Финансови пазари


Категория на документа: Други2. пазарни (market order) - поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на въвеждането им в търговската система на борсата;

3. пазарни-към-лимитирани - пазарни поръчки, които се удовлетворяват по цената на най- добрата насрещна лимитирана поръчка. Ако към момента на въвеждането такава не съществува или са активни единствено насрещни пазарни поръчки, поръчката от тип "пазарна-към-лимитирана" се отхвърля от Системата.

В зависимост от условията за изпълнение по време на непрекъснатата търговия, поръчките могат да бъдат от типа:

1. "веднага или никога", които се изпълняват незабавно и във възможно най-пълен обем. Неизпълнената част от поръчката се отменя от Системата;

2. "изпълни или отмени", които се изпълняват незабавно и в пълен обем, а ако това е невъзможно, се отменят от Системата;

3. "въведи или отмени", които остават активни в Системата, само ако не са незабавно изпълними, като в противен случай се отхвърлят от Системата.

В зависимост от валидността си поръчките биват:

1. валидни до отмяна - поръчки, които се пренасят от една борсова сесия към следващата, докато не бъдат отменени, но за не по-дълъг период от 360 календарни дни;

2. валидни за деня - поръчки, валидни само за една сесия, които след нейния край се отменят от Системата;

3. валидни до дата - поръчки, неизпълнената част на които се пренася от една борсова сесия съм следваща, докато не настъпи предварително посочен ден, но за не по-дълъг период от 360 календарни дни.

В зависимост от фазата на търговската сесия, за която са предназначени, поръчките биват валидни:

1. Само за откриващ аукцион;

2. Само за закриващ аукцион;

3. Само за междинни аукциони;

4. Само за аукциони, независимо от вида им;

5. За цялата търговска сесия.

На Борсата се допуска въвеждането на стоп-поръчки (stop order), чието изпълнение става възможно при достигане на предварително определена цена (стоп цена). Стоп-поръчките биват:

1. пазарни стоп-поръчки, които автоматично се въвеждат в Системата като пазарни поръчки, когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли при стоп поръчки "купува" заложената стоп цена, респективно достигне или спадне под нея при стоп поръчки "продава";

2. лимитирани стоп-поръчки, които автоматично се въвеждат в Системата като лимитирани поръчки, когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли при стоп поръчки "купува" заложената стоп цена, респективно достигне или спадне под нея при стоп поръчки "продава".

На Борсата се допуска въвеждането на "айсберг" поръчки - лимитирани поръчки с валидност за деня, които се характеризират с общ обем и с върхов (пиков) обем и при които във всеки един момент в Системата е видима само остатъчната част от върховия обем. Общият обем на "айсберг" поръчката е минимум 1 000 (хиляда) броя финансови инструменти. Върховият обем е минимум 5 (пет) на сто от общия обем на "айсберг" поръчката, но не по-малко от 100 (сто) броя от съответния финансов инструмент. След изпълняване на остатъчната част от върховия обем, Системата въвежда поръчка със същата цена и нов върхов обем до изчерпване на общия обем. Последната въведена поръчка в системата е с обем, равен на остатъчния общ обем на "айсберг" поръчката. Айсберг" поръчките не се обозначават по специален начин в Системата. По време на аукциони, "айсберг" поръчките участват с пълния си обем. За "айсберг" поръчките не могат да се определят допълнителни условия за изпълнение и ограничения за търгуване.

При въвеждане на поръчка в Системата, на нея служебно се присвоява приоритет и уникален номер. Приоритетите на въведените поръчки на Борсата са както следва: първи приоритет - цена; втори приоритет - време на въвеждане, при еднакви цени на съответните поръчки. Приоритетът "цена" означава предимство на: поръчките за покупка, съдържащи по-висока цена спрямо тези с по-ниска, съответно поръчките за продажба, съдържащи по-ниска цена спрямо тези с по-висока; пазарните поръчки пред лимитираните. Приоритетът "време на въвеждане" означава предимство на по-рано въведените поръчки, ако те имат еднакви цени. За пазарните поръчки важи единствено приоритетът "време на въвеждане". При промяна на параметрите на съществуваща поръчка от страна на борсовия посредник в Системата се актуализира и времето й на въвеждане, ако новите параметри на поръчката влияят по негативен начин на изпълнението и приоритетите на останалите активни поръчки. Поръчка се изтрива от Системата след: 1. отмяната й от страна на борсовия посредник; или Служебната й отмяна от страна на Системата вследствие на изтичането на валидността й; от Служебната й отмяна от Борсата вследствие на изрично писмено искане от страна на борсовия член, който я е въвел; пълното й изпълнение вследствие на сключване на сделка с нея.

По време на интервалите преди и след края на търговската сесия, в които е допустимо въвеждането на поръчки, борсовите посредници разполагат с информация единствено за въведените от тях поръчки. За финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата, Съветът установява стандартните пазарни партиди за всеки вид инструменти поотделно. Борсата информира участниците за всяка промяна в тях. По време на непрекъснатата търговия се допуска въвеждането само на поръчки със стандартни партиди. В аукционите участват поръчки с всякакви обеми. Лимитирани поръчки с нестандартни партиди, получени от членовете от различни клиенти, могат да бъдат комбинирани в стандартни само при конкретни условия.

Поръчките и котировките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая, освен в случаите, в които в Правилника се предвижда друго.Цената на поръчките за покупка и продажба на лихвоносни облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката. При облигации с нулев купон цената на поръчките за покупка и продажба включват пропорционална част от дисконта, съгласно приложимата конвенция. Цената на поръчките по ал.2 се въвежда като процент от номинала на една пазарна.
??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.