Фактори, определящи избора на търговска марка сред студентите на ИУ Варна


Категория на документа: ДругиСъдържание:

Резюме...................................................................................................... 3

I. Методическа част:
1.Актуалност на избраната тема............................................................. 4
2.Параметри на изследването.................................................................. 5
3.Методи и техники за събиране и анализ на данни............................ 7
4.График на проекта................................................................................. 8
5.Процедура по анализ на данните......................................................... 8

II. Аналитична част:
6. Анализ на резултатите......................................................................... 9
7. Заключения и препоръки....................................................................18

III. Приложения:
8.Въпросник - фокусна група............................................................... 19
9.Карта за наблюдение........................................................................... 22
10.Въпросник - лично интервю(анкета).............................................. 24
11.SPSS приложения.............................................................................. 29

IV. Източници........................................................................................ 38

Резюме

Настоящата курсова работа е разработена на тема "Фактори, оказващи влияние при избора на търговска марка "Алба" сред студентите от ИУ Варна". В началото на маркетинговото изследване дефинирахме целта и изследователските въпроси, след което съставихме изследователските хипотези и определихме ограниченията и представителната извадка на проучването. Необходимите за изследването данни събрахме чрез допитване, включващо множество лични интервюта със студентите от Икономически университет - Варна. Основният инструмент на нашето изследване, а именно въпросникът е конструиран на базата на информация, получена от предварително проведено интервю с фокусна група.Същинският етап на изследването - тълкуването на резултатите стартира с обработката на данните, което осъществихме с помощта на статистическа програма SPSS. В процеса на анализ на данните, предложените хипотези се подложиха на проверка, в резултат на което последва тяхното приемане или съответно отхвърляне.

В края на доклада, въз основа на получената информация, направихме някои препоръки, които според нас биха подобрили цялостното представяне на търговската марка - обект на маркетинговото изследване.

I. Методическа част
1.Актуалност на избраната тема:

Изследването, което сме провели на тема "Фактори, определящи избора на ТМ "Алба" сред студентите на ИУ - Варна" е насочено именно към бранша на ресторантите и бирариите, тъй като, според нас, туризмът ще става все по-сериозен елемент от българската икономика, а местата за хранене са тясно обвързани с туризма и като такива подлежат на динамични промени и жив интерес от страна на всеки, който желае да се занимава с бизнес във Варна, а и в България въобще. Ограничението на "студенти от ИУ - Варна" сме поставили по следните причини - липсата на време и ресурси. Избрали сме точно този пазар, защото в ИУ - Варна учат над 12 000 студенти и докторанти (с тенденция за растеж, като от 2008г. броят на студентите нараства с 25%)1, от които не малка част не са от Варна и България, което предполага, че сравнително често се хранят на ресторанти, закусвални, което ги поставя сред потенциалните клиенти на "Алба".

Ресторанти бирарии"Алба" е верига заведения, която има за цел да доближи максимално своите клиенти до вкусно приготвяни български ястия и голямо количество бира на достъпна цена .Тъй като в момента компанията се намира в етап на "спад"2 в набираща скорост индустрия3,за веригата е жизнено важно да разбере какви фактори са определящи при решението на клиентите им да посетят именно техен обект. Това би позволило на веригата да разбере с какво клиентите асоциират търговската марка. Така компанията би имала възможност да вземе адекватните решения и да повиши имиджа си и съответно - да привлича повече клиенти (което изразява управленския проблем в изследването ни). Тъй като имиджа е група маркови асоциации, съдържащи се в потребителското съзнание4, идентифицирането и диференцирането на тези асоциации e основата на изследователския ни проблем. Откриването на причините и следствията от тях, както и тяхното развитие и вариация е ключов момент в това проучване. Решението на тези проблеми съдържа смисъла на това изследване.

Ще сметнем изследването си за успешно, ако в края му сме отговорили на въпросите: С какво свързват марката "БМС" студентите от ИУ - Варна?; Доволни ли са от предлаганата услуга в "БМС"?; Какви действия биха подобрили имиджа на "БМС" сред студентите на ИУ - Варна?. Смятаме, че отговорите на тези въпроси са инструментални при воденето на правилната маркетингова политика, което би позволило поддържане на добрия имидж - ключът към дългосрочният успех на една марка5.
2. Параметри на изследването:
Обект и предмет на изследване:

Обектът на нашето изследване е пазара на заведенията за бързо хранене, предлагащи традиционна българска кухня, а предметът - факторите, оказващи влияние върху избора на ТМ "БМС".
Изследователски цели:
* Определяне на факторите оказващи влияние при избора на ТМ БМС.
* Ранжиране на факторите по степен на важност.
* Оценка на факторите.
Изследователски въпроси:
1. В каква степен рекламното послание и логото на ТМ БМС са познати сред потребителите?
2. Определя ли се избора на ТМ БМС от представителността на техните обекти ?
3. До колко според потребителите цената отговаря на предлаганото качество?
4. Какво влияние оказва традиционното меню върху имиджа на БМС?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фактори, определящи избора на търговска марка сред студентите на ИУ Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.