Финансов анализ и анализ на финансовото състояние на фирма


Категория на документа: Други
Бакалавърски факултет
Департамент "Икономика"
БП "Икономика"

Бакалавърска теза на тема:
"Анализ на финансовото състояние на предприятието и
ранна диагностика на финансовата криза"

Дипломант: Научен ръководител:
Светозар Попстойков Доц. д-р Виолета Касърова
Факултетен номер: F22180.

София, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 4
1. Обща характеристика на финансите и капитала на фирмата 4
2. Техники на финансовия анализ 13
3. Модели за диагностика на финансовото състояние на предприятието 17
3. 1. Модел ДюПонт 17
3. 2. Дърво на ROIC 19
3. 3. Модел на Дюран за оценка на платежоспособността 20
3. 4. Z- коефициент на Алтмън 21
3. 5. Модел "CREDIT - MEN" 24
3. 6. Модели за ранжиране на предприятия 25
3. 7. Икономическа добавена стойност EVA 27

ВТОРА ГЛАВА. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА "МОНБАТ" АД 29
1. Кратка информация за анализираното дружество 29
2. Анализ на финансовите отчети за избрания период 32
2. 1. Вертикален анализ на собствения капитал и пасивите в баланса 33
2. 1. 1. Вертикален анализ на собствения капитал 33
2. 1. 2. Вертикален анализ на пасивите 36
2. 2. Хоризонтален анализ на собствения капитал и пасивите в баланса 40
2. 2. 1. Хоризонтален анализ на собствения капитал 40
2. 2. 2. Хоризонтален анализ на пасивите 42
3. Диагностика на финансовото състояние на фирма "Монбат" АД 47
3. 1. Анализ на фирма "Монбат" АД по модела Дюпон 47
3. 2. Анализ на фирма "Монбат" АД по модела Дърво на ROIC 50
3. 3. Анализ на фирма "Монбат" АД по Модела Дюран за оценка на платежоспособността 52
3. 4. Анализ по модела на Алтмън 55
3. 5. Анализ на фирма "Монбат" АД по Модела "CREDIT - MEN" 57
3. 6. Анализ на фирма "Монбат" АД по Модела на икономическата добавена стойност (ЕVА) 61
4. Сравнителен анализ на резултатите, очертаване и характеристика на тенденциите в развитието на фирма "Монбат" АД 63
5. Изводи и препоръки 66
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ и анализ на финансовото състояние на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.