Финансови пазари


Категория на документа: Други3. Емисиите лихвоносни облигации и други подобни инструменти, включително депозитарни разписки за такива инструменти трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

3.1. да са с безусловни права за получаване на дължимите лихви;

3.2. да са платими при настъпване на падежа;

3.3. натрупаната лихва да е определена или определима на ежедневна база;

3.4. лихвените плащания и амортизационните плащания по главницата, ако са предвидени такива, да са на предварително определени дати. В случай, че някоя от тези дати е неработен ден, съответното плащане се осъществява на следващия работен;

3.5. емисията да не предвижда условия за изплащането на дължимите лихви или главница;

3.6. лихвените плащания да са един, два, три, четири, шест или дванадесет пъти годишно;

3.7. броят месеци между две лихвени плащания да е еднакъв за целия срок на облигационния заем;

3.8. емисията да е деноминирана в български лева, евро или щатски долари.

4. Емисиите облигации с нулев купон и други подобни инструменти, включително депозитарни разписки за такива инструменти трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

4.1. да са платими при настъпване на падежа;

4.2. емисията да не предвижда условия за изплащането на главницата;

4.3. емисията да е деноминирана в български лева, евро или щатски долари

Емисиите облигации, които изплащат лихва при настъпване на падеж и други подобни инструменти, включително депозитарни разписки за такива инструменти, освен на условията по т. 1, трябва да отговарят и на условията по т. 3, т. 3.1. - 3.5. и т. 3.8:

В случай на настъпване на събитие, което налага промяна в периодите между две лихвени плащания, се допуска емисиите облигации да не отговарят на изискването на т. 3, 3.6. и 3.7. за периода от констатиране на несъответствието до датата на следващото лихвено плащане.

За извършване на сделки с ценни книжа на Официалния пазар (елитен пазар) могат да бъдат регистрирани емисии, които отговарят на следните условия: да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред и да са регистрирани по сметка в ЦД или друга депозитарна институция, допусната от закона; за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия; да не е открито производство по несъстоятелност или ликвидация за техният емитент; техният емитент не е в производство по преобразуване; емисиите и техните емитенти да отговарят на всички изисквания и условия на ЗППЦК относно търговията с ценни книжа на Официален пазар. Емитент, чиито ценни книжа са регистрирани за търговия на Официален пазар, е длъжен да представя на Борсата сведения, документи, отчети и всякаква друга информация във всички случаи и в сроковете, когато съгласно ЗППЦК и актовете по неговото прилагане е длъжен да ги представя в КФН. Ред за регистрация на ценни книжа на Официален пазар -- за регистрация на ценни книжа на Официален пазар, се подава заявление по образец от емитента или от упълномощен от него борсов член, към заявлението се прилагат: заверено копие от решението на КФН за вписване в регистрите; документ от ЦД удостоверяващ, че емисията е регистрирана при него; документ, удостоверяващ ISIN номера на емисията; декларация за регистрацията на ценни книжа на емитента на друг регулиран пазар, ако има такава; мотивирана цена на въвеждане на ценните книжа за търговия.

Неофициалният пазар на акции е най-развит. Към неофициалния пазар на облигации се отнасят всички видове облигации - корпоративни, общински, държавни, ипотечни. Компенсаторните инструменти възникват с цел да се възмездят с определено заплащане гражданите, чиито жилища и селскостопански имоти, предприятия, земя, гори са отнети без обезщетение по силата проведената в страната национализация. Друга особеност е, че на неофициалният пазар на акции, както и на официалният пазар на акции могат да се сключват блокови сделки. Това са сделки, които се договарят извън пода на борсата между купувача и продавачите, но се обявяват на борсата. Името му подсказва, че търгуваните книжа не са толкова елитни. Той е регулиран пазар на ценни книжа, който действа на базата на правила за приемане на ценни книжа за извършване на търговия и за разкриване на информация, определени в този правилник. За участници в търговията на Неофициален пазар могат да бъдат приети инвестиционни посредници, които отговарят на следните условия: да са членове на ЦД или да имат договор с член на ЦД; да имат действащ трудов или граждански договор с най-малко един борсов посредник. да притежава необходимото техническо и програмно осигуряване, вътрешна организация и квалифициран персонал, за сключване на сделки на неофициалния пазар

На приватизационния пазар се регистрират емисии, приети за търговия на пазара на акции или на неофициалния пазар и се сключват сделки само с тези емисии или части от тях, които са обявени за приватизация. "Приватизационен пазар" - не се допуска предлагането на един и същ пакет от акции едновременно на двата приватизационни сегмента. На "Приватизационен сегмент за плащане с пари" се провеждат аукциони и се извършват сделки единствено срещу заплащане в лева. На "Приватизационен сегмент за плащане с компенсаторни инструменти" се провеждат аукциони и се извършват сделки единствено срещу заплащане в компенсаторни инструменти. За регистрация на емисия на "Приватизационен пазар" се подава заявление, към което се прилага заверено копие от договора за посредничество при продажба на държавен или общински пакет от акции между инвестиционен посредник и орган по чл. 5 от ЗПСК, потвърден от КФН проспект за публично предлагане на ценни книжа, както и заверено от заявителя копие от решението на КФН за потвърждаване на проспекта. Заявител за регистрация на емисия на "Приватизационен пазар" е инвестиционен посредник - член на Борсата, който има сключен договор за посредничество при продажба на държавен или общински пакет.

Първичния пазар на БФБ - София АД е в процес на формиране. На него е предвидено да се търгуват различни финансови инструменти. Борсата организира и "първичен пазар", за извършване на първично публично предлагане на ценни книжа. Борсата може да определи методи за осъществяване на сделки с ценни книжа, регистрирани на организираните от нея пазарни сегменти, различни от стандартните такива, определени в Правилника. Тези методи се уреждат в приложения към Правилника и могат да бъдат обособени в самостоятелни пазари. Сделки с ценни книжа, приети за търговия на някой от пазарите, организирани от Борсата, се сключват само посредством системата за търговия на Борсата или задължително се регистрират в системата за търговия на Борсата, съгласно реда. Сключването и приключването на приватизационни сделки, чрез Системата на Борсата, се осъществява на специален "Приватизационен пазар" към Борсата по реда, предвиден в настоящите правила. Покупката на акции на "Приватизационен пазар" чрез Системата на Борсата може да бъде извършвана срещу пари или компенсаторни инструменти по смисъла на ЗСКИ в зависимост от решението на органа по чл. 5 от ЗПСК.

Преместване на емисии от един пазарен сегмент на друг, както и от един пазар на друг -- ако след изтичането на срока емисията не отговоря на изискванията съветът взима решение за преместването й на по-нисък пазарен сегмент, на изискванията за регистрация на който тя отговаря, съответно на Неофициален пазар. Борсата, в срок от един работен ден от решението, публикува в Борсовия бюлетин информация за преместването по предходната алинея и изпраща съобщение до КФН и емитента. С решението на Съвета за преместване на емисия на Неофициален пазар се прекратява регистрацията на емисията на Официален пазар.

По заявление на емитента или упълномощен от него член на Борсата, ако прецени, че са изпълнени изискванията на Правилника, Съветът може да вземе решение за преместване на емисия от акции от "Пазар В" на "Пазар А" или на емисия от Неофициален пазар на Официален пазар. При преместване на емисии от един пазарен сегмент на друг или от един пазар на друг, Борсата не събира допълнителни цени на услуги, освен в случаите на преместване от Неофициален на Официален пазар, когато се дължат цените на услуги за регистрация а Официален пазар съгласно тарифата за цените на услугите, събирани от Борсата. При обявяване на емитент в ликвидация или несъстоятелност, Съветът взима решение за преместването на съответната емисия на Неофициален пазар. Въведените от БФБ - София АД изисквания никак не са леки за българските акционерни дружества, затова на сегмент "А" и сегмент "В" регистрираните компании се броят на пръстите на едната ръка.

Търговски сесии.

Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равен достъп до пазар-ната информация и равни условия за участие в търговията. Търговията на Официалния пазар на Борсата е присъствена и/или неприсъствена.

1 Търговската сесия е официално обявеното работно време, през което членовете обявяват поръчките си и сключват сделки на Борсата.

2 Съветът осигурява законосъобразното и правилно провеждане на борсовата търговия и публикуването на цените.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.