Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г.


Категория на документа: Други


Източник съставена от автора на база на ползваната статистическа рамка
Сходен на вече разгледаната разликова величина е съотношението "експорт/импорт", показващо докопко "конкурентноспособен" е износът, за да осигури вноса (под осигуряване на вноса се има предвид количество изнеса срещу внесена дървесина в куб метри). Общо за периода 2005-2010г износът на иглолистни трупи в покрива вноса веднъж и половина - т.е износът представлява 151% от вноса. Процепите от графиката естествено са отражение на тези от предишната (показваща дела на нетния експорт в импорта), но този път показват с какъв процент експортът покрива импорта - от 130% през 2000г. през 159% през 2006г,157% през 2007г. до около 143% за годините от 2008г до 2010 включително.
От горните три графики (разлика "експорт-импорт", съотношения 'нетен експорт/импорт и "еспорт/импорт" може да се заключи, че износът на иглолистна дървесина от Европейските страни е способен да покрие бъдещо чувствително увеличение на внесено количество иглолистни трупи
Осигуреността на импорта от експорта е не само е количесто на дървесината в кубични мети. но и в стойността на "търгуваните обеми валута - за периода 2005- 2010г. стойността на износа от Европа на иглолистна дървесина е 25 млрд щатски долара, срещу които стои стойност на импорта от 16 млрд щатски долара, което говори, че приходите от експорта покртиеат тези от импорта със 156%, за последните три години - 2006г до 2010г дори се увеличава на 158% (11.5 млрд щатски долара експорт срещу 7.3 млрд щатски долара импорт).
Трудно би било по-нататъчно да се коментира значението на конкурентноспособността на вноса на европейската иглолистна дървесина извън контекста на сравние със сходни пазари на страни или сходна стокова група. Ето защо накратко е разгледана спосбността на износа на европейските иглолистни трупи да "покрива" вноса в количествено отношение в сравнение със Северна Америка и със Света. Сходно кратко сравнение на тези съотношения е направено и при разглеждането на експортана ориентация на европейското производство на иглолистна дървесина.
Северноамериканският износ за периода 2005-2010г. покрива вноса с различни проценти в годините, които варират между 169% и 260%, което говори, че експорта на САЩ и Канада покрива нуждата от импорт в по-голяма степен отхолкото в Европа (между 1.7 и 2.6 пъти за Северна Америка срещу 150% за Европа) Трябва да се има предвид обаче, че данните на САЩ и Канада не трябва да се разглеждат като особено представителни що се отнася до внос и износ на иглолистни трупи, защото тези страни имат малък дял като участници а международната търговия и едновременно много значителен дял като производители и потребители.
По-рззлично стоят нещата при сравняване на конкуренти оспособността на Европа с тази на "света" по отношение на иглолистната дървесина, в световен мащаб принципно експортът не покрива импорта, а за периода 2005-2010г се движи в рамките на 97% до малко над 100% (100.02% през 2008г). Имайки предвид, че данните на САЩ и Канада са по-скоро частен случай и предвид незначителния им обем на експорта и импорта, както сравнението със световната тенденция експортът да изотава от импорта. Европа има изключителното конкурентно предимство да притежава експорт, способен в количествено и стойностно изражение, да продължава да покрива импорта и то дори да покрие извънредно и чувствително увеличение на импорта, ако това се наложи

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейският пазар на иглолистна дървесина през 2000, 2005-2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.