Финансови кризи


Категория на документа: Други


Финансовите кризи се класифицират по различни начини от учените и анализаторите. Някои разглеждат финансовите кризи като цяло. Трети ги делят на валутни, банкови и дългови. Тъй като в развитите страни обикновено валутната и финасовата криза протичат едновременно, в някои литературни източници се появява и названието валутно-финасови кризи. Има и други разновидности в зависимост от влиянието на кризата върху различните икономически пазари, но най-основно ще разгледаме валутната, банковата и дълговата криза. Освен тях ще разгледаме и четири поколения кризи, които още по-подробно ще разнищят мистерията на кризите.

Финансовата криза настъпва при наличие на голямо свиване на търсенето на финансови активи в икономиката. Това се наблюдава, когато значителна част от финансовите институции притежават пасиви, чиято пазарна стойност надвишава тази на активите им. Това води до тежки последици като промени в инвеститорските портфейли, фалити на финасови предприятия и колапс на правителствени инвестиции във финансовия сектор. Тези последици могат да бъдат в следствие на:

* Висока инфлация;

* Дълбока рецесия в икономиката;

* Изтичане на паричен капитал към чужбина и изчерпване на валутните запаси;

* Невъзможност на нефинасовите предприятия да погасяват задълженията си към банки и доставчици;

* Неразумни действия от страна на паричната власт;

* Девалвация на националната валута;

* Кредиторите се съмняват във възможността на държавата да акумулира достатъчно чуждестранна валута и национални парични единици за погашения на външения и вътрешния й дълг;

* Невъзможност на банките да удовлетворят без забава масивно теглене на ликвидност.

2.1. Валутна криза

Валутна криза наблюдаваме, когато има влияние върху валутния курс, което резултира в девалвация на националната парична единица. За да защитят валутния курс, властите са принудени да употребят голямо количество от резервите на страната. Може да се стигне и до рязко повишаване на лихвените проценти.При режим на фиксиран валутен курс сигурен знак за валутна криза е изоставянето от властите на фиксирания паритет. Тук вътрешната кредитна експанзия води до постепенна загуба на международни резерви и спекулативна атака върху местната парична единица. Натискът върху курса изчерпва разполагаемите валутни резерви и принуждава паричните власти да прекратят изпълнението на ангажимента си за покупко-продажба на резервна валута по фиксираното съотношение.1

Най-прекият резултат от валутната криза е номиналната девалвация на националната парична единица, въпреки, че девалвацията не е задължително условие за наличие на криза. Ако властите успеят да защитят паричната единица от атака, като изразходват голямо количество от валутните резерви на страната, няма девалвация, но такъв период се нарича валутна криза. Нивото на лихвения процент също може да се използва като защита. Но покачването му има отрицателно изражение върху важни макроикономически променливи като: норма на безработица, влошаване обслужването на кредити, съкращение на инвестициите при бизнес проекти с по-нисък процент на възвращаемост. Индикатори на валутната криза могат да бъдат:

* Голям бюджетен дефицит финансиран чрез парични емисии;

* Голям търговски дефицит;

* Повишаване на реалния валутен курс;

* Рецесия и висока безработица;

* Голям външен дълг спрямо чуждестранните валутни резерви.

Метод за идентифициране на валутна криза е създаването на индекси, в които с определени тегла влизат различни валутни показатели. Изменението с повече от три стандартни отклонения на индекс, включващ с равни тегла средната стойност на валутнокурсовите промени и средната стойност на промените във валутни резерви (с отрицателен знак), се дефинира като валутна криза.2

Друго доказателство за наличието на валутна криза е преминаването на кричитните нива на промяна за определени показатели.Това са т.нар. "правоге на същественост" и варират поради конкретните характеристики на изследваната страна. Обезценяване на национална валута с повече от 25% през определен период и увеличаване с минимум 10 % на обезценката на предходния период е признак за наличие на валутна криза.3

Валутна криза при режим на паричен съвет възниква, когато властите решат да изоставят фиксирания паритет.Паричният съвет фиксира една основна цена- тази на валутния курс, като всички останали икономически променливи са свободно движещи се.Последиците от промяната на валутния курс са тежки финансови и валутни кризи и загуба на доверието в институциите, поради загуба на установения режим - фиксирания паритет, от който идва стабилността.

2.2. Банкова криза

Банковата криза може да определим като състояние на банковата система, при което значителна част от участниците в нея преустановяват дейността си по обслужване на своите кредитори и депозитори с финансови активи и извършване на разплащания. Това е ситуация, при която потенциални тегления на ликвидност или фалити притискат засегнатите банки да прекратят вътрешната обръщаемост на техните пасиви или правителството да предприеме мерки за недопускане на подобно развитие чрез разширени интервенции на финасовите пазари.Под банкова криза разбираме лавинообразни фалити на значителна част от търговските банки поради неликвидност или неплатежоспособност.Икономически фалит на отделна търговска банка имаме тогава, когато собствения й капитал става отрицателен или когато тя е неспособна да продължи да оперира без загуби на собсвтения капитал.Това е моментът, когато актуализираната стойност на нейните активи е по-ниска от актуализираната стойност на пасивите й.4

Когато хвърлим поглед върху финасовите кризи по света за периода от 1970 г. до днес, наблюдаваме увеличаване на кризите. Тази теза може да се докаже чрез изследването на Кимански и Рейнхарт, които представят валутната криза като криза на платежния баланс и техните изследвания показват, че от 1970 г. насам банковите и валутните кризи са зачестили почти двойно.

Банковите кризи може да се дефинират въз основа на струпване на неприятни комбинации от негативни събития върху икономиката:

* Затваряне на банки;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови кризи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.