Фактори, влияещи върху процеса на вземане на решения


Категория на документа: Други


Технически университет

Факултет "Стопански"

Катедра "Социални и стопански науки"

Р Е Ф Е Р А Т

по
Основи на управлението

на тема:
Фактори, влияещи върху процеса на вземане на решения

Изготвил:.....................
Факултетен № ..............
Специалност:....................... Проверил: ..................

гр. Габрово, 2013

Увод

Вземането на решение е най-важната процедура в управлението, тъй като управлението не е пасивно наблюдение на действителността, а активна намеса в нормалния ход на процесите, с оглед постигането на определени цели. Тази намеса е свързана с определена промяна, за която е нужно решение. Реализирането на управлението от технологична гледна точка е последователност от изпълнението на множество управленски решения. По тази причина редица автори определят изработването на управленски решения като най-важна управленска функция, като ядро на управлението.

В литературата дори съществува т.нар. школа на решението, чиито привърженици не само твърдят, че изработването на решение е най- важният акт в управлението, но че самият процес на управление се свежда до процеса на изработване на управленското решение. Такова твърдение е едностранчиво и в известен смисъл тенденциозно, тъй като, колкото и да е важно решението, съществуват още много други функции, без които управлението на стопанските обекти е невъзможно. Подчертаният интерес към управленското решение и наличието на такава школа обаче са доказателство за значимостта на тази функция на управлението. Независимо от това, засега не съществува стройна теория на решението, защото не е възможен единен алгоритъм за решаване на всички проблеми в управлението, нито е възможен универсален подход към тях. Всяка ситуация в управлението е уникална сама за себе си и това, което е било възможно в един случай като решение на един проблем, не може механично да се приложи към друг - това не би донесло същия ефект, а може да бъде и направо вредно.

Следва обаче да се посочи, че съществуват редица фактори, оказващи влияние върху процеса на вземане на решение, като цел на настоящата разработка е да се направи обща характеристика именно на тези фактори, като се разгледат последователно въпросите, свързани със същността на решението, както и с отделните етапи при неговото формиране.

1. Същност на решението и на процеса на вземане на решение

По своята същност решението представлява формулиране на въздействието върху управляваната система и действията на управляващата система, след избор на една от множество алтернативи, въз основа на определени критерии за достигане на дадена цел. За решенията е характерно, че имат определени социални аспекти и последици, те отразяват целите и политиката на управляващата система. За разлика от решенията, които всеки човек взема в ежедневната си дейност, управленските решения са винаги свързани с властта, т.е. те са задължителни за подчинените, тяхното изпълнение се контролира, а изпълнителите се санкционират или поощряват, съо ация;
- да съществува алтернативност (изборност) в изходите от тази ситуация; да е налице управленски орган или управленски работник, който да е овластен да взема решение;

-да съществува критерий или система от критерии, по които да става изборът на оптималния вариант.

Проблемната ситуация се характеризира с отдалечеността, с разкъсването между съществуващите бразно тяхното поведение. За да се вземе управленско решение е необходимо да са налице четири условия:
- да съществува проблемна ситу

условия и целта, която се преследва. Ако целта не е достатъчно отчетлива, също така не ще бъде добре изразена и потребността от вземане на управленско решение. Друг съществен момент, свързан с целта е, че тя не е достижима веднага, когато стане ясна за управляващия.

Ако не съществува алтернативност в изходите в дадена ситуация, то не може да се говори за управленско решение, тъй като поведението на субекта ще бъде напълно предопределено от обстоятелствата. В този случай субектът не може да въздейства върху действителността.

Детерминираността е противоположна на решението; за решение става дума тогава, когато съществува възможност за избор на един от най-малко два варианта, оптимален от гледна точка на този, който взема решението. Властта в
управлението дава именно такава възможност на овластения - да избере вариант, който е най-добрият, но от гледна точка на неговите разбирания, съобразно неговите критерии, които може и да не съвпадат с тези на подчинените.

Решението е волеви акт на човека, представляващ избор на възможен начин за постигане на предварително поставена цел при определени условия за нейното осъществяване. Това се отнася напълно и за управленските решения, поради което се налага при вземането на всяко решение да се оценява цяла поредица от възможни последствия. Това естествено води до избора на един от множеството варианти по един или повече критерии, т.е. решението трябва да се оптимизира често пъти не само по една, а по множество целеви функции.

Понятията "вземане на управленско решение" и "изработване на управленско решение", макар и често смесвани, не са еднозначни. Понятието "изработване на управленско решение" е по-широко: то е свързано с една цялостна процедура, в която вземането на решение е само етап, при това заключителен, свързан с избора на оптимален вариант.
Всеки конкретен проблем изисква специфичен начин за своето разрешаване. В същото време съществува определена логическа последователност при изработване на всяко едно решение, независимо от неговата специфика. Последователността от дейности по изработването на всяко решение формира цялостна процедура, която има своя вътрешна етапност.

Един от най-важните въпроси на теорията на решението е за етапите на изработване на управленските решения. Много ръководители не познават последователността и изискванията на процеса на изработване на решение. Често пъти се подценява предварителната подготовка, пренебрегват се дейности, които осигуряват оптималност на решението, като почти не се прилага изискването за многовариантност и др. Независимо, че в литературата няма единно схващане по въпроса за етапите на изработване на управленско решение, все пак могат да се посочат четири етапа, които имат приложимост за една голяма част от управленските решения:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фактори, влияещи върху процеса на вземане на решения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.