Финансови пазари


Категория на документа: Други


Висше Училище по Агробизнес и Развитие
на Регионите - гр. Русе
Учебна дисциплина: Финансови пазари

К У Р С О В А Р А Б О Т А
на
специалност: Аграрна икономика
Ф.
Проверил:

Съдържание:

1. Увод............................................................................3 стр.

2. Пазари на ценни книжа - БФБ - София..................................3 стр.

3. Борсови поръчки...............................................................9 стр.

1. Увод

Българска Фондова Борса - София АД е лицензирана на 09.10.1997г. от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност, към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната. Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки: организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа; създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.

За осъществяване на своята дейност БФБ-София АД разполага с вътрешна организация и структура, които осигуряват извършването на дейността й в съответствие със законовите изисквания. Организацията и управлението и се извършва въз основа на Правилник за дейността, който се приема от Съвета на директорите на Борсата.

Дейността на Борсата се основава на следните принципи:

1. Осигуряване на равни условия за достъп и участие в търговията с финансови инструменти на борсовите членове и на техните клиенти;

2. Осигуряване на равен достъп до пазарната информация на борсовите членове, участниците на пазарите, както и на всички заинтересовани лица;

3. Прилагане на унифицирани правила за борсова търговия, сключване и изпълнение на сделките с финансови инструменти;

4. Прилагане на обективни стандарти, честно и безпристрастно отношение към различните борсови членове и техните клиенти по отношение на търговията, осъществявана на пазарите,организирани от Борсата;

5. Осигуряване на пълна прозрачност относно формирането на цените на търгуваните на Борсата финансови инструменти.

2. Пазари на ценни книжа

Пазарът на ценни книжа е специфичен финансов пазар, система от отделно обособени места, където за първи и пореден път се срещат търсенето и предлагането на свободни парични средства и финансови инструменти (акции, облигации, деривати), като с помощта на посредници (брокери, дилъри и др.) чрез информационна техника и механизъм на търгуване се удовлетворяват потребностите на контрагентите в сделката.

Търговия с ценни книжа може да се извършва само на регулирани пазари на ценни книжа, които са две големи групи - официален и неофициален пазар. Освен тях на борсата се позволи съществуването и на първичен и приватизационен пазари. На регулираните пазари на ценни книжа се извършва търговия с всички позволени от закона финансови инструменти.

При характеризиране същността на пазара на ценни книжа се открояват няколко съществени момента:

1. Това е специфичен финансов пазар, на който се търгува единствено с инвестиционни фондови ценни книжа. В своята многогодишна история ценните книжа претърпяват еволюционно развитие, като се обособяват над сто вида акции, облигации и различни техни производни и деривати. От гледна точка на жизнения цикъл на ценните книжа пазарът, на който те се търгуват, не е един-единствен, а е система от отделно обособени места за първична и вторична търговия с финансови инструменти.

2. Спецификата и различията между финансовите ефекти довежда до съществуването на отделни пазари на акции, на облигации и на деривати. Всичките влизат в обсега на единния пазар на ценни книжа.

3. На пазара на ценни книжа задължително се търгува с помощта на посредници. От позициите на различията, които съществуват между отделните посредници - брокери, дилъри и др., както и от произтичащите специфики в механизма на търговия, пазарът на ценни книжа се разделя на: аукционен, брокерски и дилърски.

4. Различната система на котиране на ценните книжа довежда до съществуването на пазари, на които се търгува с извикване на глас (cotation a la criee) и пазари с автоматична или електронна котировка (cotation electronique).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.