Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина: Счетоводни стандарти

Тема: Финансово отчитане и финансови отчети - концептуални основи и общи изисквания

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи положения за изготвяне и представяне на финансови отчети с общо предназначение (Концептуалната рамка за финансово отчитане) - стр. 3

2. Общи разпоредби към Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия - стр. 19

3. Перспективи на концептуалните основи (изменения на Концептуалната рамка) - стр.21

1. Общи положения за изготвяне и представяне на финансови отчети с общо предназначение (Концептуалната рамка за финансово отчитане)

Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети по Международните стандарти за финансови отчети или концептуалната рамка за финансово отчитане представляват съгласувана система от взаимно свързани цели и принципи, на основата на които е възможно разработването на непротиворечиви счетоводни стандарти. Тази система определя природата, функциите и границите на финансовото отчитане и следва да се разглежда като необходима база за развитието на съвкупността от общо приети счетоводни стандарти. Рамката е основополагащият документ, с който се определят концепциите, залегнали при подготовката и представянето на финансовото отчитане по Международните стандарти за финансови отчети.

За краткост:

МСФО - Международните стандарти за финансови отчети

ФО - финансово отчитане

С издаването на Рамката се поставят следните цели: да се подпомогнат националните стандартни органи, съставителите и потребителите на ФО и одиторите в тяхната конкретна работа по разработването на нови и преработката на съществуващи международни и национални стандарти; по утвърждаване и хармонизирането на регламентите, стандартите и процедурите за финансово отчитане; при интерпретацията на представената финансово-счетоводна информация в отчетите, съставени според международните стандарти и при решаването на въпроси, които предстои да бъдат включени в предмета на МСФО; при формирането на мнение за съответствието или несъответствието но ФО с изискванията на МСФО, както и да се предостави на интересуващите се от дейността на СМСС информация за прилагания подход при формулирането на стандартите.

Рамката не определя стандарти по конкретни въпроси на измерването и отразяването на стопанските факти. В случаи на евентуално противоречие между рамката и даден МСФО изискванията на Стандарта са с преобладаваща сила над тези в Рамката.

Рамката има и своя обхват. В нея се разглеждат следните основни въпроси, формиращи концептуалната основа на финансовата отчетност на предприятието:

- цел на ФО;

- качествени характеристики, определящи полезността на отчетната информация в тях;

- определения, признаване и оценяване на елементите, от които се състоят ФО;

- концепции за капитала и за поддържането му, които се използват при определяне размера на капитала и на печалбата.

Рамката обхваща ФО за общи цели, включително и консолидираните отчети, които се изготвят поне веднъж годишно. Тук се включват отчетите на всички търговци, индустриални и други стопански отчетни единици, независимо дали са в обществения или частния сектор.

Рамката, както и Предговора са неразделна чест от стандартите, теоретичните основи, върху които са разработени правилата за подготовка и представяне на ФО.

Финансовите отчети имат своя цел и потребители.

В условията на пазарноориентирано стопанство счетоводството е основен източник на информация за дейността на предприятието, която ползва широк кръг потребители. За удовлетворяване на техните информационни потребности се изготвят финансови отчети, които се определят като структурирано представяне на информация за финансовото положение и финансовите резултати от дейността на предприятието.

ФО като част от процеса на финансовото отчитане на дейността на предприятията могат да бъдат с различно предназначение:

- финансови отчети с общо предназначение, които се изготвят и представят най-малко веднъж годишно, като включват и консолидираните финансови отчети.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.