Финансов одит


Категория на документа: Други


ФИНАНСОВ ОДИТ

Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначение. Одиторски доклад върху финансови отчети. Елементи на одиторския доклад при одит проведен в съответствие с МОС. Одиторски доклад за одити проведени както с МОС, така и с одиторски стандарти на конкретна юрисдикция или държава. Неодитирана допълнителна информация, представена заедно с одитиран финансов отчет.

УВОД

Одиторът трябва да прегледа и оцени заключенията, направени въз основа на събраните от него одиторски доказателства по време на проверката, и на тази база да изрази независимо и обективно мнение върху качествата и достоверността на одитирания финансов отчет. Този преглед и оценка включват преценка дали финансовият отчет е изготвен в съответствие с приемлива обща рамка за финансова отчетност. Такава рамка могат да бъдат Международните стандарти или практики, а при необходимост и изискванията на местното законодателство. Това мнение се представя в одиторския доклад.

След провеждането на всички планирани процедури и оценяването на пълнотата и качеството на изпълнение на всички точки от плана и програмата за одит се пристъпва към класифициране, систематизиране и аналитичен преглед на резултатите от проверките. Аналитичният преглед на резултатите от проверките се свързва с направените изводи, които могат да бъдат обсъдени от одиторския екип, след което да се пристъпи към съставяне на отделни раздели на одиторския доклад.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Одиторският доклад е официалният краен продукт на одитора, в който се представя констатираното и се дискутират препоръките за подобрения. За улесняване на приложимостта - препоръките трябва да са изключително практични, кратки и ясни.

Основни елементи на одиторския доклад

Съгласно МОС 700 Одиторски доклад върху финансовия отчет, т. 4, одиторският доклад трябва да съдържа ясно писмено изразено мнение върху финансовия отчет като цяло. Той трябва да включва следните основни елементи, които обикновено са в следния ред:

а) наименование на доклада;

б) адресат;

в) начален или уводен (въвeждащ) параграф:

* Идентифициране на одитния финансов отчет - дата и период на отчета;

* Декларация относно отговорностите на ръководството на предприятието и одитора;

г) параграф относно обхвата на одита, с него се декларира, че са приложени съответните стандарти или практики и се прави описание на извършената работа;

д) параграф за изразено мнение, който съдържа:
* Рефериране относно общата рамка за финансова отчетност за изготвяне на финансовия отчет;
* Изразяване на мнение върху финансовия отчет.
е) дата на доклада, която посочва кога е приключил одита;
ж) адрес на одитора;

з) подпис и печат на одитора - те се поставят не само върху одиторския доклад, но и върху основните елементи на одитираните финансови отчети - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал.

Одиторският доклад трябва да има подходящо наименование (заглавие), т.е. да спомага за лесно идентифициране на документа и за неговото разграничаване от доклади, които биха могли да се издават от други лица, например: служители на предприятието, съвета на директорите или други доклади на одитори. Затова в наименованието е подходящо да се използва терминът "независим одитор".

Адресатът на одиторският доклад трябва да е съобразен с условията на поетия ангажимент и съответните местни нормативни разпоредби. Докладът обикновено се адресира или до акционерите, или до съвета на директорите на предприятието-клиент.

В началния или уводния (въвеждащ) параграф трябва да се посочи финансовият отчет на предприятието, който е предмет на одита, включително датата към която е изготвен и обхващания от него период. Тук се включва и декларация (изявление), че отговорността за изготвянето на финансовия отчет се носи от ръководството на предприятието, и декларация, че отговорността на одитора се свежда до изразяване на мнение върху финансовия отчет, основаващо се единствено на проведения от него одит.

Параграфът на обхвата трябва да описва обхвата на одита, като се посочи, че одитът е извършен в съответствие с МОС или съобразно с приложимите национални стандарти или практики, където това е уместно. Както е известно, обхватът се отнася до възможността на одитора да извърши одиторски процедури, които се считат да необходими при конкретни обстоятелства. Изброяването на одиторските стандарти, които са съблюдавани, и на практиката, която е следвана при одита, е необходимо на потребителите на финансовите отчети като уверение, че одитът е извършен в съответствие с действащите стандарти и обичайната практика.

Този параграф включва още:

> Декларация, че одитът е планиран и извършен с цел получаване на разумна степен на сигурност доколкото финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия;
> Описание на одита, което включва:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов одит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.