Финансиране чрез бизнес ангели


Категория на документа: Други


8. Неакредитираният частен инвеститор - най-малко опитният от всички бизнес ангели, той избира фирми, в близост до дома си. Предпочита преди инвестицията си да опознае мениджъра достатъчно отблизо

9. Инвеститорът мениджър - това е инвеститорът, който търси "да купи" следващата си месторабота. Затова е по-малко склонен на риск спрямо другите ангели.

Ангели пазители: нещо повече от пари на бизнеса

Най-добрите "ангели" за бизнеса са т.нар. "ангели пазители". Карл Грант от PricewaterhouseCoopers, който е свидетел на десетки партньорства между предприемачи и инвеститори, описва идеалния "ангел" по следния начин: "Не всеки един милион долара наистина са един милион долара. Съществуват разумни пари, както и фалшиви пари. Вие обикновено имате нужда от разумни пари, освен ако не сте наистина гениален, така че ви трябва просто един финансов ресурс, за да реализирате изключителните си идеи. В повечето случаи ви е необходим някой, който не просто да вложи пари във вашата компания, но и да участва активно в развитието й."

Етапи на подбор на инвестиционното предложение

(1)Поява на предложение - потенциалният инвеститор разбира за съществуването на инвестиционна възможност.

(2) Оценка на предложението - обикновено преминава на два етапа:

i. Начален преглед

ii. Детайлизирана оценка - инвеститорът разглежда подробно бизнес плана, допитва се до партньори и професионални консултанти, търси среща с автора и изготвя собствено проучване за оценка на предложението.

(3) Преговори и сключване на договор - обикновено преговорите с предприемача се фокусират основно върху оценката на предприятието, структурирането на сделката, условията и сроковете на инвестицията. Водещият фактор тук е цената.

(4) Слединвестиционни ангажименти - Често инвеститорът лично подпомага бизнеса, в който е инвестирал, като директно се включва в управлението, предоставя съвети и менторство, подпомага изграждането на връзки и контакти и др.

(5) Изход от фирмата - продажба на дялове на друг инвеститор, на мениджъра, на фонд за рисков капитал.(1)

Aнализът на възможностите и потенциала на бизнес ангелите не може да се позовава единствено на тяхното нетно богатство. Дори и да влияе, то не е задължително да е в рамките на милиони долари или евра. Съществуват съвсем различни мотиви, разполагаем капитал и очаквания при различните групи ангели. Още повече в процеса на финансиране, редица ангели използват подход, известен като синдикиране. Той се заключава в това, че дори да разполагат с необходимите ресурси, рисковата експозиция или степента на диверсификация на личните инвестиции на ангелите са различни. Затова много често ангелите се обединяват и формират т.нар. синдикирано участие, в което няколко лица участват като партньори в новото предприятие. По този начин рискът се разпределя между повече участници и става по-поносим при евентуален неуспех на начинанието.
Как "ангелите" оценяват предприемачите

Правният и финансов анализ при ангелското финансиране не се основава в толкова голяма степен на финансови или пазарни данни, тъй като при стартиращите компании те са доста оскъдни. Ангелските инвеститори ще поискат също и препоръки от някой предприемач. Определянето на стойността на една компания се основава на два въпроса:" От каква сума се нуждае предприемачът и от каква част от компанията си е готов да се откаже заради тези средства?".Оценката на финансовата ефективност на инвестиционните проекти е задължителен компонент на инвестиционните решения, вземани в хода на корпоративния финансов мениджмънт.2 В стопанската практика бизнес оценяването е подчинено на определени принципи, норми и правила, регламентирани от съответните стандарти. У нас досега Агенцията по приватизация са разработени следните стандарти за бизнес оценяване (СБО)3: Цялостен бизнес доклад за бизнес оценка; Видове оценки и общи процедурни изисквания за извършване на бизнес оценки; Подход за бизнес-оценяване на базата на активите; Метод за бизнес-оценяване чрез предприятия-аналози; Пазарен подход за бизнес-оценяване; Приходен подход за бизнес-оценяване; Извеждане на заключението за стойността; Коригиране на финансовите отчети;

За определяне на реалната стойност на дадено предприятие (справедливата му пазарна цена) обикновено се използват няколко различни подхода, всеки от който е базиран на определени методи. Впоследствие получените резултати (оценки) по различните методи се сравняват и така се дава окончателната бизнес оценка на предприятието. При бизнес оценяването се прилагат следните основни методи:4
Метод на "Чиста стойност на активите"
СОБСТВЕН КАПИТАЛ=АКТИВИ-ПАСИВИ (ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ)
Метод "Ликвидационна стойност"- може да се приложи не само при фактическа, но при условна (предполагаема) ликвидация на предприятието. Методът е полезен при оценката на предприятие, което има както печеливши, така и губещи дейности.
Метод "Капитализация на доход"- стойността на предприятието зависи от размера на неговите доходи. Тяхното определяне може да стане както на базата на прогнозна информация за минали доходи, така и на базата на прогнозна информация за бъдещи доходи.Търсената стойност на предприятието (справедливата пазарна стойност-СПС) се намира, като среднопретегленият доход се раздели на нормата на капитализация .
Метод на "Среднопретеглена цена на капитала"-. Този метод се прилага в случаите, когато се оценява целият инвестиран капитал на предприятието - собствен капитал + дълг, за разлика от описаните по-горе методи, които се прилагат за определяне на дисконтовата норма при директно определяне стойността на собствения капитал на предприятието k = WACC = rD*1-TDD+N+rNND+N,
Метод на пазарните сравнения

Сравнение между оценяваното предприятие и други предприятия, наречени "еталони". За еталон може да послужи предприятие, което има сходни характеристики от гл.т. на потенциалния инвеститор, с тези на оценяването предприятие и акциите му се търгуват на фондовата борса надбавка за риск при инвестиране в конкретно предприятие
Метод "Оценка на капиталовите активи"
k = r = R + β * (Rm - R), където:
r - възвращаемост на конкретното предприятие;
R - норма на възвращаемост на безрисковите инввестиции;
Rm - средна норма на възвращаемост на капиталовия пазар
Β - бета-коефициент, посредством който се сравнява степента на риск на конкретното предприятие с тази на капиталовия пазар.

"Не е достатъчно само добра идея"

Размерът на сумата е един от най-важните критерии, по които "ангелите" преценяват дали една компания е готова за ангелско финансиране. Но не единственият. Важно е проектът да има конкурентно предимство. Не е задължително да бъде иновативен, но трябва да си личи че не е просто хрумване, а е добре обмислен. Най-предпочитани в момента от бизнес ангелите са проекти в ИТ сферата и зелените технологии. Решението не се базира на факта, че една компания се нуждае от определено количество пари, с каквото те разполагат - една от първите придобила известност ангелска група "Бандата на ангелите" оценява преди всичко дали тази компания е готова да инвестира въпросните пари и как точно възнамерява да ги използва. Самата потребност от финансов ресурс, дори когато е подкрепена от страници с аргументация и безкрайни колони от числа, не е достатъчна. Инвеститорите искат да се уверят, че разполагате с екип, който да реализира тази идея. "Ангелите" могат да бъдат изкушени от вълнуващ план, но много по-често те инвестират във внимателно подготвени и добре структурирани бизнес планове.

Кога един бизнес е достатъчно утвърден и подкрепен, за да потърси финансиране извън своя регион?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране чрез бизнес ангели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.