Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.


Категория на документа: Други


13%
Внос / Потребление
съотношение
9%
Производство + Внос = Потребление + Износ

сборна величина сборна величина
2 646 100
Източник съставена от автора на база на ползваната статистическа рамка
Забележка следните производни показатели са разгледани условно:
Производство - Потребление
разликова величина
Пропорционалност на производство и потребление
Производство / Потребление
съотношение
Осигуреност на потреблението от производството
Внос / Потребление
съотношение
Импортната зависимост на потреблението
Производство + Внос = Потребление + Износ
сборна величина сборна величина
Обем на предлагането в случая равен на обем на търсенето


Горните производни показатели не са разгледани в частност, защото както е отбелязано в методическата част и предварително възприетите ограничения на изследователската част, настоящето изследване засяга производството вноса и износа. а потреблението като част от възпроизводствения процес не може да се анализира пряко, защото са разглежда като резултат от горните три.
Това обяснява и наличието ня еднакви разликови величини получени при сравняване на производство-потребление и внос-износ. Изследването няма част, в която се анализират особеностите на функционирането на пазарните механизми поради горните обстоятелства. Като разсъждение относно това доколко са балансирани пропорциите на производството и потреблението може да се посочи че изведената разлика между производството и видимото потребление е близо 110 хил куб метра или 105% осигуряване на потреблението от производството
Това е естествено от гледна точка на възприемането на положение, в което видимото потребление се предлага като фактическо, т.е. смята се че произведената и изтъртуваната на международните пазари иглолистна дървесина се счита за почти изцяло потребена. В случая обемът на предлагането е равен иа търсенето или общо 2,6 млдр куб метра за периода 2005-2010r. Импортната зависимост според статистическата рамка е 9%. т.е импортът представлява близо 1/10 от потреблението, но отново това се основава на предположение при ползване на видимо потребление.
Поради гореизложената особеност 2 частта от анализа на производните показатели се анализират основно показателите

Износ / Внос
съотношение
Степента на осигуреност на вноса от износа или степен на конкутетноспособност
Износ / Производство
съотношение
Относителен дял на износа в производството или каква е ескпортната ориентация на производството
Износ - Внос
разликова величина
Импортната зависимост на потреблението
Нетен износ, стойност на нетния износ по години, който е получен като pазлика "експорт-импорт", сумите са а хиляди куб метра, Таблица 6

Нетен износ, стойност на нетния износ по години, който е получен като разлика "експорт-импорт", сумите са в хиляди куб метра, Таблица 7

Износът на иглолистни трупи от Европа за периода 2000, 2005-2010г. превишава значително вноса. Не само за разглеждания период, а и по принцип за външната търговия на европейските страни с иглолистна дървесина е типично износът да надвишава вноса. От графиката личи, че разликата "внос-износ" е най ниска за 2000г. и е най-висока през 2006 и 2007г., когаторазликата е двойна на тази от 2000г. или 23 320 хиляди куб метра за 2006г. и почти толкова(23 112 хиляди куб метра) през 2007г. През кризистните 2008, 2009 и през следващата 2010г. стойностите на нетния експорт са много близки една до друга - средно около 14 000 хиляди куб метра. За сравнение - нетния експорт на Северна Америка за периода 200, 2005-2010г. се движи в рамките на 5000 до 7000 кубични метра, т.е. Канада и САЩ регистрират 3-4 пъти по-малки стойности на нетния си експорт. Имайки предвид близките нива на потребление на иглолистните трупи в европа и Северна Америка за периода 2005-2010г., данните за нетния експорт на двата континента говори много за това, че Канада и САЩ разчитат за нуждите на своето производство изключително много на местния пазар, докато в Европа по-голямо значение имат експортът и импортът.

Нетния експорт спрямо равнището на импорта по години, който е изчислен като съотношение "нетен експорт/импорт", в %, Таблица 8

Източник съставена от автора на база на ползваната статистическа рамка
Горната таблица показва значнието на стойността на нетния експорт измеренена в съотношение на нивото на импорта. През 2000г. нетния експорт ( 11 844 хиляди кубични метри) представлява 1/3 от импорта на иглолистни трупи е Европейските страни. за 2007г пък тази 1/3 в нарастнала почти до 60%. в последните три години, засегнати в настоящето изследване - 2008, 2009 и 2010 нетният експорт остава над 40% от импорта на иглолистни трупи за Европа, общо за периода 2005- 2010г. пък нетният експорт е 51% от импорта.

Осигуреност на вноса от износа, степента на конкурентноспособност на износа, която е получена като отношение "експорт/импорт'', в проценти, Таблица 9
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.