Финансови пазари


Категория на документа: Други5. Срокът, за който се сключват и изпълняват сделките, разделя пазара на: касов, месечен и срочен. Повечето борси в света преминават към електронна котировка, като пазарът на ценни книжа става невидим, т. е. "не съществува физическо място за котиране на търгуваните ценни книжа"1. Освен това дружествата, емитиращи ценни книжа, не са сравними по своите качества, финансови показатели и риск за инвеститорите. Затова е наложително книжата на различните дружества да се търгуват на съответстващите на икономическото им положение пазари.

Видовете регулирани пазари на ценни книжа на БФБ - София АД се делят на:

А. Официалният пазар включва:

Правилник относно емитентите и техните емисии, се разделя както следва:

1. Облигационен пазар:
- сегмент "Държавни ценни книжа";
- сегмент "Общински облигации";
- сегмент "Корпоративни облигации".

2. Пазар на акции:
- сегмент "А";
- сегмент "В".

В. "Неофициалния пазар" включва:
- сегмент "Неофициален пазар на акции";
- сегмент "Неофициален пазар на облигации";
- сегмент "Неофициален пазар на други безналични ценни книжа по смисъла на ЗППЦК";
- сегмент "Пазар на компенсаторни инструменти".

С. Първичен пазар:
- сегмент "Първичен пазар на ДЦК";
- сегмент "Първичен пазар на акции";
- сегмент "Първичен пазар на облигации";
- сегмент "Първичен пазар на други ценни книжа".

D. Приватизационен пазар включва:
- сегмент "Приватизационен сегмент за плащане в пари";
- сегмент "Приватизационен сегмент за плащане с компенсаторни инструменти";
- сегмент "Неприсъствен публичен търг";
- сегмент "Централизиран публичен търг".

Общи условия за допускане на емисии финансови инструменти до търговия на някой от пазарите, организирани от Борсата - за да бъдат допуснати до търговия на някой от пазарите, организирани от Борсата, емисиите финансови инструменти трябва да отговарят на следните общи условия:

1. да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред и да са регистрирани в депозитарна институция;

1.2. да отговарят на всички условия на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му относно публичното предлагане и допускането до търговия на регулиран пазар;

1.3. за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия.

2. Емисиите акции, депозитарни разписки за акции и структурирани продукти трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

2.1. да не е открито производство по несъстоятелност или ликвидация на техния емитент или на емитента на базовия инструмент, ако има такъв;

2.2. техният емитент или емитентът на базовия инструмент, ако има такъв, да не е в производство по преобразуване;

2.3. правното положение на емитента да е в съответствие с приложимото законодателство на държавата по седалището му, както по отношение на неговото учредяване, така и по отношение на дейността му, съгласно неговите устройствени актове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.