Финансово-счетоводен анализ на собствения капитал на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2012г.


Категория на документа: Други


Университет за Национално и Световно Стопанство

Курсова работа на тема:
Финансово-счетоводен анализ на собствения капитал на Първа Инвестиционна Банка АД към 31 декември 2012г.

Дисциплина:
Анализ на финансовите отчети на финансовото предприятие

Разработил: Титуляр:

Проф. д-р Стоян Стоянов

Януари, 2014 г.
гр. София

I. Увод

Равнището на собствения капитал е важен показател, чрез който се измерва финансовата стабилност на банките, както и способността им да поемат допълнителни кредитни и пазарни рискове.

В настоящият реферат ще разгледаме собствения капитал на Първа Инвестиционна Банка АД (ПИБ) и ще направим финансово-счетоводен анализ на неговите елементи.

Първа инвестиционна банка АД е най-голямата банка с български капитал. Тя е и третата по големина банка в България с активи в размер над 7 млрд. лева, трета по привлечен ресурс от клиенти, сред водещите в картовия бизнес, международните разплащания, на пета позиция по кредити и печалба. Това я прави значима за банковия пазар в страната.

Една от целите за развитие през 2013 г. е да увеличи собствения капитал с цел устойчив растеж на активите и бизнес операциите.

II. Характеристика на собствения капитал на търговските банки като обект на финаново-счетоводен анализ и неговите елементи

1. Характеристика на собствения капитал на търговските банки.

Капиталът е икономическа категория с първостепенно значение за съществуването и развитието на всяка стопанска единица. Като обект на счетоводно отчитане капиталът представлява паричен израз на притежаваните от предприятието активи. В зависимост от това дали предприятието се финансира от самите собственици или от друти - външни лица, всяко предприятие разполага с два основни вида капитал - собствен и привлечен.

Собствения капитал се определя от стойността на собствените активи, т.е. чистата стойност на неговия капитал. Размерът на собствения капитал се определя като разлика между стойността на активите на отделната икономическа единица и нейните пасиви.

За финансово-счетоводните цели на нашия анализ капиталът може да се представи като съвкупност от източници на активите на банката. Съществуват две групи източници - източници на собствени средства, които съставляват собствения капитал на предприятието, и източници на на чужди, временно превлечени средства, които са привлеченият капитал.

Собственият капитал се формира от стойността на вложените активи от собствениците на учредяване на предприятието и необходими за осъществяване на основната му дейност. Той включва още резервите и печалбата, създадени при функционирането на предприятието, които се използват главно за разширяване на неговата дейност.

В международните стандарти за финансово отчитане собствения капитал е определен като остатъчна стойност на активите на предприятието след приспадане на всичките му пасиви. Сумата, с която собствения капитал се представя в баланса на предприятието, зависи от установяването на активите и пасивите.

През последните години вниманието на банките към проблемите със собствения капитал е засилено. Задължителният размер на капитала на една банка се определя от банковото законодателство, подлежи на засилен контрол от страна на органите на банковия надзор и трябва да отговаря на условието за достатъчност за покриване на поетите от банката рискове.

Редът и начинът за образуване и изменения на собствения капитал зависят от правно организационната форма на предприятието. Според Закона за кредитните институции търговските банки се учредяват и работят като акционерни дружества . Следователно собствения капитал на банките се формира и поддържа като акционерен капитал. Общият ред за това е определен в Търговския закон. Специфичните изисквания се регламентират в Закона за кредитните институции като специален закон.

2. Елементи на собствения капитал на търговските банки.

Елементите на собствения капитал могат да се определят с прилагането на два подхода:
> Нормативен подход - стриктно спазване на надзорните изисквания при дефинирането на собствения капитал и неговите елементи.
> Счетоводен подход - определяне на елементите на собствения капитал от финансово-счетоводна гледна точка на база отчетни обекти.

Нормативният подход е заложен в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции и Наредба № 38 за капиталовата адекватност на банкте. С тези наредби се определя минималният размер, елементите и структурата на собствения капитал на кредитните институции (търговските банки) и минималните капиталови изисквания за поеманите от тях рискове и изискванията за оповестяване. Собственият капитал на банките (капиталова база) се образува от сбора на капитала от първи ред (първичен капитал) и капитала от втори ред (допълнителен капитал), намален с редица компоненти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово-счетоводен анализ на собствения капитал на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2012г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.