и през 2008г През 2007г се появяват и първите признаци на предстоящята ресецията, която започвайки от пазара с недвижимости а САЩ. се разпространява глобално.
2006г е годината, в която изключително се повишава ролята на Китай на световния пазар на дървесина, а оттам и на този за иглолистна такава Страната се превръща в световен лидер а износа на продукти от дървесина като серазглеждат сборно продукти попушени от разпички етапи ка обработка иа дървесината Освен водещото значние като износител. Китаи има тагова положение и като вносител, превръщайки се във ггората страна по значел*(r) ма импорта иа продукти от дървесина след САЩ. Русия е основният достави** "а иглолистна дървесина за Китай, като осигурява 70% от иглолистните трупи необходими на китайкото производство За годината като цяло са характерни стабилни темпове на растеж на икономиката, остава в сила тенденцията развиващите се страни да "растат" с 2*3 пъти по-бързи темпове от "развитите икономики Пикът на цените на петропа е овладян след лятото и нивата през втората половина на годината са стабилни Световното и съответно европейското търсене на иглолистна дървесина са високи заради бурното развитие на жилищното строителство. Производството от 370 милиона куб метра през 2008г. не е особено високо например в сравнение с квота на производството през кризисната 2008г. когато е 396.5 милиона куб метра. Европейското произадоство на иглолистна дървесина за годината не е особено високо поради станалите бури в Швеция. Тези бури водят до невъзможност да се задоволи търсенето и в резултат на тях се увеличават цените на иглолистната дървесина. Въпреки това нивата на експорта (47.6 милиона куб метра) и импорта (35.7 милиона куб метра) за годината са високи и не са достигнати по време на кризисните години 2008г. и 2009г.
Предната 2005г се характеризира отново със стабилна икономика, ръстът спрямо предакга година е около *%. характерни са отново повишаващи се цени на петрола и жилкщмата собственост За 2005г. както и 2006г. са характерни бури, довели до увеличено производство на иглолистни трупи заради събраната паднала дървесина - производството на иглолистна дървесина за годината в Европа е 427 милиона куб метра, което е второта най-високо равнище след 2007г Събраната дървесина обаче е с по-лошо качество и ло-трудно може да се пласира на пазара. Такива бури се случват през годината освен в Швеция още в Словакия. Латвия. Литва и Естония. За годината са характерни не особено високи цени на иглолистната дървесина и заради засилената конкуренция е световен мащаб. Нивата на експорта и импорта на иглолистна дървесина от и в европейските страни е на блюко равнище до това. което се достига през следващите 2006 и 2007г.
През сравнителната 2000г икономиката отбелязва разтеж от 3 5% спрямо предната 1999г. През 2000г се подобрява конкурентноспособностга на европейската иглолистна дървесина на световния пазар заради "по-слабото" тогава евро. което стимулира износа осноано към САЩ. Търсенето на дървесина през 2000г е силно както в Европа, така и в Америка. Това се дължи преди всичко на стабилните икономики към момента и растящия пазар на недвижими имоти. Цените на иглолистната дървесина обаче за периода в Европа са сравнително ниски и това се дължи на силните бури връхлетели Франция и съседните страни.
През 1999г в засегнатите райони държавните агенции и частните собственици на гори претърпяват сериозни загуби. В някои от най-засегнатите райони цените на иглолистните трупи падат с 30 до 50% в сравнение с 1999г. Част от увреденета от бурите дървесина не се събира и се оставя в горите. Това става в случаите когато производителите не печелят особено от търговията с такава дървесина и се въздържат от такава търговия. Производството през 2000г на иглолистни трупи в Европа е 370 милиона куб метра и това е под произвоството през кризисната 2008г. Нивата на експорта (47 6 милиона милиона куб метра) и импорта (35,7 милиона куб метра) са далеч по-ниски от обичайните за периода 2005-2007 (средно експорт 63 милиона куб метра и импорт 40,3 милиона куб метра), но все пак са по-високи от кризисните нива през 2008г. и 2009г (средно 42 милиона куб метра за експорта и 30 милиона куб метра за импорта). На фона на проблемите иа западноевропейските производители на иглолистна дървесина по-голям дял в износа за годината има Русия, която традиционно, а и през въпросиата година доставя големи обеми дървесина на Финландия, Литва., Естония, Латвия, Япония и Китай, за 2000г. Русия има 56% от европейския износ и 24% в европейското производство на иглолистни трупи.
За периода 2000, 2005-2007 се наблюдава като цяло стабилно растяща световна икономика, което диктува и стабилно развитие на европейския пазар на иглолистна дървесина. Общият тренд на пазара на игопистни трупи е да расте постепенно за периода, естествено това става с определени изключения по години в зависимост от някои особености, които влияят върху производството и цените, като бурите например. През следващите две години - 2008 и 2009. трендът на нарастване логично не е спазен заради кризисната обстановка, в която се намира световната икономика, а също и европейския пазар на иглолистна дървесина в частност като изразител на индустриално производство - основно строителство и изработка на мебели. Нормално през този период се наблюдава спад на обемите. 2010г носи очакваното оживление и предвещава поспедващо благоприятно развитие на пазара. За наблюдавания период 2000, 2005-2010г е характерно, че външната търговия, т.е. вносът и износът, е по-чувствствителна съм промените в световната икономика, отколкото производството. При влошени икономически условия, вносът и износът спадат с по-големи темпове отколкото производството. При подем на икономиката, външнага търговия ресте отново с по-големи темпове отколкото производството.

Анапиз на производните фактори

Производни показатели на европейския пазар на иглолистна дървесина в периода 2005-2010г, данните са показани в проценти за величините, които са съотношения и в хиляди куб метри за разпиковите величини, Таблица 4
Производен показател
за периода 2005-2010г
Производство - Потребление
разликова величина
109 740
Производство / Потребление
съотношение
105%
Износ - Внос
разликова величина
109 740
Износ / Внос
съотношение
151%
Износ / Производство
съотношениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.