Финансови пазари


Категория на документа: Други


* Краткосрочни облигации : 1. Съкровищни бонове ( те са държавни книжа и биват - сконтови, лихвоносни, сконтово лихвени). 2. Депозитни сертификати (документ издаден от банката за удостоверяване, че в нея е направен срочен депозит, и бива - с фиксирана лихва и с договорна лихва). 3. Търговски книжа(представляват необезпечена краткосрочна бележка и се предлагат в два вида - директна пласировка и чрез дилар)
* Банкови акцепти
14. Европейска система за кутиране - приравняваме количеството национална валута за единица чужда.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.