Финансови пазари


Категория на документа: Други


1. Инвестиционен посредник е лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги или извършва една или повече инвестиционни дейности.
* Инвестационни услуги и дейности са : 1. Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти. 2. Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти. 3. Сделки за собствена сметка на клиенти. 4. Управление на портфейл. 5. Предоставяне на инвестиционни консултации на клиент. 6. Организиране на многостранна система за търговия.
* Инвестиционни посредници с изключение на банки не могат да извършват по занятие други търговски сделки
* Изисквания към дейността на инвестиционните посредници: 1. Инвестиционния посредник извършва услугите и дейностите за сметка на клиента в основа на писмен договор с него
2. Дълговия пазар е много специфичен сегмент от финансовите пазари на съответната страна, който се характеризира със свои особености, механизми, инструменти.
* Сегмент А - вътрешен дълг на БГ, свързан с емитирането на ДЦК за финансиране на бюджетния дефицит. Структура : 1. Краткосрочни ДЦК в лв. 2. Дългосрочни ДЦК в лв. 3. ДКЦ в евро. 4. Зунк облигации.
* Сегмент Б - външен дълг на БГ. Част от външния дълг на БГ е под формата на облигации, които се търгуват на вътрешния и междупаричния финансов пазар в евро и долари. Облигациите по външния дълг имат следните особености: 1. По-висока ликвидност.2. висок лихвен купон. 3. Определен тренд към покачване на цените.
* Сегмент С - общински, ипотечни и корпоративни oблигации
* Сегмент д - чуждестранни дългови инструменти
3. Първата истинска акция е емитирана на 20.03.1620г. в Амстердам. Първите дивиденти са били под формата на подправки.
* Терминът акция има следните значения : 1. От една страна тя е част от капитала. 2. Акцията е ценна книга, която материализира права.
* Номинална стойност на акцията - това е стойността, която е записана върху акцията
* Емисионна стойнот на акцията - това е цената, която акционерите се задължават да заплатят при учредяване на дружеството, или при увеличение на капитала. Емисионната стойност е по-голяма или =на номиналната. Разликата между двете стойности се нарича АЖИО и отива във фонд резерв.
* Пазарна цена - това е цаната, която едно лице желаещо да закупи акция дава на лице желаещо да я продаде
* Балансова стойност на акцията- това е стойност на имуществото което атговаря на акциите
* Видове акции : 1. Налични - биват поименни и акции на преносител. 2. Безналични - ТЗ не урежда начини за издаване и прехвърляне. 3. Обикновенни - право на дивидент; право на ликвид. дял; право на власт. 4 . Привилигировани - право на гарантиран дивидент; допълнителен дивидент; гарантиран допълнителен ликвид.дял.
4. Първия закон за фондова борса е приет през 1907.
* На 15.04.1914г. с царски указ 7 се разрешава учредяването на Софийската фондова борса. Започва реално дейността си през Януари 1918г. като се търгуват акциите на 21 дружества. От 1925 до 1928г. е прекъсната. През 1947г. прекратява дейността си чрез закон.
* През 1995г. се обособява Българската Фондова Борса. Лицензирана е от ДКЦК на 09.10.1997г.
* Предмет на дейност на БФБ включва следните операции и сделки: 1. Организиране на търговия с ценни книжа. 2. Организиране и поддържане на информационна система с търговия с ценни книжа. 3. Създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделки с ценни книжа, извършвани на нея.
5. FOREX идва от думата FOREIGN EXCHANGE. Възниква като междубанков пазар през 1971г., когато се премахват фиксираните вал. курсове с плаващи. FOREX е най-големия пазар в света с най-големи ежедневни обороти. Търговията е 24-часова, с изключение на събота и неделя. Всяка сесия започва от Сидни и се движи около земното кълбо с настъпване на бизнес деня. Най-често търгувани валути са на държави със стабилни правителства, уважавани банки и ниска инфлация. Обемът на пазара е около 3 трилиона долара.
* Анализът на този вид пазар се дели на : 1. Технически. 2. Аналитичен
6. Златото е може би единствения ресурс, който в период на криза се търси много, и неговата цана за разлика от цената на Долара, постоянно и устойчиво се покачва.
* По-важни пазари за златото : 1. Западна Европа. 2. Азия . 3. Америка . 4. Африка.
* Търговията със злато се извършва както от ТБ, така и от лицензирани брокерски посредници.
* В зависимост от степента на държавно регулиране на пазара на злато той се дели на 4 основни категории: 1. Световни пазари на злато като Лондон, Цюрих, Франкфурт, Чикаго, Хонконг. 2. Вътрешно свободни пазари на злато - Милано, Париж, Рио. 3. Местни контролируеми пазари на злато - Кайро, Атина, Истанбул. 4. "Черни" пазари на злато - Бомбай, Кайро ...
7. Платформата за търговия e Meta Trader, която използва автоматизирани експертни системи, вградени в платформата със следните по важни предимства
* Автоматично изпълнение на сделки
* Тестване на търговски стратегии
* Програмиране на собствени технически индикатори
* Създаване на скриптове за еднократно извършване на определени заявки
* Съставяне на библиотеки за съхранение на често използвани данни.
* "Делта Сток" и "Елана Глобал Трейдар" са платформи за търгуване със злато и сребро.
8. БРИК се появи и започна да съществува като виртуална реалност - сбор от най-бързорастящите икономики - Бразилия, Русия, Индия, Китай, не особено свързани помежду си. След време БРИК започна да се трансформира в политическа реалност.
9. Финансовите пазари биха могли да означават: 1.Организации, които улесняват търговията, т.е. борси, които улесняват търговията с акции. 2. Купувачите и продавачите, които участват в търговията, придобиват акции, дялове и др. 3. Инструментите, които търгуват организираните финансови пазари.
10. Арбитраж - сделки или поредица от операции по преобразуване на цените на финансовите инструменти с цел получаване на определени ползи
* Според характера на инструмента, с който се характеризират операциите, финансовите пазари се делят на : 1. Пазари на дълг. 2. Пазари на акции и облигации.
* Според момента на живот на търговските финансови инструменти, финансовите пазари се делят на: 1. Първични. 2. Вторични.
* Според институционализирането си финансовите пазари се делят на : 1. Борсови. 2. Извънборсови
* Според срока на извършващите се операции финансовите пазари се разделят на : 1. Краткосрочни. 2. Дългосрочни
11. Паричния пазар се състои от финансови институции и дилъри в пари или кредитни институции, които отпускат кредити на техни потребители.
* EURIBOR - изчислява се от Европейската Банкова Федерация в Брюксел. Обявява се ежедневно в 11ч. Централно европейско време и показва базовата лихва на междубанковия паричен пазар на ЕС за депозити в Евро 1,3,6 и 12 месеца. (www.euribor.org)
* EUREPO - той е операция за продажба на ЦК с уговорка или споразумение за обратно изкупуване на определена дата на определена сена в Евро. Стойностите на EUREPO са еднодневни, седмични, месечни. (www.eurepo.org)
* LIBOR - среден лихвен %, отразяващ лихвите, по които банките предлагат негарантирани заеми за Лондонския междубанков пазар. Той се използва като референтен курс при различни финансови инструменти(www.bba.org.uk)
* EONIA - ефективен овърнайт лихвен %. Той е един от двата показателя за парични и капиталови пазари в ЕС, другият е EURIBOR.
* Европейския паричен пазар се дели на : 1. Свръхкраткосрочен.2. краткосрочен. 3. Удължен краткосрочен.
12. Най-елементарните производни фин. инструменти ( наричани деривативи) са: 1. Форуърди. 2.Фючърси. 3. Опции.4. Суапи
* МСС39 - идентификация и измерване
Според закона за пазарите и финансовите инструменти, те се разграничават на: 1. ЦК . 2. Инструменти, различни от ЦК 3. Инструменти на паричен пазар .4. инструменти на дялове на предприятия. 5. Борси, фючърси
13. Видове инструменти на паричния пазар:
* Междубанкови депозити и кредити - договарят се по два начина :1. През установен срок на депозита. 2. Чрез договорено известие за неговото прекратяване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.