Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СОФИЯ

Р Е Ф Е Р А Т

на тема:

ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА В

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ПРОФ. СИМЕОН ЙОРДАНОВ

СТУДЕНТ: БОРИСЛАВ ЙОТОВ ВУТОВ

ФАКУЛТЕТЕН №: 3734

АДАПТИВЕН СЕМЕСТЪР

02.12.2013 г.

1. ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА НА МВР.

Спазване на Конституцията на Република България, законите и международните договори, по които България е страна, зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство, централизъм в организацията и управлението, публичност, конспиративност при съчетание на гласни и негласни методи и средства в определените от закон случаи, сътрудничество с гражданите са принципите въз основа на които се осъществява дейността на Министерството на вътрешните работи (МВР) на Р България. Осъществявана самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица. При изпълнение на служебните си задължения служителите на МВР са физически неприкосновени лица и се ползват с особената закрила на закона.

2. ЗАДАЧИ.

Основните задачи стоящи пред МВР са:
* защита на националната сигурност;
* противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

* защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество;

* осигуряване на разследване на престъпления;

* защита при бедствия;

* осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);

* осигуряване на пожарна безопасност, извършване на пожарогасителна и спасителна дейност при пожари и извънредни ситуации;

* граничен контрол и охрана на държавната граница;

* защита от тероризъм;

* информационно осигуряване на министерството и органите на държавна власт;

* оказване на съдействие на други държавни органи;

* международно сътрудничество;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физическата подготовка в Mинистерството на Вътрешните работи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.