Езикознание


Категория на документа: Други


1 ТЕМА-ЕЗИК,ДЯЛОВЕ И МЕТОДИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЗИКА.

Езикът като обект на общото езикознание представлява общочовешкия език. Този ез.представлява умение,което е присъщо на всички хора да общуват и създават култура.
Хипотеза за лингвистичната относителност "Езикът и културата санеразривно свързани,за да научим един език добре ,ние трябва да опознаем културата на неговите носители и обратно." Вилхелм фон Хумболт.
Езикът и помага да мислим,да създаваме етнос /частно езикознание/.Въз основа на изложените факти ние можем да дадем следното определние за език: той е социална величина (продукт на човешкия колектив,който представлява виртуална система от човешкото съзнание,която има инвариантен характер и се изучава от науката макролингвистика /общо езикознание/
Макролингвистика-общ език,общочовешко явление,инвариант,умение,вирт.система
Микролингвистика-частно езикознание.вариант /5000 езика/етноезици (лингвоними-име на езика)
Лингвонимите с които назоваваме един и същ език в различните езици могатд а бъдат различни.
Теории за възникването на езика:
1.Божествена теория
2.Космическа теория
3.Еволюционна теория
*Звукоподръжаваща теория- Вилхелм фон Хумболт
"Езикът възниква,когато хората имитират звуците от заобикалящия ги свят"
*Междуметна теория-Ж.Ж.Русо
"Хората придобиват умението език,когато издават спонтанни звуци в непредвидени ситуации"
*Трудова теория /ларингална/ Карл Бюхер
" С течение на времето и трудовата дейност се е променила неговата физиология.Устната кухина и говорния апарат на човека се изменят"
4.Психологическа теория /теория на играта/ Карл Густаф Юнг - "Езикът е вид игра,а цялото човешко поведение е поведение на играене.Езикът възниква у новопочвилия се човек,като тип имитация на това,което заобикалящите правят"

ПЕРИОДИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО.:
1. 6/5 ВЕК ПР.Н.ЕРА- 8/9 В ПР.Н.ЕРА-Езикознанието не съществува като самостоятелна наука,а проблемите,които засягат езика се изучават от други науки. 6/5 в. Е открита първата граматика -санскрит (ОЗНАЧАВАЩА ПИСМЕНА И УСТНА )
2. 19 в. (начало-край) -период на микролингвистиката.Търсят се всички езици.
3. 20 в.период на структурното езикознание ,според който всеки един език като цяло представлява система от 6 елемента,всеки от които самостоятелно езиково равнище и тези елементи са в постоянно взаимодействие,което представлява структурата на тази система.
1- фонема/звук/->2-морфема->3.лексема->4синтагма /словосъчетание/ ->5синтаксема ->6
текстема
Фердинант дьо Сосюр-2-ри баща на езикознанието

МЕТОДИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО:
1.Синхронен метод -изследване на езика в съвременното му състояние без да се отчитат претърпените исторически промени
2.Диахронен метод- изучава езика в историческиа му развой. Какви промение претърпял
3.Сравнителноисторически метод.Сравняват се историите на 2+ езика,за да се открият приликите и рзликите между тях.
4.Етимологически метод-определя се произхода на думите ,чрез реставрация
5.Семантичен метод-Изучава значението на думите -лексикален - граматичен
6.Контрастивен метод-сравняват се езиците по тяхното съвременно състояние

2 ТЕМА. ЕЗИК И ОБЩЕСТВО.СОЦИОЛИНГВИСТИКА-ФУНКАЦИИ НА ЕЗИКА

Социолингвистиката изучава времето меьду езика и обществото,тя е нова / XlX-XXвек/,като самостоятелна наука със самостоятелен обект,цели и други.
Основни проблеми:Видове езици според характера на тяхната екзистенция;езиците като отразители на основното формиране на човешкия език;формите на владеене на повече от един език;формите на съществуване на езика като книжовен език и диалект,езиковите контакти като начин на въсникване на нови езици.
I. Основна теория за съществуването на езика е тъй нар.-езикова теория.Според нея езиците биват 3 вида:
1 Живи езици- говорят се и до днес и зипълняват комуникационна функция.
2.Мъртви езици-не се говорят днес и не изпълняват комуникативната си функция,но са оставили достатъчно голямо количество следи,в резултат на което могат да бъдат изучавани,преподавани,анализирани.Основна група на мъртвите езици са класическите:
-латински
-старогръцки
-старобългарски
-санскрит
-иврит
3.Отмрели езици-не се говорят днес,нямат живи носители и са оставили малко следи
-полабски
-тракийскиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Езикознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.